of 21

TB

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

MGA DAPAT MALAMAN  TUNGKOL  TUNGK OL SA

 TUBERCULOS  TUBER CULOSIS IS

 

ANO ANG TB?

Dulot

ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis o tuberculosis  o TB b!illiPinkm"l# m$%ktu&n ng bg

Nkk&' Nggmot

t ng$n

 

PAANO NAKAKA(A)A ANG TB? K$g ng i#ng to y nklng&$ ng mikrobyo gling # i#ng tong my TB n umubo* bum&ing o "umur+

 

ANU, ANU,ANO ANO ANG SINTOMAS NG TB?

Ubong dalawang linggo o higit pa, meron man o wala ng mga sumusunod: 

Pagdura ng plema na minsan ay may bahid na dugo at pagpapawis, karaniwan sa hapon o gabi Pagbaba ng timbang Kawalan ng ganang kumain Pananakit ng likod at dibdib Lagnat

 

SINO ANG P)EDENG MAGKA, TB? Lahit sino ay pwedeng mgka-TB Karamihan

sa mga may sakit na TB ay mula edad 15

hanggang !

 

ANO ANG MGA DAPAT MALAMAN  TUNGKOL  TUNGK OL SA tb?  "indi

totoong mga payat lamang ang nagkaka-TB#  "indi ito namamana#  "indi ito nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat, o pagkatuyo ng pawis sa likod#  "indi ito nakukuha sa kubyertos at baso na ginamit ng taong may TB#  "indi ito nakukuha sa pakikipaghalikan at pagtatalik#

 

PAANO MAII)ASAN ANG PAGKALAT NG TB?  $iguruhing

maayos ang bentilasyon ng kabayahan  Panatilihing malinis ang kapaligiran  Kumain ng masusustansyan masusustansyangg pagkain  Pabakunahan ng B%& ang mga sanggol

 

PAANO MAII)ASAN ANG PAGKALAT NG TB?  

$undin ang UB'kabularyo (gabay sa tamang pag-ubo) *pagamot ang taong may TB sa "ealth %enter sa inyong lugar

 

ANO ANG UBOKABULAR-O

 

SA SAAN AN A AT T PA PAANO MALALAMAN MAL ALAMAN KUNG ANG TAO A- MA- TB?  

Pumunta sa "ealth %enter sa inyong lugar *pasuri ang plema (sputum e+am)agpasuri sa pmamagitan ng -ray

 

PAAN AANO O GINAGAMOT ANG TB?

.ng /'T$ ang pinakamibisang paraan ng paggamot ng TB

 

ANO ANG MGA POSIBLENG REAKS-ON SA GAMOT SA TB? ay mga posibleng reaksyon ang ating katawan tulad ng pamumula ng ihi ngunit walang dapat ikabahala sa reaksyong ito

 

ANO ANG MANG-A-ARI KAPAG  TINIGIL ANG P PA AG,INOM NG GAMOT?   

"indi gagaling Patuloy na makahawa agkakaroon ng resistensya ang mikrobyo laban sa gamotamamatay

 

ANO ANG MANG-A-ARI KAPAG NAKALIGTAANG UMINOM NG  Kung

GAMOT?

hindi hihigit sa dalawang linggo ang pagtigil, ipagpatuloy lamang ang pag-inom sa gamot#Kapag humigit sa dalawang linggo, kailangang bumalik agad sa "ealth %enter upang masuring muli#

 

ANU,ANO ANG MGA DAPAT  TAND  T ANDAAN AAN TUNGKOL TUNGKOL SA Tb?   

.ng TB ay nakakahawa .ng .ng TB TB ay ay nagagamot hindi dapat ikahiya

 

ANO ANG MAITUTULONG NG KOMUNIDAD SA PAGSUGPO NG Tb?  

Pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa TB Pagkumbinsi sa mga taong may sintomas ng TB nakomunsulta sa "ealth %enter at magpasuri ng plema aging treatment partner

 

SINO ANG P)EDENG MAGING  TREATMENT  TREA TMENT PAR PARTNER? TNER? ga health worker tulad ng nurse, midwi0e, B", B", at mga trained 2ommunity 3olunteers

 

ANO ANG MGA TUNGKULIN NG  TREATMENT  TREA TMENT PAR PARTNER? TNER? 

akipagsundo sa pasyente hinggil sa takdang oras at lugar ng pag-inom ng gamotBigyan at painumin ng gamot ang pasyente araw-araw *tala sa 4TP */ 2ard ang bawat pag-inom ng gamot 

ANO ANG MGA TUNGKULIN NG  TREATMENT  TREA TMENT PAR PARTNER? TNER?   

$iguruhing magpasuri ng plema ang pasyente sa takdang panahon Kumuha ng gamot sa "ealth %enter sa nakatakdang araw 'bserbahan kung may side e00e2ts sa pasyente ang gamot sa TB

 

ANO ANG MGA KARAPATAN NG PAS-ENTE?        

Pagpapagamot /ignidadkarangalan *mpormasyon Pagpili Tiwala "ustisya Pag-oorganisa $eguridad

 

ANO ANG MGA RESPONSIBILIDAD NG PAS-ENTE? *bahagi

ang impormasyon# $undin ang pag-inom ng gamot# Tumulong sa kalusugan ng komunidad# akiisa sa mga kapwa pasyente#

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close