of x

Calitatea in Nursing Referat

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

Tudor Ramona Anul III Clasa K 

CALITATEA IN NURSING

 I. Obiectivele urmărite:

Prezentarea modalităților prin care se poate poate măsura calitatea serviciilo serviciilorr medicale menită să asi!ure competen"a si per#orman"a medicală$  II. Calitatea serviciilor medicale - aspecte teoretice

%n sistemul de sănătate apar &n mod continuu pierderi nepermise care induc costuri mari pentru &ntrea!a societate$ Aceste pierderi sunt !enerate de mai multe cauze'  ( te)nolo!ii te)nolo!ii medicale sau servicii ddee sănătate neper#ormante ssau au ine#iciente*  ( varia"iile mari ale per#orman"ei per#orman"ei practicii m medicale edicale si ale rezultatelor  acesteia &n diversele spitale din Rom+nia*  ( accesul ine!al la serviciile serviciile de sănătate* ș  (asteptare insatis#ac"ia pacien "ilor serviciilor #a"ă de servi serviciile primite timpuluii de pentrupacien"ilor primirea deciile sănătate* s$a$i cresterea timpulu Ca atare calitatea serviciilor medicale devine &n aceeasi măsură o prioritate  pentru #urnizorii #urnizorii de servicii ddee sănătate mana!eri pacien"i tter"ul er"ul plătitor ddar ar si pentru institu inst ituțiile, iile,or! or!aniza anizațiile !uve !uvernam rnamental entale$ e$ -urnizorii sunt dornici să &si demonstreze competen"a &n spitale .ine dotate$ Pacien"ii sunt interesa"i să primească &n!ri/irile necesare cu respectarea inte!rală a drepturilor lor lor &n cel mai scurt timp posi.il din partea #urnizorul #urnizorului ui pe care l0au ales$ Plătitorii sunt interesa"i să introducă standarde indicatori si criterii de calitate &n spitale  pentru a !estiona !estiona e#icient costuril costurile$ e$ Cu toate acestea Guvernul este este cel ce tre.uie să re!lementeze activitatea din sistemul sanitar printr0o le!isla"ie menită să #avorizeze aplicarea mana!ementului calită"ii &n unită"ile sanitare #acilit+nd munca #urnizorului si apăr+nd pacientul de de#icien"ele din sistem$

Iată de ce su.iectul calită"ii &n!ri/i &n!ri/irilor rilor de sănătate este unul e1trem de controversat cu implica"ii at+t la nivel economic #inanciar te)nolo!ic te)nolo!ic c+t si la nivelul resurselor umane umane si al m mana!ementului ana!ementului oor!aniza r!anizațional$ 2odalitatea &n care mana!erii spitalelor a.ordează conceptul de calitate di#eră mult &n #unc"ie de e1perien"a si pre!ătirea #iecăruia$ Scopul revizuirii standardelor de calitate constă &n &m.unătă"irea continuă a calită"ii serviciilor #urnizate si a modalită"ilor  de a produce aceste servicii$ %n acest ac est sens un .un mana!ement al calită"ii constă &n  plani#icarea aplicarea practică controlul controlul si revizuirea revizuirea măsurilor nnecesare ecesare modelării serviciilor si proceselor ast#el &nc+t acestea să se răspundă permanent tuturor nevoilor   principalilorr actori implica"i 3cli  principalilo 3clien"i en"i #urnizori #urnizori #inan"atori4$ 5e0a lun!ul timpului au #ost #ormulate mai multe definiţii ale calităţii &n #unc"ie de dimensiunile pe care autorii le0au avut &n vedere$ Ast#el părintele conceptului modern de calitate 5ona.edian descrie calitatea &n!ri/iril &n!ri/irilor or de sănătate drept 6acele &n!ri/iri care se asteaptă să ma1imizeze dimensiunea .unăstării pacien"ilor pacien"ilor lu+nd &n considerare ec)ili.rul c+sti!urilor si pierderilor asteptate care apar &n toate

 

etapele procesului &n!ri/irilor &n!ri/irilor de sănătate6 35ona.edian 7889 4$ 5upă 5ona.edian 3primul care a su.liniat natura comple1ă a calită"ii &n!ri/irilor medicale4 e1istau două componente ale calităţii serviciilor medicale' te)nică si interpersonală 35ona.edian :;<84$ Pe de altă parte =r!aniza"ia 2ondială a Sănătă"ii de#ineste 6Calitatea sistemului de sănătate6 ca 6nivelul atin!erii scopurilo scopurilorr intrinseci ale sistemului de sănătate pentru &m.unătă"irea sănătă"ii si capacită"ii de răspuns la asteptările !enerale ale popula"iei6$ E1istă nouă varia.ile ale calită"ii de#inite &n prezent pentru practica medicală c+t si pentru mana!ementul sanitar ce #ormează .aza #urnizării serviciilor serviciilor medicale' competenţa profesională 0 cunostin"ele,a.ilită"ile,per#o 0medicale a.ilită"ile,per#orman"a rman"a ec)ipei ale mana!erilor si cunostin"ele, ale ec)ipei de suport* 0 accesibilitatea 0 #urnizarea serviciilor de sănătate nu este restric"ionată de  .ariere !eo!ra#ice sociale sociale culturale or!aniza"ionale or!aniza"ionale sau economice* economice* 0 eficacitatea 0 procedurile si tratamentul aplicat conduc la o."inerea rezultatelor dorite* 0 eficienţa 0 acordarea &n!ri/irilor necesare corespunzătoare la costurile cele mai mici* 0 relaţiil relaţiilee interpersonale 0 interac"iunea dintre #urnizori dintre #urnizori si  pacien"i 3clien"i4 3clien"i4 dintre mana!eri #urnizori #urnizori si plătit plătitori ori precum si &nt &ntre re ec)ipa de &n!ri/ri si comunitate* 0 continuitatea 0 pacientul .ene#iciază de un set complet de servicii de sănătate de care are nevoie &ntr0o ord ordine ine .ine determinată #ără &ntrerupere sau repetarea procedurilor de dia!nostic si tratament* 0 siguranţa 0 risc minim pentru pacient de complica"ii sau e#ecte adverse ale tratamentului ori alte pericole le!ate de #urnizarea serviciilor de sănătate* 0 infrastructura fizică si confortul 0 cură"enie con#ort intimitate si alte aspecte importante pentru pacien"i* 0 alegerea 0 pe c+t este posi.il clientul ale!e #urnizoru #urnizorull tipul de asi!urare sau tratamentul$ Se apreciază &n acest ac est moment că e1istă &n!lo.ate &n conceptul de calitate cel  pu"in trei dimensiuni #undamentale' 1. calitatea profesională 0 produsul,serviciul &ndeplineste toate condi"iile sta.ilite de pro#esionistii de top ai domeniului medical 3standarde de practică4* Calitatea pro#esională a &n!ri/irilor medicale este raportată de o.icei la competen"a te)nică respectarea protocoalelor clinice si a !)iduril !)idurilor or de practică #olosirea măsurilor de control ale in#ec"iilor in#ormarea in#ormarea si consilierea inte!rarea serviciilor de sănătate$ E1isten"a calității pro pro#esionale #esionale conduce căt către re un mediu de muncă,lucru e#icient,per#orm e#icient,per#ormant ant și către rezultate pozitive pozitive ale tratamentulu tratamentuluii aspecte ce vor !enera at+t sati satis#ac"ia s#ac"ia pacientulu pacientuluii c+t și satis#ac"ia #urnizoru #urnizorului$ lui$ Gradul satis#ac"iei practicianului practicianului este le!at de calitatea actului medical dar  derivă si din condi"iile &n care &si des#ăsoară munca iar e1isten"a satis#ac"iei duce la cresterea per#orman"ei$ %n concluzie acesta este un #actor ce poate #i #olosit drept criteriu de evaluare a calită"ii muncii prestate de acesta$ 2. asteptările pacientului &n privin"a unui anumit serviciu 0 calitatea din punctul de vedere al clientului 3satis#ac"ia pacientului pacientului4* 4* %n mod o.isnuit pacien"ii nu posedă a.ilitatea sau cunostin"ele cunostin"ele necesare evaluării competen"ei te)nice a #urnizorului sau a #elului &n care au #ost #olosite măsurile de

control ale in#ec"iilor dar stiu cum dar se simtlacum au #ost trata"i si dacă asteptările #ost &ndeplinite$ Ei se raportează adeseori posi.ilitatea de a pune &ntre.ări si potle0au aprecia un serviciu medical ca #iind convena.il sau nu$

 

E1isten"a acestei dimensiuni a calită"ii conduce către' c ătre' comportamente pozitive din  partea pacientului 3acceptarea 3acceptarea recomandărilor recomandărilor complian"ă complian"ă crescută la tratament continuitatea tratamentului tratamentului etc$4 ima!ine pozitivă a serviciului de &n!ri/ire la nivel social si cel mai important satis#ac"ia clientului, clientului,pacientului$ pacientului$ Uneori clientul asteaptă de la medic mai mult dec+t acesta poate da$ Alteori clientul are o vedere ri!idă si tinde să opună rezisten"ă la ceea ce el consideră drept o imi1tiune &n pro.leme personale$ 5e aceea percep"ia pacientului asupra sănătă"ii este mai de!ra.ă o consecin"ă dec+t un atri.ut al &n!ri/iril &n!ri/irilor or de sănătate$ Privită de specialisti satis#ac"ia pacientului este un element al sănătă"ii  psi)olo!  psi)olo!ice care in#luen"ează &n! &n!ri/irilor ri/irilor sissii iimpactul mpactul lor$mai $ Unusor  și in#ormat ttinde satis#ăcutice inde să rezultatele coo coopereze pereze cu medicul să acceptelor uspacient or  recomandările acestuia$ Satis#ac"ia pacientului in#luen"ează accesul la serviciile medicale 0 un client satis#ăcut va reveni la medicul respectiv sau la unitatea sanitară respectivă$ Ne putem astepta &nsă ca rezultatele evaluării satis#ac"iei pacientului pacientului să #ie di#erite de cele ale evaluării medicilor$ A Aceasta ceasta se &nt+mplă deoarece pacientul se a1ează &n special pe rela"iile interperson interpersonale ale pe care le percepe si le poate evalua mai usor desi sunt sunt su.iective spre deose.ire de aspectele te)nice sau de specialitate pe care le poate evalua mai !reu$ Rezultă evident că evaluarea satis#ac"iei pacientului reprezintă #elul &n care #urnizorul vine &n &nt+mpinarea valorilor si asteptărilor pacien"ilor$ pacien"ilor$ 3. managementul calităţii totale 0 cea mai e#icientă si mai productivă modalitate de utilizare a resurselor &n cadrul limitelor sta.ilite de autorită"i,cumpărători 3e#icien"a4$ Conceptul 2ana!ementul Calită"ii Totale Totale 32CT4 nu a #ost &ncă pe deplin dezvoltat &n s#era serviciilor medicale$ Prin >calitate totală6 se &n"ele!e astazi at+t calitatea serviciilor c+t si calitatea sistemului$ 2ana!ementul calită"ii totale e1tinde conceptul mana!ementului calită"ii &n!lo.+nd at+t participarea c+t si motivarea tuturor mem.rilor or!aniza"iei$ 2ana!ementul calită"ii totale este un model or!aniza"ional or!aniza"ional care implică  participare !enerală &n vederea vederea plani#icării si implementării unu unuii proces de &m.unătă"ire &m.unătă"ire continuă a calită"ii ce depăseste asteptările clien"ilor$ clien"ilor$ Acest model pleacă de la premisa că ;8? din pro.leme sunt pro.leme le!ate de proces nu de personal$ Trei principii !uvernează conceptul calită"ii totale' 0 #ocalizarea pe client 0 &m.unătă"irea continuă a calită"ii 0 lucrul &n ec)ipă$ S0a mai discutat la primul curs despre standarde criterii !)iduri de practică medicală nuclee de calitate etc$ Revenim acum cu o scurtă recapitulare necesară continuării și &nțele!erii actualei prezentări$ Standardele reprezintă nivelul de per#orman"ă o.serva.il realiza.il măsura.il a!reat de pro#esionisti si o.serva.il o.serva.il de către popula"iei căreia i se adresează [email protected] Commission o# Accreditation Accreditation o# ealt) Care =r!anizati =r!anization4$ on4$ Ele descriu sisteme #unc"ii procese si activită"i sta.ilind "inte de atins a tins pentru #urnizorul de servicii medicale$ Ele prezintă cea mai .ună succesiune a ac"iunilor &n cadrul actului medical stau la .aza creării !)idurilor de practică medicală si sunt concepute de către comisii de e1per"i$ %n mod normal standardele reprezintă asteptările pacien"ilor #urnizorilor #urnizorilor mana!erilor ter"ului ter"ului plătitor si ale or!anismelor !uvernamentale preciz+nd nivelele de structură asteptate partea #urnizorilor$ Un loc aparte ocupă aici !)idurile sideper#orman"ă practică medicală caredin sunt' 6speci#ica"ii standardizate pentru &n!ri/irea medicală dezvoltate printr0un proces o#icial care &ncorporează cele mai .une dovezi

 

stiin"i#ice ale e#icacită"ii cu opinia e1per"ilor6$  Nu tre.uie uitate aici standardele standardele IS= de calitate care au avut avut drept scop realizarea standardizării &n domeniul !eneric al mana!ementului calită"ii incluz+nd sistemele de calitate asi!urarea calită"ii te)nolo!iile de suport !enerice$ Evident se vor lua &n calcul și standar standardele dele ce !)i !)idează dează aplica.ilitatea acestora$ 2ăsurarea standardelor si sta.ilirea #aptului #aptului că au #ost atinse a tinse sau nu se #ace prin mai multe metode sta.ilite tot de e1per"ii care au creat standardele cele mai #recvente metode #iind controlul &nre!istrărilor o.servarea o.servarea directă sondarea opiniei  pacien"ilor$  pacien"ilor$ -aptul că nu e1istă o de#inire universal acceptată a calită"ii că standardizarea pune accentul pe documenta"ie uneori cre+nd un sistem .irocratic poate  prea comple1 si că deseori deseori asi!urarea complian"ei complian"ei personalulu personaluluii la sistemul calită"i calită"iii este lăsată inte!ral la latitudinea conducerii crează puncte sla.e &n rela"iile ter"ului plătitor cu spitalele$ Aceste puncte vor putea #i depăsite &n momentul &n care conducerea spitalelor  va &n"ele!e o.li!ativitatea standardizării si necesitatea introducerii sistemelor de calitate$ Este nevoie ca si &n spitale să se implementeze sisteme de mana!ement al calită"ii$ 5esi actul medical propriu0zis nu este inclus &n acest sistem al calită"ii mai de!ra.ă "ine de activitatea de evaluare a personalulu personaluluii si acreditarea unită"ii sistemul calită"ii are &n vedere tot ce "ine de in#rastructură mediu de &n!ri/ire lo!istică lo!istică te)nolo!ie servicii de suport$ suport$ Reamintim ca in Rom+nia se aplica standardelor IS= &n unită"ile sanitare la nivel de la.orator steri sterilizare lizare si ima!istică medicală &nsă se poate e1tinde si la serviciile serviciile au1iliare tip cu cură"enie ră"enie .ucătărie etc$ 3curs I4 și că prin =rdinu =rdinull comun CNAS 0 2S- 0C2R nr$BB;,< nr$BB;,<D, D, D8: ,788: s0au &n#iin"at nucleele de calitate &n spitalele din "ară 3aspect de asemena detaliat in cursul I$ = reamintire a o.iectivelor  nucleelor de calitate calitate este necesră apr apreciem eciem &n acest mom moment ent că și recitirea acesto acestor  r  o.iective din cursul I este #olositoare Sistemul de mana!ement al calită"ii va #i &nso"it de manualul calită"ii care va descrie activită"ile si procesele din or!aniza"ie alocarea responsa.ilită"ilor responsa.ilită"ilor si documenta"ia &nso"itoare$ Pentru realizarea si măsurarea standardelor se ela.orează criterii care reprezintă elemente descriptive ale per#orman"ei comportamentu comportamentului lui circumstan"elor sau stării clinice [email protected] Commission o# Accreditation o# ealt) Care =r!anization4$ Criteriul  poate #i o se varia.i varia.ilă lă sau un număr sta.ilit sta.ilit drept ind indicator icator al calită"ii$ Criteriile clasi#ică ast#el' 0 criterii de structură 3le!ate de clădiri mediu in#rastructură or!aniza"ie servicii de suport #armacie la.orator te)no te)nolo!ie lo!ie resurse umane e1pertiză a.ilită"i ale personalului personalului proceduri in#orma"ionale4* 0 criterii de proces 3le!ate de proceduri de preven"ie dia!nostic si tratament documentare rela"ie medic0pacient etc4* 0 criterii de rezultat 3rate in#ec"ii nozocomiale mortalitate raportate la o anumită procedură etc4$ Primul pas &n procesul de măsurare a calită"ii constă din identi#icarea ariilor de &m.unătă"ire$ Activită"ile Activită"ile de asi!urare a calită"ii incluse &n măsurarea calită"ii sunt' 0 evaluarea internă a calită"ii 0 monitorizarea calită"ii 0%nevaluarea a calită"ii$ ca lită"ii$ procesul e1ternă de &m.unătă"ire continuă a calită"ii at+t mana!erii c+t si personalul din su.ordine vor #i con#runta"i cu numeroase pro.leme$ Pentru rezolvarea pro.lemelor

 

acestia pot utiliza di#erite te)nici si instrumente concretizate &n indicatori dar &nainte de toate tre.uie ierar)izate pro.lemele si apoi #oarte .ine de#inite cele sta.ilite spre rezolvare$ Pentru de#inirea pro.lemelor este necesară &n"ele!erea modului &n care aceasta a#ectează des#ăsurarea procesului$ 3I2SS 78884 2ăsurarea calită"ii care se realizează cu di#erite tipuri de indicatori reprezintă identi#icarea sistematică a nivelului actual al calită"ii realizat de o unitate sau un sistem si constă &n cuanti#icarea nivelului de per#orman"ă con#orm standardelor standardelor prevăzute$ Indicatorii reprezintă instrumente ce pot #urniza in#orma"ii despre #recven"a nivelul amploarea !ravitatea etc$ unei pro.leme$ Un indicator este e1presia unei caracteristici sau a unei varia.ile speci#ice pentru o anumită pro.lemă* este opera"ionalizarea varia.ilei,varia.ilelor varia.ilei,varia.ilelor care de#inesc pro.lema$ %n !eneral indicatorii sunt utiliza"i pentru &m.unătă"irea calită"ii &n scop de evaluare dar si pentru cercetare$ Cel mai #recvent indicatorii sunt utiliza"i pentru a dia!nostica o situa"ie a compara două popula"ii sau procese av+nd aceeasi caracteristică a evalua comparativ varia"iile &n timp si spa"iu a două sau mai multe caracteristici 3I2SS 78884$ Indicatorul se de#ineste printr0un raport numărător0numitor$ Numărătorul reprezintă #enomenele o.servate iar numitorul reprezintă valoarea cu care se doreste compararea 3standardul popula"ia !enerală valoarea de re#erin"ă4$ -enomenul este măsurat &n timp si spa"iu si permite cuanti#icarea unor nevoi  pentru &m.unătă"irea &m.unătă"irea calită"ii unui sserviciu erviciu 3&n cazul pprezentat rezentat indicatorul poate a/uta la  plani#icarea serviciului serviciului de radiolo!ie radiolo!ie pentru evitarea pr prelun!irii elun!irii timpului timpului de asteptar asteptare e ac)izi"ia de materiale etc4$ Există mai multe tipuri de indicatori$  Indicatorii de acces care evaluează măsura &n care pacien"ii primesc &n!ri/iri de sănătate corespunzătoare si la timp 3de e1' internări posi.il evita.ile de e1emplu prin imunizare etc4$ Ast#el de indicatori pot !enera in#orma"ii distorsionate #iind limita"i de e1isten"a .azei materiale necesare acordării de &n!ri/iri medicale adecvate situa"iei medicale si de varia"iile de practică medicală$  Indicatorii de rezultat rezultat se re#eră la starea de sănătate a unui pacient căruia i0au #ost acordate &n!ri/iri de sănătate 3e1' procent de pacien"i cu in#ec"ii postoperatorii postoperatorii procent de pacien"i cu recidive etc4$ Acesti indicatori pot su!era ce servicii necesită &m.unătă"iri &m.unătă"iri dar pentru #ocalizarea adecvată a interven"iilor este necesară determinarea unor  indicatori structură si de acest tip distors distorsionarea ionarea rezultatelordepoate apărea ca proces$ urmare Pentru a numărului micdedeindicatori cazuri ce nu permit !eneralizarea$ 5e asemenea sunt sensi.ili la aspecte e1terne cum ar #i modalitatea de internare statutul social terenul !enetic al pacien"ilor etc$ Acest tip de indicatori sunt cel mai !reu accepta"i de pro#esionist pro#esionistii ii din sănătate$ E1perien"a pacien"ilor poate #i cuanti#icată &n urma c)estionării acestora sau a o.serva"iei directe$ 5e multe ori rezultatele depind de re!iunea !eo!ra#ică aspecte culturale$  Indicatorii de proces evaluează un serviciu de sănătate #urnizat unui pacient$ 5e o.icei se re#eră la complian"a pacien"ilor la medica"ie sau recomandări put+nd identi identi#ica #ica si mai .ine nivelul la care sunt necesare interven"iile 3de e1' procent de pacien"i satis#ăcu"i de tratament procent de pacien"i ce au necesitat sc)im.area tratamentului nasteri prin cezariană #ără indica"ie etc4$ Indicatorii de clasi#icare rezultat si de procesde audia!nostice #ost #oarte mult diversi#ica"i prin introducerea sistemului de &n !rupe si a clasi#icării procedurilor$ 5atele administrativee o."inute ast#el relativ usor prin raportări o.li!atorii lunare pe un număr  administrativ

 

mare de cazuri au permis dezvoltarea unor indicato indicatori ri de calitate cu costuri mici aplica.ili la popula"ia !enerală$ Acesti indicatori pot #urniza in#orma"ii screenin! privind  poten"iale pro.leme pro.leme de si!uran"a paci pacien"ilor en"ilor e#ecte adverse evaluarea riscu riscului lui de erori medicale &n special la nivel de spital structuril structurilee cele mai mari consumatoare de resurse &n orice sistem de sănătate din lume$ Pe .aza lor se pot dezvolta analize mai detaliate ale calită"ii la nivelul unor spitale cu rate scăzute de rezultate$ 5e e1emplu un spital la care se determină rate crescute de utilizare a anumitor proceduri costisit costisitoare oare poate ridica suspiciuni de utilizare inadecvată a acestor ac estor proceduri$ E1istă evident si nea/unsuri ale acestor indicatori date de limitările in#ormative ale datele administrative de#inirea va!ă a unor dia!nostice,proceduri dia!nostice,proceduri este va!ă sau raportarea incompletă ori !resită &n le!ătură cu acurate"ea datelor$  

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close