of x

Big

Published on 5 days ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

Pengenalan  

Program Bina Insan Guru ( BIG ) adalah satu program yang diwajibkan kepada

semua penuntut Institut Pendidikan Guru termasuklah Institut Pendidikan Guru Bahasa Antarabangsa. Antarabangsa. Ia merupakan suatu program yang dirangka khas untuk memenuhi syarat guru pelatih Program Ijazah Sarjana uda Perguruan (PISP) bagi memperoleh memperoleh Ijazah Sarjana uda Pergu Perguruan. ruan.  

Proses pembinaan insan guru dibina berlandaskan kepada aspek kesedaran

bahawa pro!ession perguruan adalah pro!esion yang mulia dan memerlukan sikap dan tanggungjawab yang tinggi. Selain itu."usteru# Program BIG yang melibatkan semua pelajar PISP $%S& ambilan "A' *+ telah diberi tugas untuk melakukan penanda aras di sekolah,sekolah yang terpilih. Program Bina Insan Guru (BIG) semester - ber!okus kepada memberi ke!ahaman yang menyeluruh berkaitan dengan pembinaan insan guru yang seimbang# hubungan guru atau sekolah dengan komuniti ke arah meningkatkan kualiti pendidikan serta guru dan akauntabiliti pro!esional. i samping itu# guru pelatih juga akan didedahkan dengan keperluan pembentukan iklim dan budaya kerja serta kepimpinan sekolah yang berkesan.  

Program penanda aras yang dianjurkan penting bagi membantu bakal,bakal guru

belajar tentang susah payahnya untuk membangunkan sesebuah sekolah untuk menjadi sekolah yang berprestasi tinggi. Program penanda aras ini berlansung selama satu hari saja dimana kumpulan Sem / dibahagikan kepada dua kumpulan. 0elas saya iaitu /.1 berada di dalam kumpulan kedua dan kami telah dipilih untuk melakukan program penanda arasan di Sekolah 0ebangsaan Bukit "elutong.

 

2B"%0$I3 Program Bina Insan Guru adalah untuk melahirkan guru yang berakhlak mulia# berpotensi dan mempunyai ketahanan diri dari segi !izikal dan mental. Antara objekti!  Program Bina Insan guru adalah seperti berikut 4 *)

en enin ing gka katk tkan an ke keta taha hana nan n !!iz izik ika al da dan me men nta tall

)

e enu nunj njuk ukka kan n5 5ir iri, i,5i 5iri ri insa insan ny yan ang gb ber erak akhl hlak ak mu muli lia a

+)

en enin ing gka katk tkan an se sem man anga gatt h hid idup up berpa erpas suk uka an

1)

e enu nunj njuk ukka kan n ke ke5a 5akn knaa aan n te terh rhad adap ap k kep epen entin tinga gan n pe perk rkhi hidm dmat atan an k kep epad ada a

komuniti. /)

e eng ngha haya yati ti da dan n men menam ampi pilk lkan an 5 5iri iri,5 ,5ir irii ke kero roha hani nian an## nil nilai ai## eti etika ka d dan an a akh khla lak k

keguruan. -)

e era ran5 n5an ang# g# me mela laks ksan ana# a# me memi mimp mpin in prog progra ram# m# be berk rker erja jasa sama ma da dan n me meng ngam ambi bill

peranan se5ara akti! dalam kumpulan. 6)

e eng ngha haya yati ti da dan n men menam ampi pilk lkan an 5 5iri iri,5 ,5ir irii ke kero roha hani nian an## nil nilai ai## eti etika ka## dan a akh khla lak k

keguruan

 

2B"%0$I3 &A7A &A7A$ $A' P%'A' P%'A'A A A8AS

elalui lawatan penanda aras (ben5hmarking) dang bengkel ini# i ni# diharapkan guru pelatih akan dapat4

*) ide idedahk dahkan an deng dengan an komun komuniti iti pend pendidika idikan n yang wuju wujud d di sekola sekolah h ) ema emahami hami dan men mengena genalpast lpastii maklum maklumat, at, maklu maklumat mat yang ber berkaita kaitan n dengan Surat Pekeliling Ikhtisas dan Arahan Perkhidmatan +) eng engetahu etahuii isu berkaita berkaitan n dengan per perunda undangan ngan per peraturan aturan dan pe pekelili keliling ng ikhtisas pendidikan. 1) ema emahami hami dan m meliha elihatt sendi sendiri ri peran peranan an dan !un !ungsi gsi PP# B B$P $P dan P0 P0G G dalam pengurusan pendidikan dalam memartabatkan bidang pendidikan di alaysia selaras dengan 3alsa!ah Pendidikan 0ebangsaan /) ema emahami hami dan meng mengenalp enalpasti asti bentu bentuk, k, bentuk pen penguru gurusan san 5emer 5emerlang. lang. -) emahami dan menghayati budaya kerja 5emerlang dan mengaplikasikan dalam pengurusan pendidikan seharian.

ISI KANDUNGAN

 

PENGENALAN

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

LAPORAN BENGKEL

REFLEKSI KENDIRI

PENUTUP

&aporan Penanda Aras Sk Bukit "elutong

 

 

Para pelajar ambilan $%S& Sem / telah menjalani program BIG !asa yang ke /

pada 9 April */ dan : April */ yang lepas. Program BIG pada kali ini adalah lawatan penanda aras ke sekolah berprestasi tinggi. Sekolah,sekolah yang telah dipilih adalah Sk Bukit "elutong dan Sk Bandar Anggerik. Sekolah,sekolah ini telah dipilih oleh kami kerana sekolah,sekolah ini adalah sekolah yang telah dinobatkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Sekolah berbrestasi tinggi adalah sekolah yang berjaya man5apai bany banyak ak pen5apaian d dii peringkat kebangs kebangsaan aan dan antaraban antarabangsa. gsa. isebabk ise babkan an bilan bilangan gan pelaj pelajar ar yang terlal terlalu u ramai ramai## pela pelajar,p jar,pelajar elajar telah dipe5 dipe5ahka ahkan n kepada dua kumpulan. isebabkan bilangan ambilan kami yang terlalu ramai# kami telah dipe5ahkan kepada dua kumpulan. 0umpulan pertama iaitu #% dan 3 akan ke Sk Bukit "elutong pada 9 April manakala kumpulan kedua yang terdiri daripada A# B dan ; akan ke Sk Bandar Anggerik pada : April */. Sebelum lawatan penanda aras dilakukan# kemi telah membuat persiapan awal. Pada 9 a5 */# sesi taklimat berkenaan BIG 3asa / telah dilakukan di ewan 0uliah ; IPG0BA. Sesi taklimat tersebut dimulakan dengan u5apan aluan oleh 0etua Penyelaras <nit 0okurikulum. Sesi taklimat yang pertama ini diketuai oleh %n5ik Baharuddin. Semasa sesi taklimat tersebut# %n5ik Bahar telah menerangkan pergerakan dan tarikh BIG 3asa / akan dijalankan. Ini bagi memudahkan kerja kami sebga se bgaii pe pelaj lajar ar unt untuk uk mer meran5 an5ang ang dan mem membu buat at ke kerta rtas s ker kerja ja unt untuk uk pro progra gram m ini ini.. Semas Se masa a 9 har haribu ibulan lan itu jug juga# a# ses sesii pel pelant antika ikan n Aj Ajk k Ind Induk uk tel telah ah dil dilaku akukan kan.. Ses Sesii pela pe lant ntik ikan an A"0 indu induk k te tela lah h dila dilaku kuka kan n me meng ngik ikut ut se seti tiap ap ku kump mpul ulan an.. 0e 0etu tua a ba bagi gi kumpulan pertama ialah $resihe Punga Anak Sabang dan bagi kumpulan kedua ialah i alah  Azzra Shaheen. Setiap jawatan yang terpilih telah direkodkan oleh setiausaha kami ia iait itu u $i= i=iy iyaa aa.. Se Sela lain in da dari ripa pada da it itu# u# A"0 "0,A" ,A"0 0 la lain in tu turu rutt di dipi pili lih. h. Ant ntar aran anya ya ia iala lah h bendahari# A"0 makanan dan A"0 pengangkutan dan sebagainya. 0ewujudan ajk,

 

ajk ter terseb sebut ut ada adalah lah ba bagi gi mem memast astika ikan n pro progra gram m BIG ka kami mi dap dapat at ber berjal jalan an den dengan gan lan5ar. Banyak perkara yang telah dibin5angkan pada hari tersebut. Antaranya ialah beberapa peringatan telah diberikan kepada ajk,ajk yang terpilih. Antaranya ialah dari segi pelaksanaan tugas. Peringatan telah diberikan kepada ajk,ajk yang terlibat agar melakukan kerja dengan baik. 0etua projek haruslah menele!on sekolah dan memin me minta ta izi izin n dar daripa ipada da sek sekola olah h ter terleb lebih ih dah dahulu ulu unt untuk uk mem memint inta a izi izin n mel melaku akukan kan lawata law atan n pen penand anda a ara aras s di sek sekola olah h mer mereka eka.. is iseba ebabka bkan n pe perse rsedia diaan an awa awall yan yang g dila dilaku kuka kan# n# ka kami mi te tela lah h be berj rjay aya a me mela laku kuka kan n pr prog ogra ram m in inii me meng ngik ikut ut ta tari rikh kh ya yang ng ditetapkan. Ini adalah kerana usaha ajk,ajk kami yang komited dan bertungkus, lumus memastikan segala perkara berlaku dengan sempurna agar program ini dapat berjalan dengan lan5ar dan tanpa kekangan. Pada 9 April */# kelas saya iaitu /.1 telah bertolak bersama kumpulan kami yang lain untuk ke S0 Bukit "elutong. 0ami berkumpul di garaj bas pada pukul * tengah hari kerana kami diwajibkan untuk menghadiri kelas pada sesi pagi. $epat pukul *.*/ kami bertolak ke S0 Bukit "elutong. 0ami sampai di S0 Bukit "elutong pada pukul *.+ tengah hari. 0edatangan kami ke sana telah disambut dengan begitu meriah oleh para guru. 0ami merasa dirai apabila disambut dengan tangan yang terbuka luas oleh para guru. isebabkan pada waktu itu telah masuk waktu >oho >o horr# ka kami mi se sepa paka katt un untu tuk k me menu nuna naik ikan an so sola latt zo zoho horr te terl rleb ebih ih dahu dahulu lu sebe sebelu lum m memul me mulaka akan n be bengk ngkel. el. Ben Bengke gkell dim dimula ulaka kan n den dengan gan u5 u5apa apan n alu alu,al ,aluan uan ole oleh h pih pihak ak sekolah. seko lah. Pensy Pensyarah arah kami juga turut memberi kata aluan deng dengan an meny menyampai ampaikan kan u5apan terima kasih kepada para guru ya yang ng sanggup men menerima erima kedatangan kami ke san sana. a. Set Setela elah h itu ada adalah lah per persem sembah bahan an =id =ideo eo kor korpor porat at IPG IPG0BA 0BA oleh 3ak 3akhru hrull Isskandar# beliau telah memberi sedikit penerangan tentang IPG0BA kepada warga

 

sekolah Sk Bukit "elutong. Program diteruskan pula dengan 5eramah oleh Guru Besar Bes ar Sk Buk Bukit it "e "elut lutong ong iai iait< t< at atii ?aj ?ajah ah 8am 8amlah lah bin binti ti Asmur Asmuri. i. a alam lam 5er 5erama amah h tersebut# beliau menerangkan sedikit sebnayak bagaimana seklah tersebut berjaya menj me njad adii seb ebua uah h se seko kola lah h 5lust luster er da dan n be berp rpre rest stas asii ti ting nggi gi.. Ba Bany nyak ak il ilmu mu yan ang g diterangkan kepada kami semasa sesi 5eramah tersebut. Beliau juga mempamerkan kepada kami pen5apaian,pen5apaian murid,murid sekolah terseut pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu# turut diselitkan juga etos sekolah iaitu prmainan 5atur yang berjaya memperoleh banyak pen5apaian hingga ke peringkat antarabangsa. $idak hairanlah jika terdapat banyak lukisan,lukisan buah 5atur di dinding sekolah dan di tapak perhimpunan sekolah. Setelah itu# kami dijemput untuk melawat kawasan sekolah sebelum majlis penutup diadakan. Semasa majlis penutup# pihak sekolah telah memberikan kami sekeping gambar sebagai 5enderamata.

 

 

8%3&%0SI 0%'I8I

 

Pro Progra gram m Bin Bina a In Insan san Gur Guru u 3a 3asa sa / k kump umpula ulan n say saya a tel telah ah d diad iadaka akan n di S Sk k Bu Bukit kit

"elutong pada 9 April */. $ujuan kami ke sana adalah untuk melakukan penanda aras di sekolah tersebut. &awatan penanda aras ini dibahagi kepada tiga sesi iaitu sesi taklimat# sesi soal jawab dan akhir sekali ialah lawatan ke kawasan sekitar  sekolah.  

Ba Banya nyak k ya yang ng say saya a pel pelaja ajari ri sep sepanj anjan ang g law lawata atan n pen penand anda a ara aras s ter terseb sebut ut

terutamanya semasa sesi taklimat dilakukan oleh Guru Besar Sk Bukit "elutong iaitu atin ?ajah 8amlah bin Asmuri i dalam sesi tersebut# beliau ada menerangkan tentang bagaimana beliau memimpin sekolah untuk men5apai tahap sekolah 5luster  dan sekolah berprestasi tinggi. Beliau sendiri ada menyatakan bahawa tidak mudah untuk un tuk men men5ap 5apai ai pe pen5a n5apai paian an se sebeg begitu itu jika jika tid tidak ak dib dibant antu u den dengan gan war warga ga Sk Buk Bukit it "elutong. "elu tong. Sebagai pemi pemimpin# mpin# belia beliau u send sendiri iri harus berusaha dan meng menggerak gerakkan kan anak, an ak,an anak ak bu buahn ahnya ya unt untuk uk mem member berii ker kerjas jasama ama ke kepad padany anya. a. Sel Selain ain dar daripa ipada da itu itu## hubun hu bungan gan ya yang ng pos positi! iti! ant antara ara war warga ga sek sekola olah h ama amatt pen pentin ting g unt untuk uk mem memast astika ikan n kerjas ker jasama ama yan yang g bai baik k wuj wujud ud sem semasa asa mel melak akuka ukan n ker kerja. ja. Bag Bagai ai aur den dengan gan teb tebing ing## segal se galany anya a aka akan n dap dapat at dia diatas tasii jika jika war warga ga sek sekola olah h ber bersat satu u pa padu du mem memban bangun gunkan kan sekolah untuk ke tahap yang 5emerlang. Sesi taklimat berikut dilakukan di bilik mesyuarat. i dinding,dinding mesyuarat Sk Bukit "elutong terpampang banyak kejayaan yang mereka peroleh. Antaranya ialah mereka berjaya memperoleh dana peruntukan sebanyak hampir * juta dalam tahun yang sama. engenai ini# atin ?ajah 8amlah mengatakan yang tidak mudah untuk memperoleh dana sebanyak itu. Pen5apaian mereka haruslah di peringkat kebangsa keba ngsaan an dan antar antaraban abangsa. gsa. Sema Semasa sa sesi takli taklimat mat belia beliau u ada memp mempamerk amerkan an kepada kami kejayaan anak,anak murid beliau di peringkat antarabangsa dalam bidang yang pelbagai terutamanya permainan 5atur. elalui penerangan yang diberi oleh ole h bel beliau iau## mem meman ang g tid tidak ak mud mudah ah unt untuk uk men mengan gangka gkatt seb sebuah uah sek sekola olah h men menjad jadii sekola sek olah h yan yang g ter ternam nama. a. Ian Ianya ya ber bermul mula a dar darii baw bawah ah dan mem memerl erluka ukan n us usaha aha ya yang ng sangat keras.  

Semas Semasa a lawat lawatan an ke kawa kawasan san sekol sekolah ah dilak dilakukan ukan## saya sang sangta ta tertar tertarik ik deng dengan an

kemudahan in!rastruktur kurikulum sekolah tersebut. Setiap subjek akan ada bilik

 

khasnya sendiri. i dalam bilik,bilik khas tersebut# banyak kemudahan,kemudahan yang ada terutamanya alat bantu mengajar. Ini bagi memudahkan kerja guru untuk memudahkan kerja murid memahami sesuatu pelajaran. Saya amat bangga dengan sekolah tersebut dan berhasrat untuk menyediakan sebuah bilik khas untuk subjek Bahasa Inggeris apabila saya menjadi seorang guru nanti. Sekolah ini mengamalkan satu budaya yang amat berkesan iaitu budaya sistem meri me ritt de deme merit rit.. e ela lalu luii ap apa a ya yang ng sa say ya !a !aha ham m sist sistem em me meri ritt de deme merit rit in inii ba bany nyak ak kelebihannya. Ia adalah sebuah sistem pemberian dan penolakan poin berdasarkan kelak ke lakua uan n mu murid, rid,mur murid id dis diseko ekolah lah.. Pad Pada a pan pandan dangan gan say saya# a# sis sistem tem mer merit it ama amatt bai baik k untuk dijalankan. $erdapat banyak !aedah yang diperoleh darinya. Antara !aedah yang bakal diterima melalaui sistem merit dimerit adalah sistem ini dapat menjadi galakan kepada pelajar untuk membuat yang terbaik dalam apa jua akti=iti sekolah. engikut atin ?ajah 8amlah# sistem merit dimerit disekolahnya telah berjaya untuk memot me moti=a i=asik sikan an mur murid id unt untuk uk mem membu buat at yan yang g ter terbai baik k di dal dalam am kel kelas. as. Apa sah sahaja aja pen5apaian ataupun kelakuan baik yang dilakuakn oleh murid akan direkod dan ditambah markahnya. 'amun begitu# penolakan markah ( demerit ) akan diberi pada pelajar yang berkelakuan buruk dan melakukan kesalahan. engan adanya sistem merit demerit ini# disiplin murud,murid akan dapat dijaga dengan baik se5ara tidak langsungnya. Apabila semua murid berlumba,lumba untuk melakukan yang terbaik# disiplin itu akan dapat di5ambah dalam diri murud tanpa murid itu sendiri sedar. ;ontohnya# demerit akan dikenakan terhadap murid yang datang lewat kesekolah. <ntuk mengelakkan dari terkena demerit# murid,murid akan berusaha bersungguh, sungguh untuk datang awal ke sekolah. "ikan semua murid berusaha sedemikian untuk mengelakkan dari terkena demerit# disiplin sekolah akan terjaga dengan baik. Selain Sel ain dar daripa ipada da itu itu## sis sistem tem mer merit it dem demerit erit ya yang ng dij dijala alanka nkan n dis diseko ekolah lah jug juga a memup me mupuk uk sik sikap ap ker kerjas jasama ama dia dianta ntara ra mur murid. id. Ini ker kerana ana sit sitem em mer merit it dem demeri eritt yan yang g dilakukan adalah mengikut kelas. ;ontohnya pada setiap awal tahun# setiap kelas akan dib diber erii

ma mark rka ah

me meri ritt

seb eban any yak /. Set etia iap p

pela laja jarr

di

dala lam m

kel elas as

bertanggungjawab untuk menjaga markah merit mereka. Setiap kelakuan pelajar  baik mahupun buruk tidak akan terke5uali dari dikenakan merit demerit. Poin akan ditambah bagi setiap kelakuan baik dan ditolak bagi setiap kelakuan buruk. "adual di muka surat seterusnya merupakan 5ontoh sistem merit demerit yang dilakukan di sebuah Sekolah enengan Agama Al,?asanah. Al,?asanah. Setiap dua bulan sekali# jumlah poin

 

akan dipamerkan di dalam kelas maisng,masing. Apabila pelajar melihat markah poin mereka# ini akan menggalakkan mereka untuk berkelakuan lebih baik.

1. Kelakuan

POIN MERIT

 

a) 0ehadiran * @ tanpa datang lewat ( bagi setiap bulan )

/

 

b) Amanah  bertanggungjawab bertanggungj awab terhadap segala tugas ('ilaikan satu kali

+

sahaja bagi setiap bulan)  

5) 0ebersihan diri ('ilaikan satu kali sahaja bagi setiap bulan)



 

d) 0e5ekapan dan ketepatan kerja ('ilaikan satu kali sahaja bagi setiap

+

bulan)  

+

e) Bekerjasama dan sedia menolong ('ilaikan satu kali sahaja bagi setiap

+

bulan) +  

!) Berbudi bahasa ('ilaikan satu kali sahaja bagi setiap bulan)

 

e) 'ilai murni yang lain

 

g) 0ehadiran 0ehadir an ibu bapa di esyuarat Agung PIBG

+

2. Pencapaian Akademik  

a) Peperiksaan ( Pertengahan $a $ahun# hun# 0has#Per5ubaan# 0has#Per5 ubaan# Akhir $a $ahun# hun# dan

P8)

 

/

 

A

bagi setiap mata pelajaran

 

+

 

A

bagi setiap mata pelajaran

 



  A,

Bagi setiap mata pelajaran

 

( Poin P8 dimasukkan di $ing 1)

 

Bagi pelajar Menengah rendah:

 

/

 

A

bagi setiap mata pelajaran

 

+

 

B

bagi setiap mata pelajaran

 

+ +

 

b) &ulus peperiksaan setelah men5apai kehadiran *@ di kelas pemulihan

 

 

5) Pelajar lemah yang men5apai kemajuan yang baik

 

ITEM POIN MERIT ( PERLAKUAN POSITIF )

 

SIS$% P2I' %%8I$ ( P%8&A0<A' '%GA$ '%GA$I3 I3 ) TAJUK  

POIN DEM

HAL DIRI

KEDATANGAN

KERJA PELAJAR 

 

KESALAHAN

KELAKUAN

Rambut panjang / tidak kemas Pakaian (melanggar setiap peraturan pakaian)

-3 -3

Kuku panjang / kotor

-3

Lewat

-3

Ponteng kegiatan sukan / kokurikulum (setiap kali)

-3

Ponteng kelas (setiap mata pelajaran)

-3

Ponteng sekolah (tidak hadir tanpa surat doktor / kebenaran – setiap hari)

-5

Ponteng peperiksaan / ujian (setiap hari)

-5

Lambat menghantar buku / projek / kertas kerja

-3

idak membuat latihan / membawa buku

-3

idak bertugas

--3

!ising / ketawa tanpa sebab / menjerit

-3

!iadap kepada pelajar / ketua / guru

SALAHLAKU SERIUS

 

LAIN-LAIN

 

KESALAHAN

-3 / -5 /-

#eludah / membuang sampah merata-rata

-5

!ahasa lu$ah

-"%

ukar tempat / berjalan-jalan

-5

!ertumbuk / bergaduh

-"5

#embeli& men'impan& menghisap rokok

-"%

#en$uri / menipu / berjudi

-"%

#erosakkan harta sekolah / kerajaan

-"5

#engambil minuman keras / dadah

-%

#enghasut keka$auan

-%

#embawa senjata baha'a

-%

#emeras ugut

-%

#enjadi ahli kumpulan haram #engan$am guru (panggil polis dan terus dibuang sekolah)

-% -3%

#emukul guru (panggil polis dan terus dibuang sekolah)

-%

*ntuk lain-lain kesalahan guru memberikan poin demerit #engikut keberatan kesalahan (setelah dirujuk kepada

Paling serius

-%

+angat serius

-"5

+erius

-"%

 

gak serius

Lembaga ,isiplin)

 

Sungguhpun banyak kebaikan yang diperolehi dari sistem merit demerit ini#

apakah ianya sesuai untuk dijalankan di Institut Pendidikan GuruC Pada pendapat saya# sistem ini tidak sesuai untuk dijalankan di IPG. Ini adalah kerana sistem pembelajaran yang berbeza. "ika disekolah# murid akan ditempatkan mengikut kelas masing,masing. Setiap akti=iti dan setiap proses pembelajaran akan diadakan mengikut kelas dan tidak ada 5ampur aduk dari kelas,kelas lain. Ia akan memudahkan kerja guru untuk memantau dan mlaksanakan sistem merit demerit terhadap kelas tersebut. 'amun begitu# jika di IPG# walaupun murid mempunyai kumpulan masing,masing seperti kumpulan /.*#/.# /#+ dan sebagainya# pergerakan kelas mereka adalah tidak tetap. Ini adalah kerana pelajar di IPG mempunyai subjek yang memerlukan mereka untuk menda!tar di bawah pensyarah pilihan mereka. Ini dipanggil sebagai kelas tutorial. Semasa kelas tutorial# pelajar akan duduk di dalam kelas tutorial di bawah jagaan pensyarah yang telah mereka pilih pada awal a wal semester. Selain Selain itu# pelajar,pelajar IPG juga mempunyai dua subjek elekti! yang berbeza. Subjek,subjek elekti! ini adalah sibjek pilihan masing,masing dan bukannya diberi mengikut kelas. Perbezaan kedua,dua pengkelasan pengkelasan ( tutorial dan elekti! ) di atas adalah sebab utama sitem merit demerit tidak sesuai untuk dijalankan di IPG. Ini adalah kerana ia akan menyukarkan m enyukarkan kerja pensyarah untuk memantau dan memberi poin kepada pelajar. Seterusnya adalah sistem merit demerit tidak sesuai untuk dijalankan di IPG adalah adal ah keran kerana a bimba bimbang ng akan berla berlaku ku ketid ketidakad akadilan ilan terha terhadap dap pela pelajar. jar. ;ontohny ;ontohnya a adalah sikap pilih kasih para pensyarah terhadap pelajar. Sikap pilih kasih para pensyarah terhadap pelajar bukan perkara yang asing untuk didengar. Bukan di IPG sahaja# malah di <ni=ersiti juga# sikap pilih kasih pensyarah terhadap pelajar adalah

-5

 

perkara yang biasa. 0ebiasaannya pelajar yang kaya# 5antik dan pandai mengampu akan diberi perhatian yang lebih. Perkara ini akan menyebabkan pelajar yang lain ke5il hati dan tidak bersemangat untuk terlibat dengan apa jua akti=iti. Ini kerana mereka tahu walau apa jua yang pen5apaian mereka lakukan# mereka tidak akan dipandang. 'amun begitu# bukan semua pendidik berkelakuan seperti ini. asih ada lagi lagi pe pend ndid idik ik yan ang g ma mata tang ng da dan n ma mamp mpu u be ber! r!ik ikir ir de deng ngan an ra rasi sion onal al da dan n ti tida dak k mengam men gamalk alkan an sik sikap ap pil pilih ih ka kasih sih ant antara ara pel pelaja ajar. r. $etap tapi# i# wu wujud judny nya a pe pendi ndidik dik ya yang ng mengamalkan sikap pilih kasih adalah antara sebab mengapa sistem merit demerit tidak sesuai untuk dijalankan di IPG. 'amun 'amu n begi begitu# tu# terda terdapat pat keka kekangan ngan yang didap didapati ati sema semasa sa kami melakuka melakukan n program penda aras ini. Saya mendapati bahawa masa selama 1 jam disekolah Sk Buki Bu kitt "e "elu luto tong ng ad adal alah ah tid tidak ak 5u 5uku kup. p. In Inii ad adal alah ah ke kera rana na ba bany nyak ak pe perk rkar ara a ya yang ng sepat se patutn utnya ya dib dibin5 in5ang angkan kan se semas masa a ses sesii tak taklima limatt tid tidak ak dap dapat at dib dibin5 in5ang angkan kan aki akiba batt kekangan masa. Sebagai 5adangan penambaikan# lawatan penada aras mungkin boleh bo leh dil dilaku akuka kan n leb lebih ih lam lama a dis diseko ekolah lah ag agar ar ban banya yak k ilm ilmu u ya yang ng ak akan an dap dapat at ka kami mi sebagai para pelatih dapat belajar.  

Sesu Sesunggu ngguhnya hnya## progr program am lawat lawatan an pena penanda nda arasa arasan n ini sang sangat at membe memberikan rikan

banyakinp bany akinput ut yang berguna kepada kami. Input yang diper diperoleh olehii adalah adalah menge mengenai nai pengurusansekolah yang mantap dari segi akademik# kokurikulum dan pentadbiran hall ehw ha ehwal al mur murid id dis diseko ekolah lah.. Pen Pengg gguna unaan an sis sistem tem ya yang ng man mana a ban banya yak k mem memban bantu tu mengurangkan masalah disiplindan juga meningkatkan pen5apaian diri dan sekolah boleh diaplikasikan di mana,manasekolah untuk menjadi sekolah 5emerlang juga suatu hari nanti.

 

P%'<$<P Program Bina Insan Guru yang telah diadakan pada kali ini banyak man!aatnya. emandangkan ini kali pertama kami melakukan lawatan penanda aras di sekolah 5emerlang# banyak ilmu baru berman!aat yang saya dapat sebagai guru pelatih. Ini sebagai langkah pertama untuk saya belajar bagaimana untuk membangunkan sebuah sekolah daripada bawah untuk menjadi sebuah sekolah yang 5emerlang.

Sponsor Documents

Recommended


View All

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close