of x

Tanong at Sagot Hinggil Sa Kto12 Program NG Gobyerno NG Pilipinas

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

1

MGA TANONG AT SAGOT HINGGIL SA Kto12 PROGRAM NG GOBYERNO NG PILIPINAS

(Paunawa: Simpleng lenggwahe ang ginamit sa artikulong ito upang madaling maintindihan ng mayorya.) TANONG: ANO ANG KTO12 PROGRAM? SAGOT: Ang Kto12 Program ng gobyerno ng Pilipinas ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mandatory  o required na kindergarten at karagdagang 2 taon sa dating 10-year Basic Education Cycle. Kung noon, pagkatapos ng

This website stores datana such as sa elementarya at apat na taon sa hayskul (kabuuang 10 anim taon cookies to enable essential site maaari nang makapagkolehiyo ang mga estudyante. Sa ilalim ng functionality, astaon) well as ay marketing, personalization,Kand You to1analytics. 2, bag ago o mak akap apag agko kollehiyo, ka kaiilangan pa nilang dumaan sa may change your settings at any time karagda kara gdagang gang 2 tao taon n pag pagkata katapos pos ng apat na tao taong ng hay hayskul skul.. Sa bag bagong ong or accept the default settings.

sistema, tinatawag na senior high school o  juni  junior or colle college ge ang karagdagang Privacy Policy 2 taon. Ang apat na taon ng hayskul sa lumang sistema ay tinatawag

naming juni  junior or h high igh s scho chool. ol. Sa kabuuan, Grade 1-12 ang opisyal na tawag sa

Marketing

12 taon ng Basic Education sa ilalim ng Kto12.

Personalization Analytics Save

Accept All

 

2

TANONG: AYON SA GOBYERNO, BAKIT DAW KAIL ILA ANGANG MAGDAGDAG NG 2 TAON SA BASIC EDUCATION? abab aba a ra raw w an ang g ka kali lida dad d ng eduk ukas asy yon sa Pil ilip ipin inas as at sa SAGOT: Mab pamamagitan daw ng Kto12 ay mapatataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa buong Southeast Asia raw, ang Pilipinas na lang ang may 10-year Basic Ba sic Ed Educ ucati ation on Cy Cycl cle e (a (ang ng ib iban ang g ba bansa nsa ay ma may y 11 11-1 -12 2 ta taon on sa Ba Basic sic Education Cycle). Sa buong mundo, ang Pilipinas daw ang isa sa 3 bansa na may

10-year

Basic

Education

Cycle.

Sa

lumang

sistema

raw,

pagkagraduate ng hayskul ay di pa rin handa para magtrabaho ang mga estudyante (masyado pang bata para makapagnegosyo at iba pa). Hindi rin daw handang magkolehiyo ang maraming graduate ng hayskul sa lumang sistema. Dahil daw sa lumang 10-year Basic Education Cycle ay hindi kinikilala o nirerecognize ng ibang bansa ang mga propesyunal na grumaduate sa Pilipinas. Sa Amerika, kailangan daw ang 12 taon ng Basic Education para sa mga engineer. Sa Europa naman, kailangan daw ng 12 taon ng Basic Education para sa mga gustong mag-aral sa mga unibersidad doon at para sa mga gustong magtrabaho bilang propesyunal doon.

TANONG: KAILAN MAGSISIMULA ANG KTO12 PROGRAM? Nagsim simula ula noo noong ng Sch School ool Ye Year ar 201 2011-2 1-2012 012 ang pagk pagkakar akaroon oon ng SAGOT: Nag kindergarten sa mga pampublikong paaralan. Ngayong School Year 20122013 ay sisimulan na ang implementasyon ng Kto12 curriculum sa Grade 1 (elementarya) at Grade 7 (unang taon sa  jun  junior ior high scho school ol). Unti-unting

This website stores data such asang Kto12 curriculum hanggang sa makagraduate ang unang ipapatupad cookies to enable essential site 2017-2018. 017-2018. Batay sa plano ng batch ng senior high school sa School Year 2 functionality, as well as marketing, personalization,gobyerno, and analytics.sa YouSchool Year 2018-2019 pa lang makapagsisimulang kumuha may change your settings at any time ng bachelor’s degree sa kolehiyo/unibersidad ang unang batch ng senior  or accept the default settings.

high school na dumaan sa Kto12.

Privacy Policy

TANONG:: MAA TANONG MAAYOS YOS BA ANG PREP PREPARA ARASYO SYON N NG GOB GOBYER YERNO NO BAGO IPATUPAD ANG KTO12? Personalization Mara ram min ing g na nagi ging ng pr prob oble lem ma na nang ng ag agad ad na ipin ipinat atup upad ad an ang g SAGOT: Ma Marketing

Analytics Save

mandatory kindergarten: kulang ng silid-aralan, kulang ng guro at mababa lang din ang sweldo ng mga guro sa kindergarten. Ngayong School Year Accept All

 

3

2012-2 201 2-2013 013,, ayo ayon n sa ACT Teach Teachers ers Part Partyli ylist, st,

kula kulang ng ng 132 132,48 ,483 3 gur guro, o,

97,685 silid-aralan at 153,709 pasilidad sa tubig at sanitasyon ang mga pampublikong paaralang elementarya at hayskul sa Pilipinas. Mismong ang Depa De part rtme ment nt of Ed Educ ucati ation on ay um umaam aamin in na ma may y kul kulang ang pa ring ring gu guro ro at pasilidad ang mga pampublikong paaralan dahil sa kakulangan ng pondo. Samantala, may problema rin ang Kto12 curriculum na ipapatupad ngayong School Year 2012-2013. Una, minadali ang paggawa sa curriculum na ito ito (n (ngay gayon ong g summer  la lang ng ng 201 012 2 it ito o gina ginaw wa). a). Mas mal alal ala a an ang g problema sa hayskul dahil noong 2010 ay may inilabas nang curriculum ang DepEd. Kumbaga, mainit-init pa ang 2010 curriculum ay may bago na naman ngayon kaya laganap ang pagkalito ng mga guro at maging ng mga administrador. Sa katunayan, di pa tapos ang implementasyon ng 2010 curr cu rric icul ulum um sa ha hay ysk skul ul (a (ang ng cu curr rric icul ulum um na it ito’ o’y y ti tina nata taw wag na 20 2010 10 Secondary Education Curriculum o 2010 SEC). Pinupuna rin ng ibang guro ang pag-adopt  ng ilang bahagi ng Kto12 curriculum sa mga tema   ng isang institu inst itusyo syong ng pan pang-e g-eduk dukasy asyon on sa Am Ameri erika ka gay gaya a ng nan nangya gyari ri sa draft  ng

curriculum para sa Araling Panlipunan gaya ng ipinapakita sa larawang ito na mula sa Facebook account ni Robert Medrano ng ACT Teachers Partylist:

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

 

4

Magandang

basahin

ang

thread

ng

mga

komento

sa

larawan:

http://www.facebook.com/photo.php? fbid=3274614825265&set=a.1047405906434.2010410.1264282538&type=1&theater&no tif_t=mentions_comment  

Sa ka kasa salu luku kuy yan (a (as s of May 28 28,, 20 2012 12), ), tum tumatan atangg ggap ap pa ri rin n ng suhestyon atbp. ang Bureau of Secondary Education ng DepEd hinggil sa curriculum ng 3rd Year sa hayskul sa ilalim ng 2010 SEC na ayon sa website nila ay “DRAFT” pa lang. Tumatanggap pa rin sila ng suhestyon hinggil sa Kto12 curriculum para sa Grade 7-12 (samakatwid, “draft” lang din ang Kto12 curriculum). Sa kabuuan, ang prosesong sinunod sa pagbubuo ng Kto12 curriculum ay top-down: mga eksperto ang namamahala sa pagbuo ng curriculum at halos walang papel ang mga simpleng gurong aktwal na nasa field. Pr Prob oble lema mati tiko ko ri rin n an ang g kas kasab abay ay na pa pagp gpap apat atup upad ad ng Kto1 Kto12 2 at ng Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) ng DepEd: hati ang oras at resources ng ahensya para sa training ng mga guro.

TANONG: MAGKANO ANG MAGAGASTOS SA IMPLEMENTASYON NG KTO12 AT SAAN KUKUHA NG PERA ANG GOBYERNO PARA RITO?  Tinatayang yang 150 bilyo bilyong ng piso ang maga magagastos gastos para sa SAGOT:  Tinata karagdagang guro, libro at klasrum pa lamang. Hanggang ngayon, di pa rin nililin nili linaw aw ng gob gobye yerno rno kun kung g saan kuku kukunin nin ang gani ganiton tong g kala kalakin king g per pera. a. Suportado (at talagang matagal nang itinutulak) ng World Bank ang Kto12 Program kaya may posibilidad na sa karagdagang utang manggaling ang

This website stores data suchsa as Kto12. Kamakailan, lumabas din ang balita na inirerekomenda pera para cookies to enable essential site ng World Bank sa gobyerno ng Pilipinas na magtaas at magdagdag ng functionality, as well as marketing, personalization,bagong and analytics. You Kung hindi utang, karagdagang buwis ang pagmumulan ng buwis. may change your settings at any time pondo para sa Kto12 dahil wala namang ibang source ang Pilipinas. or accept the default settings.

TANON TANO NG: MAY PL PLAN ANO O NA BA ANG GO GOBY BYER ERN NO PA PAR RA SA MGA KOLEHIYO/UNIBERSIDAD NA POSIBLENG MAWALAN NG Marketing ESTUDYA ESTU DYANTE NTE MU MULA LA SCH SCHOOL OOL YEA YEAR R 2016 2016-201 -2017 7 HAN HANGGA GGANG NG 2017 2017-Personalization 2018 DAHIL SA KTO12?

Privacy Policy

Analytics Save

ala a pa pang ng mal alin inaw aw na pla lano no an ang g go gob bye yern rno o hi hing nggi gill dito. ito. SAGOT: Wal Gayunman, ayon sa mga forum/ talakayan, talakayan, gagamitin ang pasilidad ng mga Accept All

 

5

kolehiyo/unibersidad na ito para sa implementasyon ng senior high school. Ang mga guro ng mga institusyong ito ay pwede ring pagturuin sa senior 

high school. TANONG: MAAARI BANG MAGTURO SA  JUNI  JUNIOR OR AT/O SENIOR HIGH SCHOOL AN ANG G MG MGA A PR PROP OPES ESOR OR/IN /INSTR STRUK UKTO TOR R NA WA WALA LANG NG LE LET T O HINDI KUMUHA/HINDI PASADO NG LICENSURE EXAMINATION FOR TEACHERS? SAGOT: Wala pang malinaw na sagot ang gobyerno hinggil dito. May mga nagsasabing papayagan silang magturo basta may sapat nang bilang ng taon ng pagtuturo noon sa kolehiyo/unibersidad. TANONG: ANO ANG EPEKTO NG KTO12 SA KOLEHIYO/UNIBERSIDAD, PARTIKULAR SA MGA KURSO/COURSES? SAGOT: Hanggang ngayon, wala pang malinaw na detalye hinggil dito. May nagsasabing iikli ang bilang ng taon ng kolehiyo/unibersidad dahil ang ibang General Education subjects (gaya ng Filipino, English at History) ay isasama/ililipat na sa senior high school. May nagsasabing ganoon pa rin ang bilang ng taon ng kolehiyo/unibersidad pero mababawasan ng ilang General Education subjects ang kukunin ng mga estudyante roon. TANONG: DAPAT BANG IHINTO ANG IMPLEMENTASYON NG KTO12? SAGOT: Batay sa mga nabanggit na problema at kawalan ng malinaw at komprehensibong plano ng gobyerno hinggil sa implementasyon ng Kto12, dapatt pan dapa pansam samant antala ala mu munan nang g itigil itigil ang im imple pleme mentas ntasyon yon nit nito o par para a hin hindi di

This website stores data such as masayang ang pera at pagod ng DepEd at ng mga guro at iba pang mga cookies to enable essential site mama maya yang ng kas kasang angko kott sa im imple pleme ment ntasy asyon on ni nito to.. Da Dapat pat un unahi ahin n ng functionality, asma wellmama as marketing, personalization,gob and yerno analytics. You mg gobyer no ang mga a kaku kakulan langan gan sa 1010-ye year ar Basi Basic c Edu Educat cation ion Cyc Cycle le bago may change your settings at any time magdagdag ng taon dahil kung basta na lamang magdaragdag ng taon or accept the default settings.

nang hindi pa naaayos ang 10-year Basic Education Cycle, tiyak na lalo Privacy Policy

lamang gugulo ang sistema at baka nga lalo pang bumaba ang kalidad ng edukasyon sa bansa.

Marketing

Kung tutuusin, wala ring sapat na pera ang gobyerno para sa Kto12

Personalization

sa panahong ito. Ni hindi nga mailaan ng gobyerno sa edukasyon ang 6%

Analytics Save

man lamang lamang ng Gro Gross ss Dom Domest estic ic Pro Produc ductt ng ban bansa sa para makas makasuno unod d sa United ted Nati Nations ons.. Kat Katuna unayan yan,, mul mula a noo noong ng adm admini inistr strasy asyong ong standard Acceptng All Uni

 

6

Macapagal-A Macap agal-Arroy rroyo o hangga hanggang ng sa panaho panahon n ng ikalaw ikalawang ang admi administras nistrasyong yong Aqui Aq uino no,, pa pagb gbab abay ayad ad ng ut utan ang g at hind hindii ed eduka ukasy syon on ang prayo prayori ridad dad ng gobyerno sa National Budget (kahit na nga labag ito sa Konstitusyon). Gayundin, dapat bigyang-diin na ang ibang dahilan sa pagpapatupad ng Kto12 (halimbawa’y ang pagpa patt  pattern ern ng ating education system para sa panga pan gang ngail ailang angan an ng Am Amer erika ika at Eu Euro ropa) pa) ay ma mali li  per se. Bak Bakit it dap dapat at mag pro  produce duce ng mga propesyunal ang Pilipinas para sa pangangailangan ng Amerika at Europa lamang? Hindi ba dapat na ang mga propesyunal na Pilip lipin inas as ay suitable ang skills sa ba bansa nsa ni nila la mi mism smo o par para a graduate sa Pi makatulong sila sa pag-unlad nito? Para saan nga ba o para kanino ang edukasyon? Iyon ang unang dapat sagutin at mali ang sagot ng Kto12 sa tanong na iyon. Kaya, sabi nga ng sikat na Bible stud study y guid guides, es, “TEKA MUNA!” Bago mag-Kto12 baka mas magandang mag-usap-usap muna tayo (go gob byerno, mga guro, mga magulan ang g, mga estu studyan antte at mga mamamayan). - Institute of Nationalist Education and Republican Democracy (INERD) Mayo 28, 2012 Note: Iminumungkahing basahin basahin din ang papel sa link na ito:

http://www.scribd.com/david_juan_1/d/70033985-San-Juan-David-MichaelFull-Paper-Kto12

 

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. You may change your settings at any time or accept the default settings.

Privacy Policy Marketing Personalization Analytics Save

Accept All

Sponsor Documents

Recommended

No recommend documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close