of x

ST

Published on 1 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

ပ ေေျ ျမငင  သ သ ေျခ  ငင တကည ”  “ဘလပ ==================== ဘလပေျ ျ မ အ အ   ေျက ေျက က က ဘယေလကုနလ    ေျမ ေျမ ု  ျျ  အကမတ ကု ု ျ ေ!အင"# $မနပည ေျ%ကုပေ!မ&  က င'  ျ  ျ ေျျပကပယ# က (က င'  )က  )က *ျယက ငင % ျပ+  ,ပ& ယ ယ# "က (က င " ======

က(က င က အလ  အ'  အ' အမင အမင - ခခ ေျျမ&က. ပပ## - ခခ ေျျမ&ကု  /00 !!င !!င / က ငငပ# 10 %  က င 22က က 3 41 %  က ငင) )သ5ငပပ# #

-

က(က ငငက   6 လက လက'   ျျ အ7က အ7က အ8   +ျခင   ျ တကန!) !)ေငငလခင   ျ   ေျျမက+9ခင   ျ မ& အမ  % ျ သ ျ ပယ ပယ# -

,&သမ&ျ  အလ  အလ အ' အ'အမငေေျတ  ျတ -    က (က ငငတ7ကပပ+#  -

လ  ကေ ျမ ျမ&&က ေျပ ေ ျပငငလ  က:င

ေျျမက++/ က ငင%   /ေ0ျပပ ေျျမက /ေ0ျပပ ည / ေျပ အ'က အ'က   ,&!ပမယ ပမယ#

- 1:3:6 အခ   ;    ျ တကန!) !)  ဘလပေျျမ /- အန<  သ က ငင2က ေျက က က / က င

ျ

  ;    ျ - 1:2:4 အခ တကန!) !)  ဘလပပေ ျမ /= အေေက က ခန ခန သ က ငင2က ေျက က က / က င - 1: 1-1/2 အခ   ;  ျ တကန!) !)  ဘလပေျျမ 41 အ < န<  သ က ငင2က ေျက က / က င

ျ

ျ

-အ   ' ပပငငေ% တမ& အသ အသလ လကအ7က 7က အ အ    +8ျခင က ( > )   /-10 လ ျ ျ မ  3    6 လက ဘလပပ ေေျေမက ျေမ က  သ သ ျ   အခ   ;    ျ မ&မမ& 9ည"ယ#

အမ  သ ျ    1:4 အခ   ;    ျ %   ဘလပပ ေေျမ ျမ ? အ+ ပပ33 သ  .4= က ငင) သသလက# -

က င " ")က *ျယ ========= -

)က *ျယက ငင အလ '   ျ  ျ အ' ပ  ေျျ ေျျမ&ကပ+ /00 %  / က င#

@လကခ *ျ *ျ အ အ 8   +ျခင ခင ေျ%သ ေျ% သခင   ျ   အမ   မခင အမ ခင   ျ   ေျတကျပက ကပပခင   ျ မ&  သ သ ျ ပယ ပယ# -

'! ေျတမ& အသ အသ ျ မ     @.1 လက အ အ 8   +ျခင မ& အ  11 1100 လ လ ျ

-

 

- 1:4

အခ   ;    ျ ဘ  ဘလပေျမ 2.7 အ သ  .11 က င

"သေျခ  င " ======

သေျခ  ငင)ေခ  ငA %  ကန"& က ေျပ @0/ /4 မ+  ,&!ပယ ပယ# သ  ျ ေျပမယ ေျပမယ   -ေ6ပ ? ေလက ေလကလက ကBုB မမ&&န .ယ ယေျပ!ပမယ# ဘမေ5) အေအက ျ ျပလ  ျ မ!ပဘ မ!ပဘ99 # -

).န.   ,&,& !& မယ ) မယ  ေေအခ အခ  ငင!က ည /-1 - 10 မ+လ+ -မ9 ( -/=) မ& ေျပ@0 အ,&ည လ++ 1မ 1မ99 ( 1/2) မ& == ေျခ  င - /4 မ+ လ လ++ ?မ ?မ99 ( 5/8) မ& 1- ေျခ  င - /? မ+ လ - 40 မ+လ+ -မ (3/4) မ& -- ေျခ  င - 41 မ+လ+ က ပ   ျ  မ& (1) မ& 4/ ေျခ  ငင   ,&ပယ ယ#

ေျခ  င

"ဘလပေျမ" =======

ဘလပပ ေေျ ျမ / အ A 10 က+လ  ေျလပ ေျလပ++ အ4400 A / န"# -

- သေျခ  င %က>   @0 ု ျျ 7ပ လ   !င !င     ငေတမ& အ'ည %ျ ငတ  အ% ေေျ') !ပမယ !ပမယ#

7ပေ တ ေယကတမ& အ% ?4 ေျလက ေျလကCC သ ျ "ယ ယ #   ခခ  င:ငေ 1ေ0%လက 1ေ0%လက %  ေ!လက ေ!လက""ယ ယ# -

အခ ေျ'က" အခ   ုင  မမ++'  ျ သ သ ျ လပယ လပယ# %တကယ   < က /မ+ 1M မ& - ေျပ ေ ျပ - လက - မ9မ  9 ,,&ပ& ယ ယ# လကမ'   ျ  ျ  ယ&D   ေျ ေျပလ  ျ !  ေအခEပ# 1M

မ+= 3.281ေ ျပ

1 (လက လက မ+လ *ျယ + = 10.78ေ ျပ)က *ျယ မ+ )က *+မျယ *ျယ 1 1m =X25.4 1m)mm

တကန!) !)  

1 (1mX 1mX 1m) မ+က   ;  = 35.32 ကေ(ပ Cuft

(Htin K!)

Sponsor Documents

Recommended


View All

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close