of 40

Edms - Електронски систем за управување со документи ERP (Enterprise Resourse Planning) software-Систем за планирање на ресусрси

Published on November 2020 | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0

Comments

Content

 

eDMS-Електронски систем систем  за  управување управување со  документи документи ERP (Enterprise (Enterprise Resourse Resourse Planni Planning) ng) softwaresoftware-Систем за планирање на ресусрси

за имплементација имплементација на еДМС Драган Јолевски Јолевски 󲀓 Координатор Координатор на на комисија комисија за на еДМС

Скопје, 2011

 

IIS󰀭Интегриран информациски ситем

0

󰁉󰁔 решението на ИИС го сочинуваат повеќе  модули, софтверски компоненти и решенија за нивно интегрирање󰀺 󰁉󰁉󰁓 е содржан од три главни составни модули󰀺Систем за управување на документи(󰁄󰁍󰁓) Систем за управување на човечки ресурси(󰁈󰁒󰁍) Систем за планирање на ресурси (󰁅󰁒󰁐)

2

 

IIS󰀭Интегриран информациски ситем

0

Со своето функционирање, ИИС󰀭от:   овозможува брз проток на информации и документи низ деловниот систем; •  го забрза процесот на донесување на квалитетни и правовремени одлуки;   го унапреди функционирањето како на поедини организациски делови така и на институцијата во целина;   доставува точни и правовремени информации во управувачката функција на Царинската управа пред или за време на донесување на одлуки;  обезбедува документација докум ентација на основа на која може да се спроведуваат деловни/работни процеси; и   обезбедува единственост на податоците, кога еден податок се внесе во ИИС на место на настанувањето, истиот истовремено е достапен до сите авторизирани корисници;

3

 

0

Основни карактеристики на IIS -  систем Стандарден кориснички интерфејс Системот е достапен преку стандарден веб пребарувач Интероперабилност Размена на информациите помеѓу различните модули на системот, преземање на информации од останатите системи во склоп на Царинската управа. Сигурност Имплементирани три нивоа на безбедност на податоците: Сегментирање на пристапот до функционалните модули, сегменитрање на пристапот до типовите на податоци и до парцијалните информации согласно дефинираните шеми на пристап.

Законска усогласеност Системите се во согласност со сите законски прописи кои се во сила во Македонија Ревизорска контрола Системите овозможуваат ревизорска контрола, наведувајќи го датумот и времето кога некој корисник извршил измена и што е изменето 4

 

1

ЕДМС 󰀭 Дефиниција

ЕДМС, Системот  за Електронско управување  со  документацијата  се користи  за  чување чување  и следење следење   на целокупната  документација  на Царинската  управа управа  на Република  Македонија Македонија

5

 

1

ЕДМС 󰀭 Факти

ОРГАНИЗАЦИЈА

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ЦЕНТРАЛНА АРХИВА

6

 

1

  ЕДМС 󲀓 Факти

Моментална состојба: 1.   01.01.2010 󲀓 комплетно комплетно електронско електронско  работење работење 2.   900 корисници. Повеќе од од половина половина од од нив нив секојдневно секојдневно  работат работат со системот со системот системот.. Во системот Во секој  секој секој момент секој  момент момент   односно односно константно  константно константно има константно  има има околу има  околу околу 70 околу  70 70󰀭󰀭 70 80 корисници логирани логирани

3.   107,743 предмети предмети  и и 130,225 130,225 документи документи 4.   Од  130,225 130,225 документи документи 109,285 109,285 се се интерни интерни документи документи • •

се доставуваат доставуваат електронски електронски   Исклучиво  се

• •

копии   Нема копии

• •

печатење   Нема печатење

5.   170 различни  работни работни процеси процеси 6.   Над 50 50 економски оператори оператори  регистрирани регистрирани  на на Порталот Порталот  за за електронска размена електронска размена со останатите со  останатите останатите системи останатите  системи системи на системи  на на Царинската на  Царинската Царинската управа Царинската  управа управа 7.   Интеграција со ресурси   Човечки  ресурси • •

• •

  Плати

• •

и материјално материјално работење работење   Финансиско  и

7

 

1

  ЕДМС 󲀓 Факти

Практични придобивки во работата: 1.   Олеснување со со влезно влезно   излезната пошта пошта 2.   Пронаоѓање  на на стари стари документи документи е е прашање прашање на на секунди секунди 3.   Дистрибуција  на на документацијата документацијата • •

  Автоматизирано

• •

  Веднаш 4.   Пристап  до до документите документите • •

дефинирано  овластување овластување   Строго дефинирано

• •

  Контрола 5.   Раководниот кадар кадар има има целосен целосен  увид увид • •

состојбата  на на предметите предметите   На состојбата

Аларми   Аларми 6.   Комплетно  работење работење согласно согласно правилниците правилниците  за за работа работа и и квалитет 󲀓 имплементирано имплементирано  во во системот системот • •

8

 

 2

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

ЕДМС 󲀓 Функционалности Дистрибуција на Евиденција и класификација на основниот регистар на документите и предметите. Системот обезбедува евиденција евиденција на сите документи и предмети п преку реку дефинирање на основен збир на атрибути кои ги карактеризираат. Со внесување на основните податоци податоци од док документите, ументите, по дефинирана дефинирана автоматизација секој документ добива идентификациона ознака и се вклучува во активната документациска база. Документацијата и автоматски известувања Автоматска дистрибуција на документите во влезната пошта на примачите (раководителите на секторите и одделенијата) согласно дефинираните работни текови. Секој примач е соодветно информиран при приемот на нова документација преку испраќање на електронска пошта. Систем на одобрување Поддршка за паралелно или сериско одобрување на документацијата пред нејзино понатамошно процесирање согласно утврдените деловни процеси. Пр. Одобрување на влезни фактури, одобрување на излезна пошта, п ошта, годишни одмори, прекувремена работа и т.н.

Едноставен систем на заклучување и отклучување на документите Можност за резервација и ексклузивно заклучување на документацијата. Моја работна листа Секој вработен има своја работна листа составена од документи кои чекаат на негова активност/одговор.

9

 

 2

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

ЕДМС 󲀓 Функционалности Привремена и длабока архива Затворените предмети се складираат во повеќеслојна архива со цел нивно зачувување согласно утврдените законски норми. Водење на управни постапки Системот содржи дополнителни функционалности за спроведување на управните постапки и автоматско генерирање на УП Извештај и статистички извештај. Водење на судски постапки Системот е прилагоден за комплетно водење на целокупната документација и податоци во однос на судските постапки. Процесирање на влезни фактури

Прилагодениевидентирање модули за работа со влезните почнувајќи од процесот електронско на сите фактури,фактури електронска контрола и процес на одобрување и следење на статусот на наплатата 10.   Скенирање и обработка на скенирана документација Интеграција со различни типови на скенери и можност мож ност за обработка на скенираната документација пред нејзино зачувување во системот.

  Можност Дигитално на документина документите со поддршка на паралелно запотпишување електронско потпишување и сериско потпишување од страна на повеќе потпишувачи со користење на дигитални сертификати. 12.   Централна контрола и увид врз документите Увид на раководниот кадар врз состојбата над надлежните предмети, аларми и различни статистички извештаи 13.   Веб портал за електронска комуникација со економските оператори Како додаток на ЕДМС системот развиен е веб в еб портал за електронска размена на документација со економските оператори преку веб страницата на Царинската управа. 11.

10

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности 󲀓 Преглед на системот

Архива

 

Сектор 1

Одделение

Сектор 2 Одделение

Сектор 3 Одделение

11

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности

Дигитално потпишани документи Classical  Electronic  signature signatureПостои правна основа

Electronic data

Verification

? ?

 

?

?

Integrity •

Технички стандард X.509

Non-repudiation Legal validity Permanent validity

12

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности

Преглед

13

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности

    б   а    ж    т   у    а    м    е    н   е   а   њ    а   и     и   р     ј   е   н     и   в     б   и    а   р   х    д     о    а     б   а    З     а   л     Ж

Избор на тип на предмет и работен тек

14

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности

15

Класификација Класифи Класификација кација и евиден евидентирањ евидентирање тирање е

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности

16

Увид во документација документација

 

 2

  ЕДМС 󲀓 Функционалности

17

Одобрување на докумен Одобрување документација тација

 

 3

  Искуство од процесот на воведување

Времетрање на процесот на воведување: в оведување: 1  1 год Клучен фактор за успешноста: Посветеноста и вклученоста на вработените во ЦУ во целиот тек на имплем имплементација ентација

18

 

 4

  ЕДМС 󲀓  Портал  Портал за електронска размена на документи

󰁷󰁷󰁷.󰁣󰁵󰁳󰁴󰁯󰁭󰁳.󰁧󰁯󰁶.󰁭󰁫/󰁥󰁤󰁭󰁳 Портал за електронска размена на документација со Царинската управа на Р. Македонија

󲀢Регистрирани 50 економски оператори

19

 

 4

  ЕДМС   –  Портал за електронска размена на документи   ЕДМС  ЕДМС 

Превземање на електро Превземање електронски нски потпишани документи

20

 

 4

  ЕДМС   –  Портал за електронска размена на документи   ЕДМС  ЕДМС 

Превземање на обрасци и електронско поднесување на барања

21

 

 

 5ЕДМС Новости

  Набавка на алатка за вод водење ење на целосна историја на промени и пристапи во ДМС системот   Набавка на алатка за изврш извршување ување на автоматски и инкрементирачки бекап на ДМС решението   Проширување на ДМС системот со можност за електронско потпишување на прилози преку веб интерфејсот наменет за сите вработени во Царинската управа   Имплементација на електронско водење на административни такси   Имплементација на реш решение ение за електронско водење на мандатни казни за физички и правни лица   Дистрибуција на ДМС решението во кластер околина и к креирање реирање на инфраструктура за поддршка на истото   Можност за електронско потпишување на доставените барања до Царинск Царинската ата управа од страна на економските оператори (преку ПЕК 󰀭 Порталот за електронска комуникација) 22  Оптимизација на електронските ДМС работни процед процедури ури

 

L󰁵󰁣󰁡 ERP (En󰁴e󰁲󰁰󰁲i󰁳e Re󰁳󰁯󰁵󰁲󰁳e Planning) 󰁳󰁯f󰁴󰁷a󰁲e Систем за планирање на ресурси 23

 

Што е L󰁵ca? ERP 󰁳󰁯f󰁴󰁷a󰁲e 󰀭 решение за управување со деловните процеси Решение (S󰁯l󰁵󰁴i󰁯n) = производ (P󰁲󰁯d󰁵c󰁴) + дотерување (C󰁵󰁳󰁴󰁯mi󰁳a󰁴i󰁯n) + имплементација (De󰁰l󰁯󰁹men󰁴) + Поддршка (S󰁵󰁰󰁰󰁯󰁲󰁴)  Деловни процеси  административни: сметководство, финансии, план и анализа, •човечки ресурси 󲀓 кадровско, интегритет  оперативни: набавка, продажба, логистика

 Менаџерска алатка за:  носење одлуки • планирање  оптимизација  контрола

24

 

L󰁵ca 󰀭 основни факти

L󰁵ca (се чита Лука) 󰀭 единствен вистински македонски ERP (En󰁴e󰁲󰁰󰁲ice Re󰁳󰁯󰁵󰁲ce Planning) •  софтвер со кој целосно се покриваат сметководстве сметководствените, ните, финансиските, оперативните активности на Царинската управа на Република Македонија   комплексен систем од пакети на апликации со преку 90 софтверски модули(не се сите вклучени во нашето апликативно решение)   изработен со најмодерни технолошки алатки (Mic󰁲󰁯󰁳󰁯f󰁴)   висок степен на приспособување и дотерување (c󰁵󰁳󰁴󰁯mi󰁳a󰁴i󰁯n)

25

 

Како ни помага L󰁵󰁣󰁡 ? 󰀭 1 •

Драстично го зголе Драстично зголеми ми потенцијало потенцијалотт за за носење на брзи и квалитетни одлуки  билансирање во реално време  промптно следење на обврските и побарувањата  тековно управување со залихи  d󰁲ill d󰁯󰁷n аналитика веб базиран начин на изработка на извештаи  планирање26

 

D󰁲󰁩󰁬󰁬 󰁤󰁯󰁷󰁮 аналитика •

d󰁲ill d󰁯󰁷n 󰀭 копање по податоците надолу 󰀭 од општи кон поединечни интуитивно и лесно движење кон посакуваната информација и нејзино извлекување од масата податоци движење: биланси 󰀭 салда 󰀭 картички 󰀭 документи 󰀭 оригинали

27

 

Веб базиран начин на добивање извештаидостапност до податоците од секаде во секое време моќна алатка за менаџери кои многу патуваат или сакаат да работат и од дома следење на сите неопходни информации за deci󰁳i󰁯n making 󰀭 биланси, деловни партнери, планови, материјални документи движење по линковите по принцип на d󰁲ill d󰁯󰁷n аналитички и надзорни функции

28

 

Како помогна L󰁵󰁣󰁡 ? 󰀭2 •

Ги оптимизира и автоматизира процесите и документите и лесно се поврзува со други системи сист еми •

  Single en󰁴󰁲󰁹 принци принцип п  скратено време на обработка на документите  автоматизац автоматизација ија на сложени пресметки  автоматски контирањ контирања а и книжења во главна книга  поврзување со други системи

29

 

S󰁩󰁮󰁧󰁬󰁥 󰁥󰁮󰁴󰁲󰁹 принцип •

 еднократно внесување на заеднички податоци во различни документи  намален ризикотвнес од грешка за повеќекратен на исти податоци  намалено времето на внесување  податокот внесува на а местото насе настанување не отпосле од друг корисник  секој си го работи својот дел. Пр.: магацинско 󰀭 количините, материјално 󰀭 цените  промптна достапност на заедничките податоци

30

 

Скратено време за обработка на документите •

 функционален кориснички интерфејс (Wind󰁯󰁷󰁳 и Office стандарди)

 електронско на податоците идвижење документите  предефинирање и параметризација,  автонумерирање  бирање повеќе атрибути, избор одпо l󰁯󰁯k 󰁵󰁰 табели  повеќедимензионално филтрирање и сортирање  преземање од матични документи: Пр. фактурирање со цени од ценовници, преземање на ставки од претходни документи во циклусот: Пр. внес на ставки од фактура со преземање нарачката на ставките од 31

 

Поврзување со други системи

 поддршка за печатење, даулоудирање даулоудирањ еи копирање на извештаите на произволни медиуми во стандардни формати  трансфер на извештаи и документи преку електронска пошта  овозможен експорт на податоци кон други комерцијални апликации (MS W󰁯󰁲d, MS E󰁸cel, OLAP) без преправки на изворниот код,   можност за преземањ преземање е на податоци од други софтвери (шифрарници, документи и сл.) 32

 

Како ни помага L󰁵󰁣󰁡 ? 󰀭3 •

Го контролира и надгледува целокупното работење  Kонтрола на корисниците Трошочен менаџмент Контрола на работата33

 

L󰁕CA󰀭Поглед

34

 

Модули 󲀓 Финансиско материјално работење •

 Главна книга  Буџет  Финансова оператива  Плати  Патни налози  План за јавна набавка  Запленета стока  Фактурирање на закупнини  Попис на основни средства Евиденција на обрасци ЕУР1  Евиденција на царински пломби  Евиденција на потрошен материјал  Евиденција на основни средства  Евиденција на лабараториски материјал

35

 

Модул 󰀭 Човечки ресурси

  Персонално досие   Систематизација Систематиз ација на работни места  Патни налози  Работни листи  Обука  Регрутирање  Вреднување на вработените  Интегритет󰀭анкетни Интегрите т󰀭анкетни листови

36

 

Модул 󰀭 Логистика

  Планирање во логистика   Магацинско работење  Серии и сериски броеви  Локации и адреси  Етикетирање и бар кодирање

37

 

Придружни модули  Менаџмент   Генератор на извештаи •  OLAP(Online Anal󰁹󰁴ical P󰁲󰁯ce󰁳󰁳ing)

OLAP имплементацијата во склоп на LUCA системот се базира на повеќедимензионален податочен модел што обезбедува генерирање на комплексни и ad󰀭h󰁯c извештаи за кратко време •

  Системска администрација администрација •

  Безбедност  Корисници и бизнис логика  Синхронизација 38

 

Благодарам на вниманието

39

 

eDMS-Електронски систем систем  за  управување управување со  документи документи ERP (Enterprise (Enterprise Re Resourse sourse Planni Planning) ng) softw softwareare-Систем за планирање на ресусрси

Драган Јолевски Јолевски 󲀓 Координатор Координатор на на комисија комисија за за имплементација имплементација на на еДМС еДМС

Скопје, 2011

40

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close