of 3

contract design interior

Published on 5 days ago | Categories: Documents | Downloads: 1 | Comments: 0

Comments

Content

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII AMENAJARI INTERIOARE / DESIGN INTERIOR 

Incheiat intre S.C. REBELL S.R.L.  cu sediu în oraş Vulcan jud. Hunedoara, Hunedoara, înmatriculată înmatriculată la Registrul Regist rul Comerţului Comerţului sub nr. J20/____, cod unic de înregistrare înregistrare ___________ _______________ ______, __, cont IBAN ________ ____________ ________ ________ ________ ______ __ deschis deschis la ________ ________ – Sucursala Sucursala ________ ____________ ______, __,

reprez rep rezen entat tată leg de ………… ……………… ………… ………. ….., ., de denu numi mita ta in co cont ntin inua uare re "CONSULTANT",ă pelegal dealo parte, decorator si Domnul/doamna /societatea........................ denumita in continuare " BENEFICIAR ", ", pe de alta parte, a intervenit azi ............ prezentul contract de prestari servicii, denumit in continuare "Contractul". ART. I OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1 Formeaza obiectul prezentului contract contract prestarea unor servicii de amenajari interioare si design interior in favoarea BENEFICIARULUI la domiciliul /resedinta acestuia situat/situata in  _______________________  ____________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _________________. ______. 1.2 In conformitate cu obiectul obiectul contractului, gama serviciilor prestate de CONSULTANT in favoarea BENEFICIARULUI va include: 1. Consu Consult ltan anţă ţă pe pent ntru ru:: a a. structurare şi amenajare amenajare spaţii interioare; mobilier, electro, decoraţiuni;  b b. achiziţionarea de produse şi servicii de specialitate, mobilier, c. achiziţionarea obiectelor decorative (covoare, (covoare, tapiserii, pictură murală, etc.). 2. Proiec Proiecte te de amenajare amenajare interioa interioara ra / design design interio interiorr pentru pentru spatii spatii reziden rezidential tiale, e, birour birouri, i, magazine, instituţii publice: a. relevarea spaţiilor; discutii interactive interactive cu clientul clientul pentru pentru a determina, determina, in functie functie de preferintele preferintele acestuia, acestuia, b.  discutii structura optima a proiectului; c. prezentarea de solutii de mobilare (cote de mobilier) si decoratiuni interioare; d. supravegherea relatiei cu furnizorii si urmarirea livrarii produselor; e.  prezentarea, prezentarea, la cererea clientului, clientului, a unor solutii solutii sau contractori contractori pentru pentru executarea executarea lucrarilor conexe de amenajare interioara; f. costurilor şi necesarului de materiale (întocmirea unui deviz de lucrări);  predarea la cheie a proiectului; g. estimarea h. urmărirea (asistenţa) efectuării lucrărilor conform proiectului. 3. Proiecte Proiecte de de amenajare amenajare interioara interioara pentru case de vacanta; vacanta; 4. Realizarea efectiva a elementelor decorative.

1.3 Partile convin convin că prestarea prestarea se executa prin grija CONSULT CONSULTANTUL ANTULUI UI care livreaza serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în schimbul unui onorariu platit de BENEFICIAR în conditiile legii aplicabile si ale prezentului contract. ART. II DURATA CONTRACTULUI  ART. III DREPTURILE SI

OBLIGATIILE PARTILOR:

3.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSULTANTULUI: 3.1.1 CONSULTANTUL are urmatoarele obligatii: a.  sa ceara BENEFICIARULUI toate informatiile, datele si documentele necesare realizarii obiectivului prezentului contract; b.  sa inform informeze eze BENEFI BENEFICIA CIARUL RUL,, la cererea cererea scrisa scrisa a acestui acestuia, a, privin privind d stadiul stadiul indepl indeplini inirii rii

 

obligatiilor sale din contract; c. sa informeze BENEFICIARUL, ori de câte ori constată că nu sunt îndepliniţi parametri de execuţie conform proiectului de amenajare; d.  sa identifice, sa mobilizeze si sa utilizeze resurse de informare si organizatorice pentru inde indepl plin inir irea ea obie obiect ctul ului ui cont contra ract ctul ului ui in af afar araa celo celorr pe ca care re le va ce cere re in mod mod ex expr pres es BENEFICIARULUI; e. sa pastreze informatia ce i-a fost indicata expres si in forma scrisa de catre BENEFICIAR drept informatie-proprietar si/sau informatie confidentiala si/sau secret profesional, in conditiile legii; f. relati relatiile ile de contractuale contra ctuale  (obli (obligatii, gatii,la garantii, garant ii, onorarii) onora rii)  intre beneficiar si alti in contractori, chiar  prezentati CONSULTANT, cererea clientului, nu sunt influentate nici un fel de CONSULTANT si nu intra in atributiile lui. 3.1.2 CONSULTANTUL are urmatoarele drepturi: a. in orice moment al activitatii sale, sa sugereze BENEFICIARULUI contractanti specializati  pentru realizarea unor operatiuni necesare indeplinirii obiectului contractului. 3.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI BENEFICIARULUI 3.2.1 BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii: a. sa furnizeze CONSULTANTULUI toate informatiile, datele si documentele de care dispune,  pe care CONSULTANTUL i le poate indica drept necesare realizarii obiectivului prezentului contract, intocmai, la timpul si in modalitatea indicate de CONSULTANT drept oportune; BENEFICIARUL UL isi exprima exprima prin semnarea prezentului prezentului contract contract acordul acordul ca demersurile demersurile b.  BENEFICIAR CONSULTANTULUI sa fie facute potrivit informatiilor furnizate de BENEFICAR; c.  sa utiliz utilizeze eze inform informatii atiile le CONSUL CONSULTAN TANTUL TULUI UI pe riscul riscul sau si in condit conditiile iile legii legii si ale  prezentului contract; d. sa obtină obtină autori autorizaţ zaţiile iile necesar necesaree eventu eventuale alelor lor modifi modificări cări ale element elementelo elorr structu structural ralee ale încăpe înc ăperilo rilorr (creare (creareaa unor unor noi golur goluri), i), mansard mansardare, are, modifi modificări cări ale coloan coloanelo elorr princi principal palee de alimentare cu apă sau canal, ţevi de gaz, sau autorizaţiile necesare oricăror alte acţiuni care necesită întocmirea unor expertize tehnice care stabilesc dacă sunt posibile modificările. 3.2.2 BENEFICIARUL are urmatoarele drepturi: a. sa fie informat, la cererea sa, asupra stadiului realizarii obiectului contractului decadal; b. sa primeasca detaliile si clarificarile pe care le-a cerut in mod expres in prealabil legate de obiectul contractului; ART. IV PLATA CONSULTANTULUI 4.1. Părţile convin că obligaţiile de plată ale BENEFICIARULUI se constituie şi se sting printrun onorar onorariu iu procen procentua tuall stabili stabilitt in functi functiee de valoar valoarea ea proiec proiectul tului ui si aplica aplicatt asupra asupra valori valoriii  proiectului, reprezentata de totalitatea achizitiilor pentru proiect astfel: a. un avans in suma de __________ la data semnarii contractului;  b. ______% din valoarea proiectului, reprezentand achizitii si lucrari efectuate pentru  proiect pana la data de __________; c. diferenta pana la totalul onorariului la data finalizarii proiectului. 4.2. Daca BENEFICIARUL solicita lucrari suplimentare fata de cele detaliate in Anexa 1 la Contract, acestea se vor efectua numai dupa plata integrala catre CONSULTANT a serviciilor efectuate in conformitate cu Anexa 1 si dupa convenirea intre BENEFICIAR si CONSULTANT a unui onorariu suplimentar pentru CONSULTANT si a unei date de finalizare a lucrarilor suplimentare. 4.3. Penalizări

Pentru fiecare zi de intarziere de la termenele prevăzute anterior, BENEFICIARUL va plăti o  penalizare de 0,15% din valoarea obligaţiei de plată neonorate. Calculul şi plata acestora se fac  pe răspunderea BENEFICIARULUI.

 

ART. V LEGEA APLICABILA 5.1 Prezen Prezentul tul contra contract ct este guvern guvernat at si interp interpreta retatt in confor conformit mitate ate cu preved prevederil erilee legisla legislatiei tiei romane. ART. VI LITIGII 6.1 Eventualele litigii privind ……… 6.2 Daca litigiul nu poate fi solutionat solutionat pe cale amiabila sau daca una din parti renunta la o astfel de solutionare solutionare,, toate litigiile vor fi supuse supuse spre solutionare solutionare instantelor instantelor judecatoresti judecatoresti din judeţul

Hunedoara. ART. VII MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 7.1 MODIFICAREA CONTRACTULUI Orice modificare a prezentului contract va putea fi ………… 7.2 INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a. Expirarea Expirarea duratei prevazute la art. II al prezentului contract. ……… b. Rezilierea Oricare parte care constata ca cealalta …………. c. Rezilierea datorata fortei majore Prezentul contract se considera reziliat datorita fortei majore daca aparitia fortei ……….. ART. VIII FORTA MAJORA 8.3 Daca nu se procedeaza la anuntarea, in termenele pre………… ART. IX DISPOZITII FINALE 9.1 Clauza de confidentialitate confidentialitate Fiecare parte convine ca executa obligatiile si profita de drept……….. 9.2 Obligatii de notificare Partile convin convin ca îsi asuma obligatii de notificare notificare conforma conforma ca parte integranta integranta din prezentul contract, astfel: 9.2.1 Notificarea conforma cu prev………….. 9.2.3 Orice mesaj fara respectarea celor prevazute la pct. 9……….. 9.3 Partile convin ca prezentul……………….. 9.4 Raporturile dintre parti …………

Prezentul contract Prezentul contract a fost incheiat astazi ________ ____________ ______, __, la sediul sediul consultantu consultantului, lui, in doua ex exem empl plare are orig origin inal ale, e, av avan and d fi fieca ecare re ac aceea eeasi si va valo loar aree ju jurid ridic ica, a, fiin fiind d semna semnatt de pe perso rsoan anele ele indreptatite sa reprezinte in mod legal partile contractante.

CONSULTANT  

SC REBELL SRL

 

BENEFICIAR   _______________________  _______________________ 

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close