of x

TN EB

Published on 5 days ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

Knî§VjûR JÚ Ye¡ ¡û[«-ÚkÕ úYù\ôÚ Ck§Vu KYoºv Ye¡ ¡û[dÏ Uôt± Knî§Vm ùTt±P ®iQlTm.  CPm : Lf£WôVTôû[Vm Sôs

: 07-03-2012

 Aàl×So : K.N.WôË,

£\l× ¨ûX ØLYo (KnÜ) TNEB,  95, ùYeLhPmUôúThûP úWôÓ, Lf£WôVTôû[Vm, Ls[dϱf£ YhPm, ®Ýl×Wm UôYhPm - 606 207. ùTßSo :

RûXûU EsØL R¦dûL AÛYXo AYoLs,  RªrSôÓ ªu EtTj§ Utßm T¡oUô]d LZLm, 144, AiQô NôûX, ùNuû] - 600 002.

IVô,

ùTôÚs :

Knî§Vm - Ye¡ LQdûL úYù\ôÚ ¡û[dÏ UôtßYÕ NmUkRUôL. . ********

Sôu RªrSôÓ ªu EtTj§ Utßm T¡oUô]d LZLj§ÚkÕ Knî§Vm ùTtß YÚ¡uú\u. G]Õ Knî§V  ùLôÓlTôûQ Gi (P.P.O. No.) 81715 Ye¡ LQdÏ Gi 3220 / Ck§Vu KYoºv Ye¡ Ls[dϱf£ ¡û[. Sôu RtNUVm úUtLiP ØLY¬«p Y£jÕ YÚYRôp G]Õ Knî§VjûR קV Ye¡ LQdÏ Gi

22

/ Ck§Vu

KYoºv Ye¡ Lf£WôVTôû[Vm ¡û[dÏ Uôt± Aàl©P Au×Pu úYiÓ¡uú\u. קV Ye¡ LQdÏ ×jRLj§u ØRp TdL SLûX CjÕPu CûQjÕsú[u. ReLs EiûUÙs[ CûQl× 1 : SLp : úUXô[o / Ls[dϱf£ ¡û[ / Ls[dϱf£ úUXô[o / Lf£WôVTôû[Vm ¡û[ / Lf£WôVTôû[Vm.

Sponsor Documents

Recommended


View All

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close