of x

Báo Cáo TTTN

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc Accept All

SVTH:Lê Thị Hoa

 

  MỤC LỤ L ỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................. ..................................................................................i DANH MỤC CÁC HÌNH Ả NH ......................................................................................ii ......................................................................................ii DANH MỤC CÁC BẢ NG BIỂU ................................................................................... ................................................................................... iv MỞ ĐẦU .............................................. ............................................................................................... ............................................................................ ...........................1 PHẦ N I : GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰ C TẬP......................................................3 1.1 Giớ i thiệu chung về cơ quan[5].............................................. ................................................................................. ...................................3

1.2 Cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND&UBND huyện Duy Tiên[5] ........................ 3 1.2.1 Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND .............................................. ................................................ 3 ợ .......................................... 1.2.2 Các bộ phận hỗ tr ợ  ............................................................................. ...................................4 1.3 Nhiệm vụ và chức năng của văn phòng HĐND&UBND huyện Duy Tiên ..............4 1.3.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND huyện ...... 4 1.3.2 Chức năng của các phòng ban ........................................... ............................................................ ................. 4 1.4 Hạ tầng cơ sở k ỹ thuật............................................................................................... ............................................................................................... 6 This website stores data such as cookies to enable essential site PHẦ N 2: TRIỂ N KHAI HỆ THỐ NG MDeamon ........................................................... ...........................................................9 functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time 2.1 Khái quát về Thƣ điện tử (E-mail)[2] ............................................ ....................................................................... ........................... 9 or accept the default settings.

Privacy Policy

2.2 Mail server .............................................................................................................. ..............................................................................................................10

Marketing

2.2.1 Mail server là gì? ............................................................................. .............................................................................10

Personalization Analytics Save

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc Accept All

SVTH:Lê Thị Hoa

 

  2.2.2 Các bƣớ c triển khai một hệ thống mail server cho một cơ quan .... 11 2.3 Các giao thức vận chuyển Mail[3] .......................................................................... .......................................................................... 11 2.4 Xây dựng hệ thống MDaemon .............................. ................................................................................ ..................................................12 2.4.1 Giớ i thiệu về MDeamon[1] .............................................................. ..............................................................12 2.4.2 Các thông tin cần thiết khi cài đặt và cấu hình MDaemon[3] ......... 12

2.4.3 Các bƣớ c tiến hành Cài đặt máy chủ Mail MDaemon[4] ................ 14 2.4.4 Cài đặt MDaemon Anti Virus. .................................................. ......................................................... ....... 17 2.4.5 Cấu hình domain chính cho hệ thống (Primary Domain Configuration)[2] ................................................................................................. .................................................................................................18 2.5 Kiểm thử ................................................ ................................................................................................... .................................................................. ............... 31 2.6 Một số vấn đề thƣờ ng ng gặ p ........................................................................................ ........................................................................................34 K ẾT LUẬ N .................................................. ..................................................................................................... .................................................................. ............... 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... ....................................................................... 38

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

GVHD:TS.Lê Accept Anh All Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

i

ẾT TẮ DANH MỤ MỤC CÁC TỪ  TỪ VI VIẾ T ẮT Từ viết tắt

Tiếng anh

Tiếng việt

Domain Name System

Hệ thống tên miền

E-mail

Electronic Mail

Thƣ điện tƣ 

IP

Internet Protocl

Giao thức internet

Internet Mail Acess

Giao thức truy cậ p thƣ điện tử 

DNS

IMAP

Protocol ISP LDAP MX record

Internet service provider 

 Nhà cung cấ p dịch vụ internet

Lightweight Directory

Giao thức truy cậ p nhanh các dịch

Access Protocol

vụ thƣ mục

Mail exchanger record

Bản ghi dữ liệu để chuyển giao mail

MTA

Mail transfer Agent

Máy chủ thƣ điện tử 

POP3

Post Office Protocol

Giao thức bƣu điện

SMTP

Simple mail transfer 

Giao thức truyền tải thƣ đơn giản

 protocol TCP

Transmission Control

Giao thức điều khiển truyền tin cậy

Protocol RFC

Request for Comments

UBND&HĐND  This website stores data such as cookies to enable essential site UDP functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Đề nghị duyệt thảo và bình luận Ủy ban nhân dân và H ội đồng nhân dân

User Datagram Protocol

Giao thức điều khiển truyền không tin cậy

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

GVHD:TS.Lê Accept Anh All Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

ii

DANH MỤ MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.4.1: Sơ đồ mạng……………………………………………………………… 6 Hình 2.1.1: Mô hình hoạt động của Email…………………………………………….9 Hình 2.4 Sơ đồ giải pháp……………………………………………………………..12 Hình 2.4.3.1: Cửa sổ cài đặt………………………………………………………….14 Hình 2.4.3.2 Cửa sổ thông số giớ i thiệu phần mềm Mdaemon và chọn đƣờ ng ng dẫn.................................................................................................................................15 Hình 2.4.3 Cửa sổ thông tin đăng ký và key bả n quyền………………………….......15 Hình 2.4.4 Cửa sổ thông tin tên miền của cơ quan……………………………….......16 Hình 2.4.5 Cửa sổ thông tin tài khoản Admin……………………………………….16 Hình 2.4.6:Giao diện chính của chƣơng trình………………………………………..17 Hình 2.4.4: Biểu tƣợ ng ng MDaemon Anti Virus tại thanh menu………………………17 Hình 2.4.5: Cửa sổ giao diện chính của chƣơng trình……………………………….. 18 Hình 2.4.5.1: Tab Domain……………………………………………………………18 This website stores data such as cookies to enableHình essential site Tab Delivery…………………………………………………………...19  2.4.5.2: functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change yourHình settings at any time .2.4.5.3: Tab Port……………………………………………………………….20  or accept the default settings.

Hình 2.4.5.4: Tab DNS………………………………………………………………21 Privacy Policy Marketing Hình

2.4.5.5: Tab Timers……………………………………………………………..23 

Personalization Analytics Save

Accept Anh All Ngọc GVHD:TS.Lê

SVTH:Lê Thị Hoa

 

iii Hình 2.4.5.6 TabSessions……………………………………………………………25 Hình 2.4.5.7: Tab Archival…………………………………………………………..26  Hình 2.4.5.8: Tab Pruning……………………………………………………………27  Hình 2.4.5.9 Tab Unknow Mail…………………………………………………...…29  Hình 2.4.5.10: TabDequeue………………………………………………………....30  Hình 2.5.1: Cửa sổ giao diện chính…………………………………………………..31 Hình 2.5.2 Cửa sổ tạo tài khoản tk1 và tk2……………………………………….…31 Hình 2.5.3 : Cửa sổ quản lý Account………………………………………………..32 Hình 2.5.3: Cửa sổ trang đăng nhậ p mail(WorldClient) mail(WorldClient) và hộ p thoại tk1…………..32 Hình 2.5.4: Cửa sổ hộ p thoại soạn thƣ trên tk1………………………………….…..33 Hình 2.5.3: Cửa sổ trang đăng nhậ p mail và hộ p thoại inbox của tk2………….…...33 Hình 2.6.1: Tab Servers………………………………………………………………35  Hình 2.6.2: Tab Timers………………………………………………………………36 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

iv DANH MỤ MỤC CÁC BẢ BẢNG BIỂ BIỂU Bảng 1.4.1: Thông tin máy chủ.....................................................................................7 Bảng 1.4.2: Thông tin máy tr ạm, máy quét, máy in…………………………………..7   Bảng 1.4.3: Thông tin các thiết bị mạng……………………………………………...8 Bảng 1.4.4: Thông tin thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động cho máy chủ……….....8

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

1

MỞ  ĐẦ ĐẦU U Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những công cụ hữu hiệu  giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả, chất lƣợng xử lý công việc của cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của CNTT nên Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên đã luôn quan tâm tới việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn và trong quản lý, điều hành của UBND huyện. UBND huyện Duy Tiên là cơ quan điển hình trong tỉnh Hà Nam sử dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT tại nội bộ cơ quan cũng nhƣ phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp: triển khai hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hệ thống thƣ điện tử, đặc biệt là phần mềm một cửa điện tử phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến qua mạng, tra cứu đƣợc tình trạng xử lý hồ sơ đã đăng ký.   Từ khảo sát thực tế và nhận thức vai trò về tầm quan tr ọng không thể thiếu của tên miền của địa chỉ thƣ điện tử. Nó là một thƣơng hiệu đại diện cho giá tr ị, uy tín của một cơ quan, tổ chức hoạt động cho bất cứ một lĩnh vực nào. Do vậy nhu cầu xây dựng một hệ thống thƣ điện tử cho riêng mỗi cơ quan, tổ chức là r ất cần thiết vớ i một cơ  quan hay tổ chức. Nó còn cho phép các đơn vị có thể tự mình quản lý hệ thống máy chủ thƣ điện t ử của chính mình điều đó đồng nghĩa vớ i việc chủ  động trong việc quản tr ị máy chủ  thƣ điện t ử  cũng nhƣ đảm bảo an toàn cao hơn cho thông tin của cơ quan

nên em đã chọn nội dung báo cáo là “Triển khai hệ thống Mail Server MDaemon ”  Bài báo cáo gồm 3 phần: This website stores data such as cookies to enable essential Phsite ần 1: Tổng quan về công functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settingsPh at ầ any n 2:time Nội dung thực tậ p. or accept the default settings.

ty thực tậ p.

Phần 3: K ết luận

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept Anh All Ngọc GVHD:TS.Lê

SVTH:Lê Thị Hoa

 

2 Vớ i sự hạn hẹn về kiến thức tổng hợp cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế nên bài  báo cáo thực tậ p của em không tránh khỏi những thiếu sót. R ất mong nhận đƣợ c sự   phê bình, góp ý của các thầy cô giáo và các b ạn. Xin gửi l ờ i c ảm ơn chân thành tớ i TS. Lê Anh Ngọc, ngƣời đã tận tình hƣớ ng ng dẫn em trong suốt quá trình thực tậ p . Xin chân thành cảm ơn các bác, các anh, chị công tác tại Văn phòng

HĐND&UBND huyện Duy Tiên đã giúp đỡ  em r ất nhiều trong quá trình thực t ậ p t ại cơ quan.  Em xin chân thành cảm ơn! 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

3 ẦN I : GIỚ  Ự C TẬ PHẦ PH GI Ớ I THIỆ THIỆU VỀ V Ề CƠ QUAN TH THỰ  T ẬP ớ i thiệ quan[5] 1.1 Gi Giớ  thiệu chung về v ề cơ quan[5] Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan



tham mƣu, tổng hợp giúp Thƣờng trực HĐND huyện và UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (gọi chung là Lãnh đạo UBND huyện)  quản lý nhà nƣớc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện . Đảm bảo các điều kiện về vật chất - kỹ thuật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của HĐND, Thƣờng trực HĐND và UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện , chịu trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật, các quyết định chỉ đạo của Thƣờng trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện;   quản lý và hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Văn phòng UBND các xã, thị trấn và công tác hành chính cho các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh.  Tên cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND  Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, Hà Nam.   Điện thoại: 0351.830013; Fax: 0351.832280  1.2 Cơ cấu cấu tổ t ổ chứ  ch ứ c của c ủa văn phòng HĐND&UBND huyện huyệ n Duy Tiên[5] 1.2 .1

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

This website stores data such as cookies to enable essential site phòng functionality, as well as Văn marketing, personalization, and analytics. You may change your phòng settings at any time or accept the default settings.

HĐND&UBND huyện có Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, Privacy Policy

miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.  

Marketing Personalization Analytics Save

Chánh Văn phòng huyện chịu trách nhiệm trƣớc thƣờng trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.   Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

4 Phó Chánh Văn phòng đƣợc phân công theo dõi, phụ trách từng khối công việc và chịu trách nhiệm trƣớc Chánh Văn phòng, trƣớc pháp luật về công việc đƣợc phân công. 1.2.2 Các b ộ ph ận h ỗ  tr ợ  ợ 

- Phòng chuyên viên: nghiên cứu tổng hợp, quản lý hệ thống mạng  - Phòng hành chính quản trị (kể cả văn thƣ, lƣu trữ).   - Phòng mở cửa: tiếp nhận và giao trả kết quả. 

1.3 Nhiệ Nhiệm vụ v ụ và chức chức năng của văn phòng HĐND&UBND HĐND &UBND huyệ huyện Duy Tiên 1.3.1 Nhiệm v ụ và quy ề n h ạn c ủa

Văn phòng   HĐND&UB  HĐND &UBND ND huyệ h uyệ n

Văn phòng  HĐND&UBND huyện thực hiện mối quan hệ phối hợ  p vớ i các  phòng, ban, ngành huyện, các tổ chức chính tr ị - xã hội, UBND các xã, thị tr ấn trong việc thực hiện đƣờ ng ng lối, chủ  trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớ c, c,  Nghị quyết c ủa HĐND huyện, Quyết định, Chỉ thị của UBND và của Ch ủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND& UBND chịu trách nhiệm trƣớc Thƣờ ng ng tr ực ực HĐND &UBND về điều hòa, phối hợ  p các hoạt động chung giữa các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị tr ấn, tổng hợp tham mƣa cho UBND huyện thực hiện chức năng This website stores qudata ản lýsuch nhàasnƣớ c ở  địa phƣơng và phục vụ hoạt động giám sát của HĐND huyện. cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. Văn You phòng có tƣ các pháp nhân, con dấu riêng, đƣợ c mở  tài khoản theo may change your settings at any time địnhsettings. của pháp luật. or accept the default

Privacy Policy

1.3.2 Chức

quy

năng của các phòng ban

Marketing

  Personalization

Analytics Save

Phòng Chánh văn phòng  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

5 Chỉ  đạo công tác t ổ chức, nghiên cứu, tham mƣu, đề xuất các giải pháp giúp

Thƣờ ng ng tr ực ực HĐND, UBND huyện, Lãnh đạ o UBND huyện trong việc thực hiện những vấn đề, chủ  trƣơng, chính sách, cơ chế quản lý đảm bảo đúng pháp luật và phù hợ  p vớ i tình hình thực tế ở  địa phƣơ nngg Thẩm tra, kiểm tra trình tự, thủ tục các đề án, chƣơng trình, kế hoạch, báo cáo, t ờ   trình, các văn bản pháp quy… trƣớ c khi trình UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện ký  ban hành. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; là ngƣờ i phát ngôn của Thƣờ ng ng tr ực ực HĐND và UBND huyện   Phòng Phó Chánh Văn phòng



Tổ chức công tác tƣ liệu, thu thậ p, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, đả m bảo k ị p  p thờ i,i, chính xác tình hình các mặt ho ạt động c ủa huyện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ  đạo, điều hành của

Thƣờ ng ực HĐND&UBND huyện theo quy định của pháp luật. ng tr ực Đôn đốc, kiểm tra các phòng ban, UBND các xã, th ị tr ấn trong việc thực hiện chƣơng trình, kế hoạch công tác hàng tháng/quý/năm và các ý kiến chỉ  đạo của Thƣờ ng ng tr ực ực HĐND&UBND huyện. Phối hợ  p vớ i thanh tra huyện, giúp thƣờ ng ng tr ực ực HĐND, UBND, Chủ tịch huyện tổ data chứcsuch việas c tiế p dân và This website stores cookies to enable essential site định ủa pháp luật. functionality, as well as c marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time    Phòng Chuyên viên or accept the default settings.

giải quyết khiếu nại tố cáo của các tổ chức, công dân theo quy

 Nghiên cứu, tổng hợ  p, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

Privacy Policy Marketing nhằm

cải tiến lề lối làm việc,.Quản lý hệ thống mạng

Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

6 Đảm b ảo hệ thống Văn phòng điện tử của UBND huyện đƣợ c v ận hành thông suốt, chịu trách nhiệm về k ỹ thuật đối vớ i các cuộc họ p tr ực tuyến th ực hiện tại phòng họ p của UBND huyện.    Phòng Hành chính



Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của

HĐND&UBND huyện, công văn giấ y tờ, văn thƣ hành chính, lƣu trữ, tin học hành chính nhà nƣớ c của UBND huyện.    Phòng mở cử a



Tổ chức tiế p nhận và giao tr ả đúng hạn định, đúng quy định, đúng thẩ m quyền.

1.4 Hạ Hạ tầng cơ sở k  sở k ỹ thu thuậật Văn phòng đƣợ c trang bị hệ thống cáp quang dung lƣợ ng ng lớ n, n, sử dụng đƣờ ng ng truyền đối xứng tốc độ 65/65Mbps. Các máy tính đều đƣợ c k ết nối Internet để phục vụ  công tác chuyên môn, tổng số máy tính là 7 máy, s ố  lƣợ ng ng máy tính k ết nối là 7/7 máy. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng máy tính trong công việc 100%.

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 1.4.1: Sơ đồ mạng  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

7 Dƣới đây là thông tin về hạ tầng cơ sở mạng:   Bảng 1.4.1: Thông tin máy ch ủ 

STT

Loại máy

1

Số 

 Năm

Tình tr ạng

Phần mềm

lƣợ nngg

trang bị 

hoạt động

HĐH 

1

2002

Hỏng

1

2010

Đang hoạt Windowserver 

Cấu hình

IBM X226

2

DELL CPU: @ 2.27 X510

động

RAM: 8G

2003

HDD: 500G  Bảng 1.4.2: Thông tin máy tr ạm, máy quét, máy in

STT

1

Loại máy

Máy tr ạm

Cấu hình

CPU @2.0 RAM 1G

Số 

 Năm

Tình tr ạng hoạt

lƣợ ng ng

trang bị 

động

7

2009

Bình thƣờ ng ng

HDD 80G 2

HP 4850 This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well3as marketing, Máy in personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings. canon

LBP6000

Privacy Policy

Bình thƣờ ng ng

Máy quét Độ phân giải tối đa: 4800x9600dpi,48bit color 

1

2009

Tốc độ in 18ppm.

Độ

phân

giải

600x600dpi

2008

Bình thƣờ ng ng

2

Bộ nhớ 2MB RAM.

Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

8  Bảng 1.4.3: Thông tin các thi ế t bị mạng 

Loại

STT

1

2 3 4

Mô tả

Tình tr ạng

trang bị 

hoạt động

02

2009

BT

0

0

0

01

2009

BT

0

0

Số lƣợ ng ng

Thiết bị chuyển ACS.CIS.SF90 mạch (Switch, Hub) D16 Thiết bị  định tuyến (Router) Tủ mạng

 Năm

TTS-20U600R 

Thiết bị Patchpanel  phối ghép

 Bảng 1.4.4: Thông tin thiế t bị đảm bảo điề u kiện hoạt động cho máy chủ 

Loại

STT

Số 

Tên

 Năm

lƣợ ng ng trang bị  1

Điều hòa nhiệt độ

LG

Hệ thống chống cháy, Bình  báo cháy cháy This website stores data such as 2

Tình tr ạng hoạt

động

1

2009

Bình thƣờ ng ng

chữa 1

2009

ng Bình thƣờ ng

cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

9 ẦN 2: TRIỂ ỐNG MDeamon PHẦ PH TRIỂN KHAI HỆ H Ệ TH THỐ điện tử  2.1 Khái quát về Thư điện t ử (E-mail)[2] (E-mail)[2] Thƣ điện tử là hệ thống chuyển nhận thƣ từ qua các mạng máy tính đặc biệt mạng internet.

Cơ chế giúp gửi và nhận thƣ qua mạng máy tính. Dùng giao thức và (cổng): SMTP (25), POP3 (110), IMAP4 (143)

Hình 2.1: Mô hình hoạt động của Email MTA-Mail Transfer Agent: là máy tính làm vi ệc cung ứng các dịch vụ thƣ điện This website stores data such as ử. cookies to enabletessential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settingsMailbox at any timelà or accept the default settings.

một tậ p tin lƣu tr ữ tất cả các Mail của ngƣờ i dùng.

Mail server: là máy ch ủ nhận và gửi mail Privacy Policy

Mail client:là một phần mềm đầu cuối cho phép ngƣờ i dùng sử dụng thƣ điện tử 

Marketing Personalization Analytics Save

để: gửi, nhận và quản lý thƣ.  Các chƣơng trình Mail Client thƣờng sử dụng nhƣ: Microsoft Outlook Express, Microsoft Office outlook, Eudora,…   Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

10 -  Đặc điểm:  

Thờ i gian chuyển thƣ đến điểm nhận: phụ thuộc vào k ết nối mạng

 

Thời điểm đọc thƣ : phụ thuộc vào ngƣờ i sử dụng.

 

Dịch vụ E-mail không là dịch vụ End-to-End.

 

Hoạt động theo Cơ chế lƣu trữ và chuyển tiế p(Store – Forward). Forward).

 

Cấu trúc địa chỉ E-mail: username @ maildomain.

 

Ví dụ : [email protected]  [email protected] 

-  Ƣu điểm:    Chuyển   Giá

nhanh chóng và sử dụng dễ dàng 

thành thấ p 

  Linh hoạt

về thờ i gian 

-   Nhƣợc điểm: ng   Đƣờ ng

truyền t ải tín hiệu c ủa Internet còn chậm khó có thể tải s ố  lƣợ ng ng

lớ n tín hiệu.  

Máy tính không đủ sức chứa hay xử lý tất cả các tín hiệu mà nó nhận đƣợ cc..

2.2 Mail server 2.2.1 Mail server llà à gì gì? ?

Mail server là máy chủ dùng để nhận và gửi mail, với các chức năng chính:   - Quản lý account 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, - Nhận mail của ngƣời gửi (của personalization, and analytics. You may change yourhoặc settings at any time của ngƣời nhận.   mail server or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing

-  Nhận mail từ mail server ccủa ủa ngƣời gửi (từ bên ngoài) và phân phối mail cho

ngƣời trong hệ thống. Tùy thuộc vào việc cài đặt mà mail -server cho phép ngƣời dùng

sử dụng Personalization Analytics Save

những ngƣời có account) acc ount) và gửi cho ngƣời nhận

web-mail (web) để nhận   mail(giống yahoo), hay cho phép sử dụng outlook 

(application), hay cả 2 (giống nhƣ gmail) gma il)  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

11 2.2.2

Các bướ c triể n khai m ột h ệ thố ng ng mail server cho m ột  cơ quan   1. Trƣớc hết chuyên viên cần tìm hiểu nhu cầu sử dụng của cơ quan, số lƣợng

ngƣời bao nhiêu tần suất sử dụng email có lớn không --- ra đƣợc cấu hình con máy chủ.  2. Sau đó lựa chọn mua tên miền: chọn tên miền quốc tế hay việt nam   3. Tiếp đến thuê 1 static IP (IP tĩnh)  4. Sau tiếp bảo bên quản lý đặt các bản ghi Mail MDaemon... về địa chỉ IP vừa mua

5. Cài đặt phần mềm Email 6. Testing Mdaemon, Kerio, atmail.. ( có thể dùng hoặc không .)

7. Tiến hành sử dụng chính thức   2.3 Các giao th thứ  ứ c vậ v ận chuyể chuyển Mail[3] Hệ thống Mail đƣợ c xây dựng dựa trên một số giao thức sau : SMTP (Simple mail transfer protocol) là giao th ức tin cậy chịu trách nhiệm  phân phát Mail, nó chuyển mail từ hệ thống này sang hệ thống khác, chuyển Mail trong hệ thống mạng nội bộ, tin cậy hƣớ ng ng k ết nối ,sử dụng cổng 25 của TCP (Transmission Control Protocol). POP (Post Office Protocol) là giao thức cung cấp cơ chế truy cập và lƣu trữ hộ p thƣ cho ngƣờ i dùng. Có hai phiên b ản của POP đƣợ c sử dụng r ộng rãi là POP2, POP3. This website stores data such as đƣợc cookies to enablePOP2 essential site định nghĩa trong RFC 937, POP3 đƣợc định nghĩa trong RFC 1725. POP2 functionality, as well as marketing, sử dụng 109 và POP3 sử dụng Port 110. Các câu l ệnh trong hai giao thức này không personalization, and analytics. You may change your settings at any time giống nhau nhƣng chúng cùng thực hiện chức năng cơ bả n là kiểm tra tên đăng nhậ p or accept the default settings.

và password của user và chuyển tớ i từ server tớ i hệ thống đọc Mail cục bộ của user. Privacy Policy

IMAP ( Internet Mail Access Protocl) Là giao thức hỗ tr ợợ   việc lƣu trữ và truy

Marketing

xuất Personalization Analytics Save

hộp thƣ của ngƣời dùng, thông qua IMAP ngƣờ i dùng có thể sử dụng IMAP

Client để truy xuất hộp thƣ từ mạng nội bộ hoặc mạng Internet trên một hoặc nhiều Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

12 máy khác nhau.. IMAP đƣợc quy định bở i tiêu chuẩn RFC 2060 và nó s ử dụng cổng 143 của TCP.

2.4 Xây dự  dự ng ng hệ th thốố ng MDaemon

 Hình 2.4: Sơ đồ giải pháp  2.4.1 Giớ i thiệu v ề  MDeamon[1]

MDeamon là phần mềm đƣợ c thiết k ế  để dùng cho mạng LAN và Internet Email. Có 2 phiên bản: This website stores data such as -  MDaemon Standard là công cụ mail server mạnh và đa năng, cho phép các tổ  cookies to enable essential site functionality, as well chứasc marketing, nh ận thƣ từ hộp thƣ của nhà cung cấ p d ịch v ụ Internet (ISP) không cần s ử dụng personalization, and analytics. You may change yourcác settings at anytiệ time phƣơng n tốn kém nhƣ gateway, router hoặc đƣờ ng ng truyền chuyên dụng. or accept the default settings.

-  MDeamon Pro mang đầy đủ  các tính năng của Standard cộng thêm hai cấ p

Privacy Policy Marketing

độ tính năng:Hỗ tr ợ  ợ IMAP4 và nhiều Domain. 2.4.2 Các thông tin c ần thiết

Personalization Analytics Save

khi cài đặ t và c ấ u hình MDaemon[3]

Cấu hình tối thiểu để cài đặt MDaemon là: Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

13 -  PC: Pentium III 500 MHz bộ xử lý Pentium 4 2.4 GHz   -  RAM: 512 MB  -  HDD: còn tr ống ít nhất 100MB  -  OS: Microsoft Windows XP/2000/2003/Vista/2008/7 (32 ho ặc 64-bit)  -  Internet Explorer 5.5 

Địa chỉ IP của DNS truy vấn: có thể sử dụng DNS của các ISP hoặc có thể dùng DNS nội bộ, r ồi cho DNS nội bộ forward đến các DNS ISP.  Cách thức ISP chuyển mail : Có 2 gi ải pháp:  1.ISP thiết lậ p domain name c ủa cơ quan  để mail chuyển thẳng đến server mail của cơ quan sử dụng SMTP. Trƣờ ng ng hợ  p này ngƣờ i dùng không cần sử dụng MDaemon DomainPOP.  2. ISP chuyển tất cả  thƣ của tên miền đến account “catch-all” pop3 trên server  mail trung chuyển để chờ  ngƣờ i dùng lấy thƣ về. Trƣờ ng ng hợ  p này ngƣờ i dùng sẽ dùng

MDaemon Domain POP. Để sử dụng chức năng này chúng ta phải biết các thông số  sau:  - ISP Pop3 server name hoặc IP. VD: V D: pop.gmail.com; pop.mail.yahoo.com.vn  - POP3 account username   - Pop3 account password 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, Cách thức k ết nối personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

vào Internet của MDeamon : 

- Cách thức nhất là PC tự  động k ết nối tr ực tiệ p thông qua router/gateway vào

Privacy Policy

mạng internet. 

Marketing

- Cách thứ hai là PC k ết nối thông qua modem và chúng ta ph ải k ết nối dial-up

Personalization Analytics Save

vào mạng. Trong trƣờ ng ng hợ  p này chúng ta c ần phải có thêm thông tin: tên c ủa dial-up để k ết nối PC vào mạng, username sử dụng để k ết nối, password sử dụng để k ết nối. Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

14

2.4.3

Các bướ c ti ế n hành Cài đặ t máy ch ủ Mail MDaemon[4]

Để bắt đầu cài đặt MDaemon thì máy chủ Server phải tiến hành: Cài đặt hệ điều hành windows Server 2003.   Cài đặt DNS, cấu hình DNS.

 

 

Cài đặt First Domain Controller.

 

Cài đặt IIS và một số phần mềm hỗ tr ợợ  MDaemon. Đầu tiên, tải chƣơng trình MDaemon tại địa chỉ:  http://www.altn.com/Downloads/FreeEvaluation/Default.aspx. Sau đó thực hiện

các bƣớ c sau:  B1:Chạy file cài đặt. R ồi nhấn nút Next

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy

 Hình 2.4.3.1:C ử  ử a sổ  cài đặt MDaemon 

B2:  Nhấn nút I Agree  để chấ p nhận điều khoản quy định Mdaemon => chọn

Marketing đƣờ ng ng

dẫn Mặc định, Mdaemon sẽ  đƣợc cài đặt trong thƣ mục: C:\Mdaemon. Phải

Personalization Analytics Save

đảm bảo r ằng ằng đĩa C còn trống ít nhất 2GB để  lƣu trữ  chƣơng trình và email. Trong trƣờ ng ng hợ  p muốn cài đặt vào đĩa khác, nhấn nút Browse… Browse…   Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

15

 Hình 2.4.3.2 C ử  ử a sổ thông số giớ i thiệu phần mề m Mdaemon và chọn đưở ng ng d ẫ ẫ n 

B3:Điền B3: Điền thông tin đăng ký vào = nhấn nút Next..Chọn backup…nếu chúng ta muốn nâng cấ p lên phiên bản mớ i => nhấn nút Next để cài đặt

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 2.4.3 C ử  ử a sổ thông tin đăng ký và key bản quyề n Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

16 B4:Tiến hành cài đặt. Điền tên miền của cơ quan vào. R ồi nhấn nút Next

 Hình 2.4.4 C ử  ử a sổ thông tin tên miề n của cơ quan 

B5: Điền thông tin tài khoản quản tr ị. R ồi chọn Next. Tiế p tục khai báo DNS 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 2.4.5 C ử  ử a sổ thông tin tài khoản Admin Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

17 B6: Nhấn nút Finish để k ết ết thúc quá trình cài đặt 

 Hình 2.4.6:Giao diện chính của chương trình  2.4.4 Cài

đặt M Daemon Daemon Anti Vi rus.

Truy cập vào đƣờ ng ng dẫn dƣới đây để tải chƣơng trình: http://www.altn.com/Downloads/FreeEvaluation/#SecurityPlus 

Sau khi cài đặt thì MDaemon Anti Virus sẽ chạy tự động vớ i MDaemon. Nó sẽ  có mộ biểu tƣợ ng ng tại thanh menu bên dƣớ i của window.  This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

 Hình 2.4.4: Biểu tượ ng  ng MDaemon Anti Virus tại thanh menu 

Privacy Policy Marketing

Chƣơng trình chạy song song vớ i MDeamon. Double click vào biểu tƣợ ng ng

Personalization Analytics Save

MDeamon Antivirus nó sẽ mở  một số của sổ cho phép thiết lậ p thờ i gian cậ p nhậ p virus (nên mỗi ngày cậ p nhậ p một lần vào nửa đêm).  đêm).  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

18 2.4.5 C  ấấ  u h ìn h domai dom ai n chính cho ch o h ệ th ố ng n g (Primary Domain Configur at ation)[ ion)[ 2] 

Đây là mục cấu hình quan tr ọng nhất để ngƣờ i sử dụng có thể gửi và nhận mail.  Đầu tiền k hởi hởi động chƣơng trình Mdaemon, chọn Setup => Primary domain

 Hình 2.4.5: C ửa ửa sổ giao diện chính của chương trình 

B1: Thiết lậ p tên của Primary Domain và địa chỉ của máy chủ thƣ.

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 2.4.5.1: Tab Domain Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

19 - Nhập domain name vào 2 mục: Primary domain nam, FQDN for this host. - Domain IP: Nhập IP của Server:172.16.10.12

B2: Cấu hình cho việc gửi và nhận email. 

 Hình 2.4.5.2: Tab Delivery

- Chọn mục Always send every outbound server... để hƣớng mail gửi đi qua tài khoản Email online - Mail Server: điền mail server của cơ quan(thông thƣờng có dạng: mail.tên_miền), ví This website stores such as dụ:data mail.  baotieu.info  baotieu.info cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, - Tích vào mục “...requires authentication” personalization, and analytics. You may change yourchuyển settings :[email protected] any time or accept the default settings.

và điền thông tin tài khoản mail trung

B2: Thiết l ậ p các cổng dịch v ụ sử dụng cho SMTP và POP mà MDaemon s ẽ sử dụng Privacy Policy Marketing

thay cho các cổng mặc định. Đồng thờ i ở  đây cũng có thể thiết lậ p cho cổng của IMAP và c ổng UDP sử dụng cho truy vấn DNS server. Tốt nh ất nên sử dụng các giá tr ị mặc

Personalization Analytics Save

định vì đó là các giá trị chuẩn mà tất cả các thƣ điện tử sử dụng để gửi và nhận thƣ, chỉ  các trƣờ ng ng hợp đặc biệt hoặc phục vụ cho mục đích đặc biệt nào đó thì mới thay đổi.  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

20

 Hình .2.4.5.3: Tab Port 

• Phần SMTP/ODMR server ports:  - SMTP/MSA server monitor these port: MDaemon sử dụng cổng này để SMTP nhận thƣ.  thƣ.  - SMTP server connecter to this remote port when sending mali: Mdaemon sử  dụng cổng này để SMTP gửi thƣ đến Mail server khác.  

• Phần POP/IMAP server ports (IMAP chỉ có vớ i bản MDaemon Pro)  This website stores data such as cookies to enable essential site - POP server monitor functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You đếnat clients thƣ.  may change yourPOP settings any timeđể lấy thƣ.  or accept the default settings.

this port: MDaemon sử dụng cổng này để cho k ết nối

- POP server connecter to this remote port when collecting mail: C ổng này sẽ  Privacy Policy

sử dụng khi MDaemon nhận thƣ từ 1 POP3 Server. 

Marketing Personalization Analytics Save

- IMAP server monitor this port: MDaemon sử dụng cổng này để k ết nối IMAP của client để lấy thƣ.  thƣ.  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

21 • Phần Miscelaneous port.  - Query DNS server using this UDP port: Cổng mà MDaemon sử dụng để truy vấn DNS.  - LDAP port for database & address book posting: MDaemon s ử dụng cổng này

để k ết nối đến LDAP server.  - Listen for MDCConfig connection on this TCP port: MDaemon s ử dụng cổng

này để k ết nối đến WebAdmin.  - Nút Return port setting to defaults: Chuyển tất cả các giá tr ị về mặc định.  - Nút Bind to new ports values now: Khi thay đổ i bất kì giá tr ị nào ở trên chúng ta cần nhấn nút này để giá tr ị đó có hiệu lực. 

B4:Thiết lập địa chỉ IP c ủa DNS chính và DNS dự  phòng phòng để cho phép MDaemon truy vấn xác định tên miền để gửi thƣ. Nó cũng bao gồ m các thông số xác định các bản ghi MX và biện pháp xử lý khi tiến trình SMTP bị lỗi. 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 2.4.5.4: Tab DNS  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

22 • Phần DNS Server Settings:  -Try to use DNS Server defined in windows TCP/IP settings: L ựa chọn cho  phép MDaemon server lấy địa chỉ DNS thiết lậ p hệ thống hệ điều hành windows để sử  dụng cho MDaemon truy vấn DNS.  - Primary DNS server IP address: Địa chỉ IP của DNS server để MDaemon truy vấn các bản ghi điện tử.  - Backup DNS server  IP address: Địa chỉ IP c ủa DNS server sử dụng d ự phòng

cho trƣờ ng ng hợ  p Primary DNS có sự cố.  - Retry failed lookup attempts this many times: N ếu vì 1 lý do nào đó mà truy vấn DNS bị lỗi thì MDaemon sẽ thực hiện 1số lần thiết lậ p ở   đây. Nếu chúng ta có

điền DNS dự phòng thì cả 2 server sẽ đƣợ c thực hiện.  • Phần A and MX Record Processing:   - Query DNS server for MX Records when delivering mail: Cho phép

thƣ.  MDaemon truy vấn bản ghi MX khi chuyển thƣ.  - Use A record IP address found within MX Record packets: Khi s ử dụng cả   bản ghi A cho truy vấn thƣ điện tử. 

delivery if MX return 5XX after RCPT command: Bình thƣờ ng - Abort delivery ng

This website stores data such as cookies to enableMDaemon essential sitesẽ liên tục chuyển thƣ đến các server của bản ghi MX. Khi nh ận đƣợ c mã functionality, as well as marketing,  phảanalytics. n hồi 5XX personalization, and You của lệnh RCPT trong k ết nối SMTP thì cố gắng gửi thƣ này sẽ bị hủy may change your settings at any time  bỏ.settings.   or accept the default

Privacy Policy

• Phần Local lookup tables: 

Marketing Personalization Analytics Save

- Hosts file: Trƣớ c khi truy vấn DNS, MDaemon trƣớ c tiên sẽ lấy địa chỉ xử lý

từ HOSTS file của Window trƣớc để  xác định địa chỉ  nơi sẽ k ết nối đến để gửi thƣ. Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

23  Nếu HOSTS file có chứa địa chỉ IP c ủa Domain cần truy vấn thì MDaemon sẽ không cần truy vấn DNS server.  - Nút Edit MXCACHE file: MDaemon có 1 file MXCACHE.DAT tại thƣ mục

../APP/.file lƣu giữ các truy vấn của DNS để sử dụng l ại. Nó cho phép truy v ấn DNS hoạt động nhanh hơn. Bấm vào nút này để xem và sửa file MXCACHE.DAT.  - Edit hosts file: Xem và sửa file HOSTS.

B5: Thiết lậ p giớ i hạn mà MDaemon sử dụng để k ết nối đến các máy chủ gửi và nhận thƣ và thờ i gian thiết lậ p các thủ tục gửi nhận, thờ i gian truy vấn DNS… Và đồng thờ i cũng có các giớ i hạn tối đa cho phép trung chuyển máy chủ  thƣ mà 1 bức thƣ đƣợ c  phép để tránh hiện tƣợng thƣ chạ y vòng. 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy

 Hình 2.4.5.5: Tab Timers

• Phần Event Timers(IMAP option available in Pro version ony)

Marketing

- Wait XX seconds for sockets to connect before giving up: Khi k ết nối đã đƣợ c

Personalization Analytics Save

thiết lậ p vớ i remote host, trong khoảng thờ i gian thiết lậ p MDaemon s ẽ đợ i cho remote host trao đổ i thủ tục SMTP hoặc POP3. Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

24  Nếu đầu remote host không bắt đầu trao đổi thủ tục trong khoảng thời gian đã

đƣợ c thiết lậ p thì MDaemon sẽ chuyển thƣ tớ i gateway hoặc retry queue tùy thuộc vào lựa chọn ở tab Domain.  - Wait XX second for A- record DNS server reponses: Tƣơng tự nhƣ vớ i bản ghi

MX nhƣ là vớ i bản ghi A.  -SMTP and POP sessions timeout after XX inactive minutes: 1 k ết nối SMTP và POP sẽ tự  động k ết thúc nếu không có giao dịch qua lại giữa 2 bên trong khoảng thời gian xác định.  - IMAP sessions ttimeout imeout after XX inactive minutes: K ết nối IMAP sẽ tự  động k ết thúc hoạt động nếu không có giao dịch qua lại giữa 2 bên trong 1 khoảng thờ i gian

xác định.  - IMAP NOOP and IDLE command trigger 1 minutes inactive timcout timcout:: Lựa chọn này cho phép nếu IMAP không thực hi ện giao dịch thì chỉ sau 1 phút sẽ hủy b ỏ  khi không có gửi các lệnh NOOP hoặc IDLE. 1 số client sẽ gửi l ệnh NOOP đơn giản chỉ là để giữ k ết nối vẫn tồn tại dù không có 1 giao dịch nào đang hoạt động. Lựa chọn

này để tránh các k ết nối kiểu nhƣ vậy và để bớ t tiêu tốn tài nguyên của server. Đặc biệt là cho các mail server có s ử dụng nhiều IMAP. 

• Phần Loop Detection and Control:   This website stores data such as -  Maximum message hop count(1-100) : Theo tiêu chuẩn RFC khu thƣ trung cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, chuyển qua 1 server thì nó phải đƣợ c gán thêm phần header vào thƣ. Lựa chọn này cho personalization, and analytics. You may change your phép settings at any time tránh đƣợ c hi ện tƣợng các thƣ bị gửi đi gửi l ại, dẫn đến lãng phí tài mail server or accept the default settings.

nguyên bằng cách đếm số lần gửi. Nếu quá trình vƣợ t quá giá tr ị chọn thì thƣ đƣợ c Privacy Policy

chuyển vào thƣ mục bad message. 

Marketing

• Phần Personalization

Latency 

Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

25 - Latency XX milliseconds: Khoảng thờ i gian tr ễ giữa các lệnh thủ tục POP/SMTP/IMAP. Nó dung để tránh tình tr ạng quá trình xử lý ở   đầu mail server 

nhanh hơn khả năng xử lý của đầu client. B6: Thiết lậ p số  lƣợ ng ng các tiến trình mà MDaemon sử dụng để gửi và nhận thƣ (SMTP, POP và IMAP) tại 1 thời điểm. Đồng thời nó cũng thiết lậ p số  lƣợ ng ng mà MDaemon sẽ gửi và nhận đồng thờ ii.. 

 Hình 2.4.5.6 Tab Sessions.

• Phần SMTP:  - Maximum concurrent SMTP outbound sessions: Giá tr ị  ở   đây là số  lƣợ ng ng This website stores data such as ớ n nhất site có thể gửi đi bằng SMTP trong 1 l ần gửi. Mỗi tiến trình sẽ gửi ra đến khi hết cookies to enablelessential functionality, as well as marketing, thƣ trong queue hoặc là đến lƣợ ng ng lớ n nhất đƣợc xác định trong Max SMTP personalization, and analytics. You may change youroutbound settings at any time spooled per session. Ví d ụ:Số  thƣ còn trong queue là 20 và giá trị   messege or accept the default settings.

thiết lậ p ở  đây là 5, thì động thờ i sẽ có 5 tiến trình cùng thực hiện và mỗi tiến trình gửi Privacy Policy

đi 4 thƣ.  thƣ. 

Marketing Personalization Analytics Save

- Maximum concurrent SMTP inbound sessions: Số  lƣợng đồng thờ i của tiến

trình SMTP gửi đến đƣợ c chấ p nhận đồng thời trƣớ c khi phản hồi “Server too busy”.  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

26 - Max SMTP outbound message spooled per session: Số lƣợ ng ng lớ n của thƣ gửi

đi trong 1 tiến trình trƣớ c khi dừng và giải phóng khỏi bộ nhớ. Thƣờng nên đặt là 0 để  tiến trình liên tục gửi thƣ đến khi queue tr ống. 

• Phần POP/IMAP (IMAP option available in pro version only)  - Maximum concurrent POP outbound sessions: Giá tr ị lớ n nhất của các tiến trình POP mà MDaemon có khả  năng tạo để lấy thƣ về bằng Domain POP và MultiPOP. Mỗi ti ến trình sẽ lấy thƣ về  cho đến khi tất c ả k ết n ối c ủa DomainPOP và MultiPOP hoàn thành và tất cả thƣ đƣợ c lấy về.  - Maximum concurrent POP/IMAP inbound sessions: Giá tr ị lớ n nhất đồng thờ i mà client có thể k ết nối đến bằng POP và IMAP mà MDaemon cho phép trƣớ c khi tr ả  lời “Server too busy”.  

B7: Thiết lậ p Điều khiển cho phép lƣu các thƣ đƣợ c gửi ra hoặc vào MDaemon server. Cũng có thể thiết lập lƣu cả thƣ của Mailing list và MultiPOP.  

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy

 Hình 2.4.5.7: Tab Archival 

Marketing Personalization Analytics Save

- Archive a copy all inbound/outbound inbound/outbound mail: mail: Lựa chọn này để bật tính năng

archive. Tính năng này sẽ tạo thêm 1 bản thƣ gửi ra hoặc vào MDaemon server r ồi Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

27 chuyển đến 1 địa chỉ  xác định trong hộ p thoại Send a copy of every inbound/outbound email to these address.   - Send a copy every inbound.outbound message a addresses: Điề n 1 hoặc nhiều

địa chỉ thƣ mà muốn g ửi t ới khi các thƣ chuyển qua MDaemon (các đị a chỉ cách nhau  bở i dấu phẩy).  - Include MDaemon mailing list message inbound the archive also: Lựa chọn cho phép Archive có tác dụng vớ i cả thƣ của Mailing list.  - Include MultiPOP collected mail inbound the archive also: Lựa chọn cho  phép Archive có tác dụng đối vớ i cả mail lấy về bằng MultiPOP.  - Lable archive message with (archive copy) copy) inbound message subject: Cho

archivel.   phép biểu diễn “(Archive copy)” vào phần subject của các bản thƣ archivel.  B8: Thiết lậ p các account lâu không đƣợ c sử dụng hoặc các thƣ lƣu lại lâu ngày trong inbox. Hàng ngày vào n ửa đêm MDaemon sẽ  xóa các thƣ và các account hết hạn theo

quy định.

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics

 Hình 2.4.5.8: Tab Pruning  Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

28 • Phần Account and Old Mail Pruning:  - Automacally delete account if inactive inactive for XX days(0=never): Thiết lậ p số  ngày mà chúng ta muốn MDaemon tự động xóa account khi h ết hạn. Giá tr ị 0 là không  bao giờ  xóa dù nó nhƣ thế nào.  - Delete message message older than than XX days(0=never): T Thi hiết l ậ p s ố  ngày đƣợ c phép

mà thƣ nằm trong hộp thƣ của ngƣờ i sử dụng trƣớ c khi bị xóa. Giá tr ị  0 thì thƣ sẽ  không bao giờ bị xóa dù đã bao lâu.  lâu.  - Purge deleted deleted IMAP message message older than : Thiết lậ p số ngày IMAP message thiết lậ p cảnh báo xóa sẽ bị xóa khỏi hộp thƣ của ngƣờ i sử dụng. Giá tr ị  0 nghĩa là không bị xóa dù thờ i gian là bao lâu.  

• Phần Public folder Pruning:  -  Delete message older than XX day(0=never): s ố  ngày thƣ trong thƣ mục Public folder sẽ bị xóa. Giá tr ị 0 tức là không bao giờ bị xóa. 

• Phần Antivirus/Content Filter cleanup:  - Delete all all quarantined files: Xóa tất cả các file virus đang bị giữ lại.  - Delete all all quarantined messages: Xóa tất cả các thƣ đang bị giữ lại.  This website stores data such as - site Delete all all restricted attachments: Xóa Xóa tất cả các tệp định kèm bị hạn chế.  cookies to enable essential functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You :Thiat ếtany lậptime cho phép MDaemon xác định phải làm gì với các thƣ không đúng vớ i may change yourB9 settings or accept the default settings.

tên

miền mà nó quản lý, không biết, hoặc không xác định đƣợ c hộp thƣ của ngƣờ i dùng. 

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

29

 Hình 2.4.5.9 Tab Unknow Mail 

• Phần What To Domain with Mail for Unknown local users:  - Route message back to sender: sender: Lựa chọn cho phép các thƣ đến server mà

không xác định đƣợc ngƣờ i nhận sẽ gửi ngƣợ c lại cho ngƣờ i gửi.  - Send message to the Postmaster user: thƣ gửi đến mà không xác định đƣợ c

ngƣờ i gửi thì gửi đến user Postmaster.  - Place This website stores data such as massage in bad message directory: cookies to enable essential site gửiasthì chuyển đến thƣ mục Bad Message.  functionality, as well marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time • Phầ n Advanced Option:  or accept the default settings.

Thƣ đến không xác định đƣợc ngƣờ i

- Enable advanced options: Mở  các thiết lậ p cấp cao hơn cho các thƣ không

Privacy Policy Marketing biết

nơi nhận. 

Personalization Analytics Save

- Send the message message to this this host: Chuyển các thƣ không xác định đƣợc nơi nhậ n đến server đƣợc điền bên dƣớ ii..  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

30 - Use this address in SMTP envelope: Địa chỉ  này đƣợc điền vào phần SMTP

“Mail Fromm” của thƣ khi gửi ra.  - Use this TCP port: MDaemon sẽ gửi qua cổng TCP điền ở   đây, chứ không  phải cổng mặc định của SMTP.

B10: Thiết lập Hàng đợ i

 Hình 2.4.5.10: Tab Dequeue  This website stores data such as - Signal ISP to dequeue waiting mail: MDaemon sẽ gửi tín hiệu đến 1 cookies to enable essential site định để host đó gửi tr ở  ở lại các thƣ mà thuộc về MDaemon quản lý. host functionality, as well as xác marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time - Send signal once every [xx] times remote mail is processed: M ặc định mỗi lần or accept the default settings.

tín hiệu dequeue thì đầu nhận tín hiệu sẽ chuyển thƣ. Privacy Policy

- Send signal to this remote host: Điề n host mà MDaemon sẽ gửi tín hiệu. 

Marketing Personalization Analytics Save

- Use this TCP port: cổng k ết nối.  Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

31 - Hide dequeue session windows while they are in process: gi ấu tiến trình đế nó chạy ngầm.

2.5 Kiể Kiểm thử  th ử   • Gửi thƣ trong mạng nội bộ: Sau khi cài đặt MDaemon trên Mail server. Ta t ạo 2 user  để test mail nội bộ.  B1 ; Khởi động chƣơng trình -> chọn Tap Account -> chọn Account manager -> Chọn New r ồi lần lƣợ t tạo 2 user nhƣ hình.  hình. 

 Hình 2.5.1: C ử  ử a sổ giao diện chính

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

 Hình 2.5.2 C ử  ử a sổ t ạo tài khoản tk1 và tk2

SVTH:Lê Thị Hoa

 

32

 Hình 2.5.3 : C ử a sổ quản lý Account 

B2:  Dùng 1 máy client nào đó, sử dụng web browser để truy cập vào trang đăng nhậ p mail(WorldClient). Gõ địa chỉ IP mail server có dạng http://172.16.10.12:3000  http://172.16.10.12:3000  cổng truy cậ p worldclient mặc định là 3000. TK 1 so ạn thƣ gửi cho TK 2 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 2.5.3: C ử  ử a sổ  trang đăng nhậ p mail(WorldClient) và hộ p thoại tk1 Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

33

 Hình 2.5.4: C ử  ử a sổ hộ p thoại soạn thư trên tk1 

B3: Tài khoản tk2 đăng nhậ p mail và kiểm tra hộp thƣ đến 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

 Hình 2.5.3: C ử  ử a sổ  trang đăng nhậ p mail và hộ p thoại inbox của tk2

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

34 đề thườ ng 2.6 Mộ Mộ t ssốố vấn đề  ng gặ g ặp -  Nhận email trùng: là trƣờng hợp ngƣời dùng  nhận đƣợc nhiều hơn 2 bản email

từ 1 lần gửi.    Khắc

phục: Tại phần quản trị email online, bỏ chọn mục “Retain a local copy

of forwarded mail” .  Gửi/  nhận email Offline không được được::  -  Gửi/  

Khắc phục: Khi gửi mail offline không đƣợc sẽ có nhiều nguyên nhân,

lỗi chủ yếu do server offline hoặc chƣơng trình Mdaemon trên serv er mail không hoạt động, quản trị viên cần kiểm tra lại server hoặc chƣơng trình mail Mdaemon trên server nội bộ.    Trƣờng

hợp khác: cần kiểm tra tài khoản mail trung chuyển

([email protected]) đã đúng mật khẩu chƣa Hoặc xem lại cấu hình tại các mục liên quan đến tài khoản này theo hƣớng dẫn ở phần Server Mail Offline. -  Màu của MDaemon Icon trên System Tray  

Tr ắng: Tốt. Không có email trên Local L ocal hoặc Remote Queues.

 

Blue: Tốt. Mail có trong Local ho ặc Remote Quếu.

 

Vàng: dung lƣợng đĩa sắ p hết. Xem Disk tab trên Miscellaneous Options.

 

Đỏ: Mạng bị ngắt hoặc đĩa bị đầy.

 

Xanh lá cây: System tray icon cho một MDaemon Ghost session.

   Nhấ p nháy: xuất hiện phiên bản mớ i của MDaemon This website stores data such as cookies to enable essential site bị đôi  -  Mail bị nhân đôi  functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You u ngƣờ  may change your settings N atếany time i sử dụng đang sử dụng dịch vụ POP thì làm theo or accept the default settings.

cách sau:

B1: Chọn Setup từ thanh menu Privacy Policy

B2: Chọn Miscellaneous

Marketing Personalization Analytics Save

B3: chọn tab Servers Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

35 B4: Chọn POP DELE command c ommand immediately removes messages from mailb

 Hình 2.6.1: Tab Servers This website stores data such as cookies to enable essential site B5: Chọn Apply -> nhấn nút OK. functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time “Time Out Errors” Errors” khi kết nối -  Lỗi “Time or accept the default settings.

vớ i Server 

Cách khắc phục:

Privacy Policy Marketing

B1: chọn Setup -> chọn Primary Domain -> chọn tab Timers

Personalization

B2: Tăng thờ i gian Event Timers thành 60, 60, 30 và 30

Analytics

B3: chọn Apply -> nhấn nút OK 

Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

36

 Hình 2.6.2: Tab Timers

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

37 K ẾT LU L UẬN Qua đợ t thực tậ p này giúp em hi ểu hiểu thêm về Email trong mạng nội bộ. nắm đƣợ c một số  đặc điểm cơ bản, ƣu nhƣợc điể m của Email,…Đƣợ c làm quen vớ i MDaemon là 1 phần mềm Mail Server hay và thông dụng hiện nay. Bài báo cáo này

trình bày rõ các bƣớ c cài đặt và thiết lậ p các quản lý cần thiết đế quản lý 1 mail server  dùng MDaemon. Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn chế  cũng nhƣ thờ i gian thực hiện chƣa nhiều nên vẫn còn r ất nhiều những vấn đề chƣa làm đƣợc nhƣ: Thiết lậ p gửi mail ra ngoài Internet và đặc biệt là các vấn đề chính trong cuộc chiến chống spam, cuộc chiến spam đang dần tr ở  ở  thành một công việc quan tr ọng ọng đối vớ i các quản tr ị viên email ngày nay. Phát triển MDaemon về sau này sẽ k ết hợ  p vớ i những ứng dụng k ết hợ  p vớ i những phần mềm khác nhƣ : Microsoft Outlook , Kaspersky… 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

GVHD:TS.Lê Anh Ngọc

SVTH:Lê Thị Hoa

 

38 DANH MỤ MỤC TÀI LIỆ LI ỆU THAM KHẢ KHẢO 1.  Embedded Electronics @ Vietnam, Chức năng của Mdaemon mail server  2.   Nguyễn Văn Tẩn , Quản tr ị mạng windows 2000(nâng cao) 3.  Trung tâm Điện Toán&Truyền Số Liệu KV1, Thiết lậ p và quản tr ị Hệ thống thƣ

điện tử. 4.  Văn Quang, Hƣ Hƣớ  ớ ng ng dẫn cài đặt Mdeamon Mail Server và SecurePlus Antivirus, ngày truy cậ p 1/10/2013, đƣờ ng ng dẫn http://vanquangit.wordpress.com/2012/06/16/phan-3cai-dat-mdaemon-va-secureplus-antivirus/.   cai-dat-mdaemon-va-secureplus-antivirus/. 5.  Văn phòng - Đài Truyền thanh, Duy Tiên : Kinh nghi ệm từ việc triển khai ứng dụng CNTT, ngày truy cập 11/10/2013, đƣờ ng ng dẫn http://www.duytien.gov.vn

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

Sponsor Documents

Recommended

No recommend documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close