of 4

QoS

Published on January 2020 | Categories: Documents | Downloads: 4 | Comments: 0

Comments

Content

QoS se odnosi na sposobnost mreže da pruži osnovnih tehnologija uključujući Frame Relay, ATM, Ethernet

bolji servis (uslugu) za izabrani mrežni saobraćaj preko različitih

802.3 mreže, SONET i

IP rutirane mreže.

Šta je QoS? QoS osobine pružaju poboljšane i predvidljive mrežne servise pružanjem sledećih servisa: - Rezervisanu propusnost (Rezervisanu brzinu prenosa) - bandwidth - Poboljšanje u pogledu osobine gubitka paketa (smanjena gubitka) - Upravljanja i izbegavanja zagušenja - Oblikovanja saobraćaja - Prioritiziranja saobraćaja * U mreži, cilj je da se prenose paketi od kvalitet ovog prenosa su: - Gubljenje paketa - Kašnjenje (u isporuci) - Varijacije kašnjenja koje se zovu jitter 

jedne tačke do druge, a osnovne karakteristike kojima se definiše

Gubitak paketa

Gubitak paketa se odnosi na procenat paketa koji ne stiže do odredišta . Gubitak paketa potiče od grešaka u mreži, oštećenih paketa i naročito od zagušenih mreža. Mnogi paketi koji se gube u optimizovanim mrežama se namerno uklanjaju od strane mrežnih ureĎaja, da bi se sprečila zagušenja. Za mnoge TCP/IP bazirane sabraćajne tokove (TCP na trećem sloju, a IP na drugom), kao što su servisi vezani za udaljeno štampanje i udaljeni pristup datotekama, insistiranje na malom procentu gubitaka paketa nema smisla, jer će TCP/IP mehanizam retransmisije obezbediti stizanje paketa kad -tad. MeĎutim, za UDP saobraćaj koji   se koristi kod real- time aplikacija kao što je prenos slike i govora, retransmisija nije ostvarljiva i gubitci se teže tolerišu. Kao orijentaciono pravilo, mreža sa visokom raspoloživošću treba da ima manje od jednog j ednog procenta gubitaka i za prenos govora, gubitci treba da su veoma bliski 0 procenata.

Kašnjenje Kašnjenje se definiše kao vreme koje je potrebno paketu da putuje od izvorišta do odredišta. Kašnjenje se sastoji iz fiksne i promenljive komponente kašnjenja. Fiksno kašnjenje uključuje komponente kao što su serijalizacija, kodiranje i dekodiranje i propagaciona kašnjenja. Promenljivo kašnjenje je najčešće posledica zagušenja i uključuje pre svega vreme koje paketi provode u mrežnim baferima (prihvatnicima) dok čekaju na pristup prenosno m mediju. Generalno, kašnjenje kod bidirekcionih - dvosmernih saobraćajnih tokova pravi mnogo veće probleme, jer se u primeni kašnjenja u svakom od smerova efektivno sabiraju. Primer dvosmernog saobraćaja su telnet sesije (pristup udaljenom hostu), gde se kašnjenje za korisnika iskazuje kao sporo prihvatanje unetih slova.

Primer je i govorni saobraćaj gde ukupno kašnjenje otežava normalnu konverzaciju, bez istovremenog pričanja sagovornika. Pravilo projektovanja je da totalno vreme potrebno paketu da se  prenese kroz mrežu mora da bude manje od 150ms. (ITU G. 114 preporuke kažu da ta kašnjenja treba da su su unutar granica od 150 ms za žične - zemaljske komunikacione linije i unutar 250-300 ms za satelitske komunikacije.)

Jitter

Varijacije kašnjenja ili jitter su razlike u vremenima kašnjenja konsekutivnih - odgovarajućih paketa u toku. Često se jitter bafer koristi za poravnavanje vremena pristizanja, ali postoje trenutni i totalni limiti u pogledu mogućnosti baferisanja. Bilo koji tip baferisanja uveden sa ciljem smanjenja jittera direktno povećava ukupno kašnjenje u mreži. Opšte je pravilo da saobraćaj koji traži malo kašnjenje takoĎe zahteva i minimalne varijacije u kašnjenju. Pravilo projektovanja je da govorni saobraćaj ne može da se ostvaruje sa viš e od 30 ms jitter-a. Višak jitter -a kod prenosa slike (video streaming) izaziva iskidane pokrete, gubitak kvaliteta slike ili čak gubitak video slike.  Konstacija!!!  Pojačavanje ili prigušenje signala, šum i smetnje, mogu uzrokovati jitter i smanjiti kvalitet signala!  Pravilo za interaktivni govorni saobraćaj -jitter treba da bude manji od 30 ms . Veliki jitter kod prenosa slike (video streaming) izaziva iskidane pokrete, gubitak kvaliteta slike ili čak gubitak video slike http://www.youtube.com/watch?v=4ZQZcpbn8PA http://www.youtube.com/watch?v=QRISX32CFNI & feature=related Propusnost * Neodgovarajuća propusnost izaziva povećanje kašnjenja paketa, jer paketi provode više vremena u redovima

čekanja (baferima) mrežnih ureĎaja. * U jako zagušenim mrežama neodgovarajuća propusnost dovodi do gubitka paketa jer se redovi čekanja (baferi) prepune. * Nemoguće je ispuniti QoS zahteve ako LAN and WAN komunikacioni kanali imaju nedovoljnu propusnost. Dodavanje propusnosti poznato kao over-provisioning (predimenzioniranje mreže), neće uvek rešiti problem QoS. * Verovatnoća zagušenja predimenzionirane mreže je mala. QoS zahtevi za apli kaci je  - Različiti QoS zahtevi u pogledu količine gubitaka, kašnjenja i jittera koji se mogu tolerisati - Prepoznavanje ovih razlika je ključni element u projektovanju i konfigurisanju mreže

koja isporučuje

odgovarajući QoS. -  Nije neophodno da se radi overprovisioning propusnosti, jer deo saobraćaja može da toleriše niže nivoe QoS. Umesto toga, treba koristit i provereni model prioriteta kojim se deli u nekoliko klasa servisa kao što je: - Gold (Mission-Critical) - npr. Transakcioni i poslovni softver  - Silver (Guaranteed-Bandwidth) - Streaming video, poruke and - intraneti (VPN) - Bronze (Best-Effort i Default klasa) - Internet pretraživanje, e-mail - Less-than-Best-Effort (Opciono; dozvoljeni veći gubitci) - FTP, back-up i aplikacije (Napster, KaZaa) QoS zahtevi za govor 

Gubitci izazivaju seckanja i preskakanja govora. Standardni kodek algoritmi mogu da koriguju do 30 ms izgubljenih paketa govora. Cisco Voice over IP (VoIP) tehnologija koristi odbirke u periodu od 20ms govora kao podatke unutar VoIP  paketa. Samo jedan Real Time Transport (RTP) paket sme da bude izgubljen u prozoru rada kodeka. Ako se dva sukcesivna paketa izgube, prozor od 30 ms za korekcije se prevazilazi i kvalitet govora se degradira.

Kašnjenje izaziva degradaciju kvaliteta, ako je kašnjenje iznad 200 ms. Ako kašnjenje govora sa kraja na kraju postaje suviše veliko,   konverzacija izgleda kao razgovor preko satelitskog linka ili CB radija.

ITU standard za VoIP, G.114, definiše da je 150 ms kašnjenja na jednu stranu u budžetu je prihvatljivo za visok kvalitet govora.

U odnosu na varijacije kašnjenja, unu tar IP telefonskih ureĎaja postoje adaptivni jitter baferi.   Ovi baferi obično kompenzuju od 20 do 50 ms jitter -a. QoS zahtevi za vi deo 

kašnjenje.Video može da dozvoli nekoliko sekundi za pamćenje u baferima i zbog toga je krajnje neosetljivo zbog baferinga unutar Streaming video aplikacije imaju relaksirane QoS zahteve, jer su oni neosetljivi na aplikacija.

Distribucija video datoteka je veoma slična FTP saobraćaju ali mogu da imaju ključni uticaj na performanse mreže, jer su datoteke ogromne (reda gigabajta). Prenos video datoteka se može ograničiti na sate u kojima je mreža manje opterećena ili se može tretirati kao “less-than- best-effort” saobraćaj. Kada se razmatraju QoS potrebe za video konferencije, osnovni z ahtevi su veoma slični zahtevima za govor. Gubitci ne bi trebalo da budu veći od 1 %, kašnjenje na jednu stranu ne treba da bude više od 150 -200 ms i srednji jitter ne bi smeo da bude veći od 30 ms. Zbog naglih promena saobraćaja, minimalni garantovani propu sni opseg treba da bude za 20% veći od nominalnog za video konferenciju. To znači da 384 Kbps video konferencija zahteva 460 Kbps garantovanog  prioritetnog propusnog opsega. QoS modeli Postoje tri modela servisa - Best-effort - Integrated - Differentiated Izabrani QoS model mora

da usaglašen sa QoS zahtevima koje mreža podržava i integracijom raznovrsnih

mrežnih aplikaija. Best effort ser vis 

(najbolji pokušaj) je model servisa kod koga aplikacija kad god želi, u bilo kojoj količini, bez  prethodnog traženja dozvole ili iformisanja mreže. Za best-effort servis, mreža isporučuje pakete ako može, bez ikakvih garancija u pogledu pouzdanosti, granica kašnjenja ili propusnosti . FIFO redovi u mreži implementiraju best -effort servis. FIFO  je osnovni (predodreĎeni) metod za redove čekanja za LAN i WAN interfejse na svičevima i ruterima. Best-effort servis je odgovarajući za širok dijapazon mrežnih aplikacija kao što su generalno  prenosi datoteka, e-mail i Web pretraživanje. Best-effort

I ntegrated ser vices: I ntSer v 

specifičnu vrstu servisa od mreže pre slanja podataka.   Zahtev se ostvaruje odgovarajućom eksplicitnom signalizacijom. Aplikacija obaveštava mrežu o svom profilu saobraćaja i zahteva posebnu vrstu servisa koja obuhvata  zahteve u pogledu propusnosti i kašnjenja. Očekuje se da aplikacija šalje podatke tek pošto dobije potvrdu od mreže. TakoĎe se očekuje da se šalju  podaci koji ulaze u okvire opisane u profilu saobraćaja. Mreža obavlja kontrolu pristupa, baziranu na informacijama iz aplikacije i raspoloživim mrežnim resursima. TakoĎe se posvećuje ispunjenju QoS zahteva aplikacije, sve dok se poštuje specifikacija profila saobraćaja. Mreža is punjava obaveze održavanjem per -flow stanja i sprovoĎenjem klasifikacije paketa, politike i Kod ovog modela aplikacija zahteva

inteligentnog upravljanja redovima, na osnovu tog stanja. IntServ model dopušta aplikacijama koriste IETF Resource Reservation Protocol (RSVP), koristiti od strane aplikacija da ruterima signaliziraju svoje zahteve za QoS.

koji se može

Di ff er enti ated ser vices: Di ff Ser v 

Diferencirani servisi ili Differentiated Services ili DiffServ

arhitektura je novi standard koji je proizašao iz

IETF (Internet Engineering task force). Ova arhitektura zahteva da se svaki paket klasifikuje pri ulasku u mrežu. Klasifikacija se ostvaruje preko zaglavlja IP paketa, korišćenjem bilo IP  precedence (deo ToS polja) ili poželjnije preko Differential Services Code Point (DSCP) polja - novija implementacija ToS. Ovo obuhvata prva tri ili šest bita od polja u Type of Service (ToS) polja. Klasifikacija se može takoĎe sprovesti kroz Layer 2 frame u formi Class of Service (CoS)  polja uključenih u ISL (Inter-Switch Link Protocol) i 802.lQ polja.

Jednom kada su paketi klasifikovani na ivici mreže preko pristupnih svičeva ili graničnih rutera, mreža koristi klasifikaciju da bi odlučila kako da saobraćaj reĎa u redove čekanja, oblikuje i sprovodi politiku Za razliku od IntServ modela, DiffServ ne zahteva da mrežne aplikacije budu svesne QoS, osim polazne klasifikacije.

Osnovne aktivnosti na obezbeđivanju QoS: - Identifikacija saobraćajnih tokova koji treba da budu podvrgnuti QoS mehanizmima - Obeležavanje saobraćaja - Merenje saobraćaja - Ograničavanje saobraćaja

Sponsor Documents

Recommended


View All

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close