of x

CMS i Prednosti

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

 (engl. engl.  Content management system) je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U CMS ( najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. ako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za razli!ita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. "#$ sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativni% projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima okružen jima i sli!no. &emeljna &emeljna primjena "#$'a danas je u dinami!kom kreiranju eb'stranica nove generacije. #ožemo reći da je povijest "#$'a (sustava za upravljanje sadržajem) duga je kao i povijest samoga sadržaja, a ona nastaje u isto vrijeme kao i ljudsko znanje. *+ -ao posljedica želje za efikasnim upravljanjem sadržajima razvijale su se posebne te%nike organizacije i po%ranjivanja podataka. o!etke toga nalazimo u prvim svitcima, knjigama i zbirkama, a nešto kasnije u razvoju  knjižnica razvoju knjižnica i i ar%iva ar%iva.. nformati!kim razvojem u potpunosti se promijenio pristup upravljanju sadržajem. Umjesto ru!ne i me%ani!ke obrade, ra!unala su omogućila iznimno brz i precizan na!in obrade podataka koji se temelji na sedam ranije sustave/ sustave /*0 glavni% karakteristika koje predstavljaju zna!ajno poboljšanje u odnosu na sve +. $k $kupl uplja janj nje e podat podatak aka a 0. o o%ra %rana na inf inform ormac acijija a 1. 2rg 2rgani anizac zacija ija inf informa ormacij cija a 3. zra!un 4. -o -omu muni nika kaci cija ja 5. r rez ezen entac tacijija a pod podat atak aka a 6. -ontro rolla Usporedo s razvojem softarea softarea za  za razli!ite primjene, razvili su se i specijalizirani ra!unalni programi za upravljanje informacijama ("#$ sustavi). 7ok su neki od nji% specijalizirani za specifi!ne primjene, velik broj "#$ sustava je prilagodljiv za razli!ite svr%e. 8ji%ova najšira primjena našla je svoje mjesto u korporacijskim okruženjima i uređivanju sadržaja na eb' stranicama za što se ponekad koristi i poseban naziv (9"#$, engl. engl. 9eb  9eb "ontent #anagement $:stem).

Primjena CMS sustava*uredi ;< = ;< = uredi

 

U korporacijskom kontekstu, "#$ sustavi mogu se koristiti za integraciju razli!iti% podatkovni% baza kao što su podaci o zaposlenicima, kupcima, proizvodima, radnim zadacima i sl. -oristeći "#$ rješenja, svima njima se može upravljati s jednog mjesta. >ednako tako, putem zajedni!kog su!elja zaposlenici mogu pristupati razli!itim dokumentima i podacima koje mogu koristiti za razli!ite svr%e. ?rzim razvojem i širem nterneta, eb'stranice postale su najveći i najpristupa!niji izvor informacija. @bog toga se "#$ sustavi danas uglavnom koriste za upravljanje informacijama na nternetu.

9ordress @na!ajke >ednostavnost U svojoj srži 9 je platforma namijenjena svima koji nemaju velika stručna znanja i iskustvo u kreiranju web stranica . @a uređivanje tekstova se vrši putem tekst editora i gotovo je jednak bilo kojem programu za obradu teksta. &eme i dodaci 8ajvažnija zna!ajka ovog sustava su brojne teme s kojima se može dizajnirati vr%unska  web stranica. 2sim tema, 9ordress zajednica svakodnevno svakodnevno radi na brojnim dodacima kojima se može obogatiti eb stranica i na taj na!in joj se mogu dodati razne funkcionalnosti (poput kontakt formulara, upitnika, kalendara, povezivanja eb sitea s društvenim mrežamaA). ;ećina novi% tema podržavaresponsive podržava responsive dizajn koji dizajn koji omogućava prikaz stranice i na pametnim telefonima i tabletima. Bokalizacija ;elika prednost ovog sustava je ;elika j e što je u potpunosti lokaliziran na mnoge svjetske  jezike, uklju!ujući i hrvatski. 2sim prijevoda administracijskog su!elja 9ordress podržava i izradu multijezi!ni% eb stranica. &renutno &renutno najpopularniji dodatak za ovu namjenu je 9#B koji 9#B koji omogućava jednostavno prevođenje stranica, !lanaka, izbornika i ostali% elementa eb sitea. -orisni!ke uloge 9ordress omogućava omogućava vlasniku sitea da korisnicima dopusti što smiju a što ne smiju raditi unutar sitea. ;lasnik može limitirati tko može uređivati !lanke, kreirati nove stranice, i uređivati kategorije, moderirati komentare, instalirati nove dodatke idodavati sl.

 

$<2 optimizacija Cto se ti!e SEO optimizacije za eb tražilice 9 sam rješava DE F problema vezani% za $<2. $ve što korisnici moraju napraviti je upisati adekvatne naslove i opise stranica ili !lanaka kako bi eb tražilice brzo mogle indeksirati novi sadržaje. $ toga nije ni !udo da mnoge stranice koje su kreirane na ovoj platformi imaju najbolje rezultate na Googleu.

2stale prednosti 9ordress "#$ platforme 8ajvažnija prednost 9ordressa 9ordressa je što se radi o 2pen'source platformi na kojoj rade tisuće programera iz cijelog svijeta kako bi svakom novom verzijom uveli nove funkcionalnosti u sustav. 8ove 8ove verzije izlaze nekoliko puta godišnje s toga je vrlo važno redovito ažuriranje kako bi se ispravili eventualni sigurnosni rizici. $am 9 kod je napisan kako bi se postigla potpuna usklađenost s svim 91" standardima, što omogućava pravilan prikaz eb stranice u svim pretraživa!ima. %ttp/HH.insieme'split.comHordpress'cms'prednostiH

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close