of x

Halaman Judul: Jabatan Kokurikulum Ipg Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis Pahang

Published on 5 days ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

Halaman Judul

BINA INSAN GURU

 JABATAN KOKURIKULU  JABAT KOKURIKULUM M IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS PAHANG

 

Halaman Pengakuan

“ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap- tiap satunya saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan

:

Nama

: Mhekala a/p Perumal

No kad kad Penge Pengenalan nalan : !"#$#%-&%-&'"( Tarikh

:

 

PENGHARGAAN Saya Say a ber bersy syuku ukurr kep kepada ada Tu Tuhan han)) den dengan gan lim limpah pah ku kurni rniann annya ya ka kami mi ber berjay jaya a menjalankan program *ina +nsan ,uru *+,. selama # jam Setiap pengalaman dalam program *+, menjadi peristi0a manis dalam kenangan kami Program *+, ini) membentuk kami sebagai 0arga pendidik yang rela menghadapi cabaran  

Saya ingin meng mengucapk ucapkan an terima kasih kepa kepada da para pensy pensyarah arah yang terlib terlibat at

dalam program *+, ini Mereka telah banyak memberi tunjuk ajar dan pengajaran yang amat bernilai buat saya Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kep ada Pen Pensy syara arah h Pen Penye yelara laras s 1n 1n2h 2ha3a a3alili *in +sm +smail ail yang yang beg begitu itu pri prihat hatin in dan memahami perasaan anak-anak buahnya Segala nasihat yang diberikan kepada kamii ama kam amatt ber bergun guna a Sel Selain ain itu itu)sa )saya ya jug juga a tid tidak ak mel melupa upakan kan men menguc gucapk apkan an rib ribuan uan terima ter ima kas kasih ih ke kepad pada a men mentor tor say saya a 1n 1n 4ol 4olpat patai ai *in 1li 1lias as ya yang ng sud sudii me menye nyerta rtaii progra pro gram m bin bina a ins insan an gur guru u ber bersam sama a ka kami mi 2eh 2ehadi adiran ran bel beliau iau mem member berii sok sokon ongan gan kepada pihak kami Tidak Tidak dil dilupa upaka kan n jug juga a kep kepada ada rak rakanan-rak rakan an dar daripa ipada da kum kumpu pulan lan say saya a ya yang ng banyak bany ak memb memberika erikan n kerja kerjasama sama dan bantu bantuan an sepa sepanjang njang program ini Saya amat bersyukur bersy ukur kera kerana na mend mendapat apat raka rakan-raka n-rakan n sepe seperti rti mereka mereka seba sebagai gai ahli kumpu kumpulan lan saya Terima kasih juga saya ucap saya ucapkan kan kepad kepada a semua pihak yang terlib terlibat at secara langsung ataupun tidak langsung dimana membantu kami)sepanjang program ini Saya amat berterima kasih kepada 0arga SM2 5rang 2aya 6aji yang melayan kami dengan penuh mesra Terima kasih

 

ISI KANDUNGA K ANDUNGAN N HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PENGAKUAN

ii

PENGHARGAAN

iii

SENARAI KANDUNGAN

iv

PENGENALAN MATLAMAT KERTAS KERJA BIG FASA 6 LAPRAN INDI!IDU REFLEKSI LAMPIRAN

 

"#$ PENGENALA PENGEN ALAN N Program *ina +nsan ,uru *+,. merupakan satu program yang dirangka khas bagi memenuhi keperluan Program +ja3ah Sarjana Muda Pendidikan P+SMP. bagi memenuhi syarat mendapat +ja3ah Sarjana Muda Perguruan Tujuan utama la0ata la0 atan n pen penand anda a ara aras s ada adalah lah bag bagii men mendor dorong ong par para a gur guru u unt untuk uk leb lebih ih pri prihat hatin) in) berta be rtang nggu gung ngja ja0a 0ab b da dan n be beke kerj rjas asam ama a da dala lam m me menj njay ayak akan an se sesu suat atu u pr prog ogra ram m di sekolah Penanda aras ialah pembaikan kualiti secara menyeluruh yang merupakan suatu proses pembaharuan yang berterusan dan ia juga merupakan strategi kearah memantapkan pia0aian yang terbaharu dan membaiki pia0aian yang terdahulu Segala pengisian program *+, ini selaras dengan asas pembinaan insan guru yang berpaksikan kepada pegangan Prinsip 7ukun Negara sekaligus menjadi asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara bang ba ngsa sa Pr Pros oses es pe pemb mbin inaa aan n insa insan n gu guru ru te terb rbin ina a be berl rlan anda dask skan an ke kepa pada da as aspe pek k kesedaran baha0a pro8esion perguruan adalah mulia +nsan guru dilihat sebagai golongan yang dapat membina generasi yang cemerlang di samping menjadi role model kepada masyarakat   9us 9uster teru u itu itu)) gur guru u mem memerl erluka ukan n kek kekuat uatan an dan ke keman mantap tapan an dal dalam am dir dirii mereka dari semua aspek sama ada jasmani) emosi) rohani atau intelek Sebagai insan yang bergelar guru juga adalah suatu ke0ajipan untuk menampilkan peribadi dan jati diri yang baik di samping meningkatkan kualiti dan keterampilan diri 5leh itu) pengisian-pengisian positi8) penerapan nilai-nilai murni dan pengalamannya juga perl pe rlu u da dala lam m diri diri gu guru ru ag agar ar ia me menj njad adii co cont ntoh oh da dan n ikut ikutan an ke kepa pada da an anak ak di didi dik k khususnya dan masyarakat amnya dalam mengharungi cabaran di era globalisasi globalisasi##

 

%#$ MATLAMA MATLAMAT T a0atan penanda aras merupakan satu proses yang bersistematik dan berterusan berte rusan untu untuk k meng mengenalp enalpasti) asti) mempe mempelajari lajari )meng )mengubah ubahsuai suai dan melak melaksana sanakan kan amalan-ama amala n-amalan lan terba terbaik ik darip daripada ada organ organisas isasii yang diruj dirujuk uk ;eng ;engan an adany adanya a akti< akti<iti iti penanda aras ini) dapat menggalakkan dan meningkatkan kualiti dan prestasi dalam peng pe ngur urus usan an da dan n pe pent ntad adbi bira ran n ) pe peng ngaj ajar aran an da dan n pe pemb mbel elaj ajar aran an da dan n mo moti ti<a <asi si dikalangan guru-guru pelatih Pengalaman dan amalan terbaik yang diperoleh daripada guru =emerlang dapa da patt me memb mber erii co cont ntoh oh da dan n inpu inputt te terb rbai aik k un untu tuk k me melo lonj njak akk kan ke keja jay yaa aan n da dan n kecemerlangan pelajar +P, khususnya dalam aspek pengurusan dan pentadbiran a0ata a0 atan n ini jug juga a dih dihara arap p dap dapat at men menyu yunti ntik k se seman mangat gat bar baru u ke kepad pada a se semua mua gur guru u pela pe lati tih h

un untu tuk k me meni ning ngka katk tkan an da dan n

me mema mant ntap apka kan n

la lagi gi ta taha hap p

pr pro8 o8es esio iona nalis lisme me))

kecekapan dan keberkesanan dalam urusan pentadbiran agar setanding dengan sekolah cemerlang yang lain Selain itu program ini berupaya berupaya ber8ikir secara kritikal) an analitikal alitikal dan kreati8  dalam membuat perancangan dan pelaksanaan Program ini dapat mempamerkan kemahiran kemah iran meng mengurusk uruskan an diri dan kump kumpulan ulan dala dalam m pela pelaksan ksanaan aan ses sesuatu uatu akti< akti<iti iti ,uru ,u ru pe pela lati tih h da dapa patt me menu nunj njuk ukka kan n ko komi mitm tmen en da dala lam m me mela laks ksan anak akan an pe pera rana nan) n) tangggung tangg gungja0ab ja0ab dan meng mengamalk amalkan an sema semangat ngat ingin tahu yang mendala mendalam m untuk pembinaan diri +a juga menunjukkan kesediaan meningkatkan prestasi diri

 

LAPRAN BINA INSAN GURU &BIG' FASA ENAM %$"6 SEKLAH MENENGAH KEBANGSAAN RANG KA(A HAJI) KUALA LIPIS#

SEBELUM *i *ina na +n +nsa san n kali kali ini ini hany hanya a ber8o ber8oku kus s kepa kepada da la0a la0ata tan n pena penand nda a aras aras bagi bagi guru guru cemerlang untuk mata pelajaran sejarah Seterusnya satu ja0atakuasa ditubuhan untuk melancarkan program ini Saya telah dilantik sebagai Timbalan pengerusi bagi program ini Memandangkan ia merupakan program 0ajib dalam kursus P+SMP) kami telah memberikan pemberata pemb eratan n yang lebih kepada kepada program program ini >hli ja0atank ja0atankuasa uasa telah telah mengadak mengadakan an satu pe perj rjum umpa paan an meng mengen enai ai prog progra ram m ini) ini) yang yang akan akan berl berlan angs gsun ung g pada pada % >P7+ P7+ ?#" ?#" Seterusnya pengerusi telah menerangkan perjalanan program pada hari itu *eliau juga memastikan persediaan setiap ajk mengenai program tersebut

;ala ;a lam m mesy mesyua uara ratt kedu kedua) a) kami kami memb membin inca cang ng te tent ntan ang g cend cender eram amat ata a dan dan si siji jill penghargaan penghargaa n kepada pihak sekolah dan guru cemerlang ;engan persetujuan sekelas kami mecadang membeli membeli sebuah hamper sebagai cenderamata cenderamata kepada guru cemerlang cemerlang Selain itu) kami membincang tentang pengangkutan yang akan digunakan ke sekolah itu nanti 5leh kerana sekolah terletak tidak jauh daripada +P,2 Tengku >mpuan >83an) maka kami bercadang menggunakan ' buah kereta untuk & orang guru pelatih Sebagai timbalan pengerus peng erusii saya sering sering merujuk merujuk pengerusi pengerusi untuk untuk memastika memastikan n kelancar kelancaran an perlaksa perlaksanaan naan program 2ami memilih Pn Noor6ayati *inti ;aud dari SM2 5rang 2aya 6aji sebagai guru ceme cemerl rlan ang g un untu tuk k *+, *+, kali kali ini ini *e *eli liau au berp berpan anga gala lama man n ti ting nggi gi dala dalam m peng pengaj ajar aran an dan dan pe pemb mbel elaj ajar aran an mata matape pela laja jara ran n Se Seja jara rah h *eli *eliau au juga juga memp mempun unya yaii kepa kepaka kara ran n dala dalam m pembelajaran abad ke ?

 

SEMASA Pada hari % >pril ?#&) kami guru pelatih dari P+SMP S19>7>6 semester " dan pensyarah pembimbing pembimbing telah menjalankan menjalankan program *ina +nsan ,uru di Sekolah Menengah Menengah 2ebangsaan 5rang 2aya 6aji)2uala ipis Pahang Program *ina +nsan ,uru pada kali ini adalah bertemakan @benchmarkingA atau penanda aras seorang guru cemerlang di mana kami dikehendaki untuk membuat peninjauan dan penilaian tentang kaedah pengajaran seorang guru cemerlang cemerlang sekolah sekolah tersebut

Pada pukul $'# pagi) kami telah berkumpul di dataran bestari ipgktaa) dan menaiki kenderaan sendiri ke SM2 5rang 2aya 6aji Setelah sampai di sana kami telah disambut oleh Pengetua Pengetua sekolah sekolah dan guru-gur guru-guru u dari sekolah sekolah tersebut tersebut Selepas Selepas itu) kami semua berkumpu berk umpull dan diberi diberi taklimat taklimat tentang tentang perj perjalan alanan an program program oleh pengerusi pengerusi ;engan ;engan ini semua guru pelatih dapat bersedia untuk mengikuti program *+, ini Sebagai agenda pertama) kami meninjau sesi pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang Pn Noorhayati *inti ;aud *eliau telah mengajar tajuk 6ijrah kepada murid B murid muri d tingkata tingkatan n empat empat *eliau *eliau menggunaka menggunakan n

tayangan tayangan <ideo berkaitan berkaitan Peristi0a Peristi0a 6ijrah 6ijrah

dalam set induksi untuk memudahkan murid pemahaman murid konsep hijrah Cideo dalam bentuk animasi dapat menarik minat murid Semua murid telah memberi respon yang baik selepas menonton <ideo tersebut *eliau menggunakan pelbagai kaedah pengajaran untuk memud mem udahk ahkan an pemah pemahama aman n murid murid da dalam lam tajuk tajuk terseb tersebut ut =onto =ontohny hnya a kaedah kaedah kopera koperati8 ti8)) kolabrati8 dan konstrukti<isme Tambahan pula) beliau juga menerapkan akti<iti abad ? seperti round table) gallery 0alk dan pembentangan Selain itu) saya dapat melihat murid B murid diberi penekanan menggunakan peta pemikiran seperti peta buih) peta dakap) peta peta alir dan peta titi dalam akti<iti kumpulan *eliau memberikan soalan 2emahiran *er8ikir >ras Tinggi 2*>T. dalam akti<iti kumpulan supa supaya ya muri murid d da dapa patt menj menja0 a0ab abka kann nnya ya deng dengan an betu betull  Soal Soalan an jeni jenis s 2*> 2*>T) dapa dapatt meningkatkan kemahiran kemahiran kogniti8 kogniti8 dan ia membantu membantu murid untuk menyesuaikan menyesuaikan diri dalam dalam apa jua situasinya pada masa akan datang ;engan ini) saya dapat pengetahuan dalam cara mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bersistematik  >genda seterusnya diikuti dengan taklimat tentang pengurusan sekolah yang diketuai oleh guru penolong kanan sekolah tersebut Sepanjang taklimat beliau meceritakan tentang tenta ng sejarah sejarah sekolah) sekolah) pencapai pencapaian an murid murid B murid murid dalam dalam kurikulu kurikulum m dan kokurikul kokurikulum um Sekolah Seko lah tersebut tersebut juga mengajur mengajurkan kan pelbagai pelbagai akti<iti akti<iti untuk memupuk memupuk hubunga hubungan n murid murid

 

dengan den gan guru dan ibu bapa bapa Sesi Sesi ini amat bermak bermakna na kerana kerana saya dapat dapat ba banya nyak k il ilmu mu berkaita berk aitan n tentang tentang pengurus pengurusan an sekolah sekolah Sepanjan Sepanjang g sesi taklimat taklimat ini) beliau beliau memberik memberikan an pelbagai maklumat ber8aedah yang memberikan man8aat kepada kami Sesii seteru Ses seterusny snya a ad adala alah h sesi sesi soal soal ja0ab ja0ab Sep Sepan anjan jang g sesi sesi ini ini ka kami mi da dapat pat kongsi kongsi maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan oleh Pn Noorhayati *eliau juga menerangkan kaedah pengajaran yang terkini iaitu Pro8essional earning o8  =ommunity P=. 2aedah baru ini sangat bermakna kepada murid B murid untukmudah memah mem ahami ami sesua sesuatu tu tajuk tajuk teruta terutama manya nya dalam dalam subjek subjek sejara sejarah h Selai Selain n itu itu)) beliau beliau juga juga mengkongsikan pengalaman beliau sebagai guru sebanyak ?# tahun Program diteruskan dengan sesi bergambar dan menyampaian cenderamata >khir  sekali) sekal i) selepas selepas sesi bergambar bergambar dan bersalam bersalaman an dengan dengan guru-gur guru-guru) u) kami pun bersurai bersurai Semua guru pelatih dan pensyarah pembimbing telah bersurai dan bertolak semula ke +nstitut Pendidikan ,uru 2ampus Ten Tengku gku >mpuan >mpuan >D3an) >D3an) 2uala ipis 2ira-kira jam ?## petang) peta ng) saya bersama rakan sekelas sekelas saya di perkarang perkarangan an asrama guru pelati pelatih h ;iharap ;iharap agar program seperti ini akan terus diadakan dari semasa ke semasa bertujuan untuk semarakkan ji0a kami untuk terus berjuang dalam bidang pendidikan

SELEPAS Setelah menyertai Program *ina +nsan ,uru 8asa enam ini) kami diarahkan menyediakan satu laporan dan re8leksi berkaitan tentang program ini

KESIMPULAN#

Secara keseluruhanya) sekolah tersebut bukan sahaja meberi tumpuan dalam akademik murid) mala mereka juga mecungkil bakat murid dalam pelbagai aspek selain akademik Pentadbiran dan guru B guru sekolah tersebut menjadi contoh yang terbaik kepada diri sendirinya Sesungguhnya) program *ina +nsan ,uru*+,. 8asa " ini telah meninggalkan banyak kesan terhadap diri saya Program *ina +nsan ,uru *+,. merupakan satu program yang dilaksanakan bagi melahirkan insan guru yang berkualiti tinggi) berilmu) berkemahiran serta mempunyai spiritual dan sahsiah yang tinggi Penghayatan yang begitu mendalam terh terhad adap ap pe pelb lbag agai ai akti akti<i <iti ti-a -akt kti< i<it itii yang yang dija dijala lank nkan an di dala dalam m prog progra ram m *+ *+, , ini ini akan akan mengukuhkan keperibadian dan sahsiah yang terpuji serta etika keguruan dalam diri setiap bakal-ba baka l-bakal kal guru iaitu selaras dengan dengan hasrat hasrat negara negara Sesungguh Sesungguhnya nya *+, seharusny seharusnya a

 

menjadi elemen yang berkesan untuk menjadikan 0arga bakal pendidik menjadi insan yang sentiasa bersedia untuk berkhidmat E berbakti kepada nusa) bangsa dan juga negara

REFLEKSI#

KEKUATAN ;ari segi kekuatan) secara keseluruhannya semua akti<iti yang telah dirancang berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tentati8 program *+, ini Sekolah yang dipilih untuk menjalankan akti<iti ini juga lebih sesuai dan selesa serta mempunyai kemudahan yang cukup kondusi8 Program ini memberi banyak input kepada saya iaitu mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran abad ke- ? Selain itu) lima prinsip yang digunakan oleh Pn Noorhayati untuk menga0al ka0alan kelas juga menarik saya ;ari segi keselamat kesel amatan an pula) pula) sepanjan sepanjang g program program ini tidak tidak ada berlaku berlaku sebarang sebarang kecederaan kecederaan atau kemala kem alanga ngan n yang yang serius serius Selain Selain darip daripada ada itu itu)) dari dari segi segi keperl keperlua uan n makan makanan an adalah adalah mencukupi dan semua guru pelatih dapat makan bersama-sama dengan mentor masingmasing 6al ini dapat membina semangat kekeluargaan dan kasih sayang di antara guru pelatih pela tih dan mentor unit unit masing-masin masing-masing g

Sela Selain in itu) sikap dedikasi dedikasi dan komite komited d serta

pengalaman para guru disekolah telah memberikan kami inspirasi untuk menyumbangkan tenaga bagi membolehkan kanak-kanak menerima peluang pendidikan yang setara8 dengan Negara lain ;i samping itu) input-input yang diberikan meningkatkan moti<asi kami yang masih mentah dalam bidang keguruan

 

KELEMAHAN Tentati8 program perlu dimaklumkan lebih a0al iaitu sekurang-kurangnya seminggu a0al dari tarikh program itu dijalankan dijalankan supaya guru pelatih pelatih dapat tahu apa yang merek mereka a perlu buat dan dapat bersedia a0al Selain itu) kami juga mengalami masalah untuk mendapatkan guru cemerlang cemerlang di sekolah sekolah rendah rendah dalam dalam subjek subjek sejarah sejarah Seterusny Seterusnya) a) kelemaha kelemahan n yang didapati pada Program *ina +nsan ,uru kali ini adalah dari aspek masa +ni kerana masa yang telah diberikan kepada kami bagi mengenali guru-guru cemerlang tersebut amatlah singkat sing kat 5leh itu) masih masih banyak banyak lagi lagi makl maklumat umat yang belum belum kami terima untuk dijadika dijadikan n panduan Masa yang suntuk juga tidak membolehkan kami untuk melihat proses kokurikum di sekolah itu juga

*ADANGAN PENAMBAHBAIKAN =adangan saya bagi mengatasi kekurangan Program *ina +nsan ,uru pada kali ini adalah dengan den gan member memberika ikan n guru-g guru-guru uru pelati pelatih h masa masa yang yang mencuk mencukupi upi supaya supaya lebih lebih ba banya nyak k maklumat makl umat dapat dapat diserap diserap yang boleh boleh dijadika dijadikan n panduan panduan semasa semasa berkhidm berkhidmat at sekaligu sekaligus s meningkatkan pro8esionalisme keguruan dalam diri masing-masing

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close