of x

ttps:::wwwweas atairworg:aon erenaes:/aon fis tt201: sign up

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0

Comments

Content

 

 ི་ལོ ་ལོ་༢༠༡༥་ལོ ་༢༠༡༥་ལོའིའ་འཇར་མན་ོ ་ི འཇར་མན་ོང་ེ ང་ེརར་ཱ ་ཱཨཨིིབབ་ཛ� ་ཛ�ག་་ལ་ི ག་་ལ་ིའིའ་གཞོ ་ི གཞོནན་འི ་འི་བོ ་བོདད་རི ་རིག་པའི ག་པའི་ོ ་ོས་ཚ ས་ཚགས་ཐེ གས་ཐེངངས་བཞི ས་བཞི་པའི ་པའི་འཚ ་འཚགས་གས་དེ གས་གས་དེབབ་ེ ་ེལ་ེ ལ་ེད་ངས་ ད་ངས་ དང་དད་ོམ་ི མ་ིང་དོ ང་དོན་འལ་ལམ་་ཆོ ན་འལ་ལམ་་ཆོ ག་ོ ག་ོརར།།  How o regiser ad submi our absras or or te t eraoan Semiar o Youg Tibeonogiss i Leipzig 2015?

དེབ་ེ བ་ེལ་ེ ལ་ེད་ངས་དང་དད་ོ ད་ངས་དང་དད་ོམ་ི མ་ིང་དོ ང་དོན་འལ་ངས་དེ ན་འལ་ངས་དེ་ལས་་པོ ་ལས་་པོའིའ་ཐོ ་ི ཐོགག་གཤལ་གསལ་ཐབས་ལམ་རི ་གཤལ་གསལ་ཐབས་ལམ་རིམམ་པ་ཁ་ཤས་ནས་གནང་བ། ་པ་ཁ་ཤས་ནས་གནང་བ།  Regisrao Regisra o ad submissio is eas ad a be doe i a ew seps: 

དང་པོ། འཚགགས་གས་དེ ས་གས་དེབ་ེ བ་ེལ་དང་དད་ོ ལ་དང་དད་ོམ་ི མ་ིང་དོ ང་དོན་དེ ན་དེ་བཞི ་བཞིན་ ན་“EasCtair”ཞེས་པའི ས་པའི་  ་  ་་ཚ�ཚ�ག་ོ ག་ོ་ང་བད་ནས་འལ་བ། ་ང་བད་ནས་འལ་བ།   ་ ཚ�གག་ོ ་ོ་ང་འདི ་ང་འདིར་གནོ ར་གནོན་རོ ན་རོགས། གས། tps:wwweastairorgoerees/ois201   1) 

Regisrao Regisra o ad our absra a be submied trougt EasCtair Coeree

ssem sse m usig tis nik tps:wwweastairorgoerees/ois201  

གཉིས་པ། ས་པ།  གལ་ཏེ་ེ ་ེད་ལ་  ད་ལ་  ་་ ་་“EasCtair”ཐོགག་ཁ་ང་ ་ཁ་ང་ མེདད་ན་  ་ན་  ་ལམ་དེ ་ལམ་དེར་ཁ་ང་ཞི ར་ཁ་ང་ཞིག་ཐོ ག་ཐོ་འགོ ་འགོད་གནང་རོ ད་གནང་རོགས། གས།  2) 

 ou do o tave a aou

wit EasCtair ou winn firs fi rs tave o sign up: 

གམ་པ།  ེདད་རང་གི ་རང་གིས་ཁ་ང་ཐོ ས་ཁ་ང་ཐོ་འགོ ་འགོདད་གནང་བབས་པའི ་གནང་བབས་པའི ་ེ ་ེས་ ས་  ་ཚགས་ཐེ གས་ཐེངངས་ི ས་ི་  ་  ་ཚ� ་ཚ�གག་ོ ་ོ་ང་ཐོ ་ང་ཐོགག་རང་བཞི ་རང་བཞིནན་ི ་ི་ེ ་ེབབས་པ་དང་ ས་པ་དང་ ་པར་འདམས་རོགས། གས།  དེརར་་“New Submission” ཞེསས་པར་འདམས་རོ 3) 

Oe ou tave siged up or our

aou ou winn be brougt o te Submission”” oeree websie Sene “New Submission

  1

 

བཞི་་པ། པ།  དེ་་ནས་  ནས་  ་ཚ� ་ཚ�ག་གི ག་གི་་ལམ་ོ ལམ་ོནན་ར་གཤམ་གསལ་བར་ོ ་ར་གཤམ་གསལ་བར་ོངང་མས་ངེ ་མས་ངེས་པར་་ོ ས་པར་་ོངང་རོ ་རོགས། གས།  ) 

Pnease onnow te isruos o te websie ad make sure ou finn i te onnowig

iormao 

་པར་ ་པ།  དེརར་་“nik tere o add oursen”་ཞེསས་པར་ མནན་ནས་རང་གི་ལོ ་ལོ་ས་མས་ོ ་ས་མས་ོང་བའམ་བར་ོ ང་བའམ་བར་ོང་མས་ོ ང་མས་ོང་ ང་ དགོསས།།  མཆན། འདིར་དད་ོ ར་དད་ོམ་དག་ོ མ་དག་ོམ་པ་པོ མ་པ་པོ་་རང་ཉི རང་ཉིདད་ི ་ིས་ོ ས་ོག་ང་་ ག་ང་་ དགོས་པས་ོ ས་པས་ོམ་པ་པོ མ་པ་པོ་་གཞན་ི གཞན་ི་་མཚན་བར་ོ མཚན་བར་ོང་ནང་ོ ང་ནང་ོངང་མི ་མི་་དགོ དགོསས།།  5) 

Finn i our persoan iormao iormao b

nikig “nik tere o add oursen” or finn ou te orm Noe: sie ever autor is supposed o read tister ow paper ou a simpn neave te oter autors emp emp 

ག་པ།  སོ་་སོསོའིའ་དད་ོ ་ི དད་ོམ་ི མ་ི་འགོ་བོ ་བོད་ངེ ད་ངེསས་པར་་དི ་པར་་དིན་ད་ ན་ད་ ཐོགག་དང་ ་དང་དད་   ོམ་ི མ་ིང་དོ ང་དོན་(དིན་ཡི ན་ཡིགག་གམ་བོ ་གམ་བོད་ཡི ད་ཡིགག་གང་ང་་ ་གང་ང་་) ཡིགག་འ་༣༥༠ལས་མི ་འ་༣༥༠ལས་མི་བལ་བ་འི ་བལ་བ་འི་གནང་། ་གནང་།   

Provide te ne i Egnist as wenn as

6)

te absra  (i Egnist or Tibea) o max 350 words o our paper   

 

བན་པ། སོ་་སོསོའིའ་དད་ོ ་ི དད་ོམ་ི མ་ི་གནད་ཚ�ག་ �ག་གཅིགག་གམ་གཉི ་གམ་གཉིས་གམ་ཙམ་ོ ས་གམ་ཙམ་ོངང་དགོ ་དགོས། ས། ག་ང་མཐར་ཚག་གཅི   ་ཚ� ་ཚ�ག་ནང་འཁོ ག་ནང་འཁོད་བོ ད་བོད་གཞི ད་གཞི་མས་ལས་རང་གི་དད་ོ ་དད་ོམ་ི མ་ི་བོད་གཞི ད་གཞི་གང་འཚམས་པ་གཅི ་གང་འཚམས་པ་གཅི གག་འདེ ་འདེམམས་རོ ས་རོགགས། ས། གལ་ཏེ་་རང་ཉི རང་ཉིདད་ི ་ི་ོ ་ོམ་ མ་ ཡིགག་འདི ་འདི་  ་  ་ཚ� ་ཚ�ག་་འཁོ ག་་འཁོད་པའི ད་པའི་བོ ་བོད་གཞི ད་གཞི་དང་་བ་ནས་མི ་དང་་བ་ནས་མི་འཚམས་པ་ ་འཚམས་པ་  ང་ན། དད་ོམ་གི མ་གི་བ་དང་ཉེ ་བ་དང་ཉེ་བའི ་བའི་བོད་གཞི ད་གཞི་གཅི ་གཅིག་གམ་གཉི ག་གམ་གཉིས་ཐོ ས་ཐོག་ ག་ འདེམས་བཀོ མས་བཀོད་གནང་རོ ད་གནང་རོགས། གས།  7) 

Give us a neas oe or more kewords 

reneva o our paper ad sene a neas oe amog te opis provided  ou tik our paper does o fi io te opis provided, pnease toose te oe or wo noses opis    2

 

བད་པ།  མཐའ་དོནན་། ་། གཤམ་འཁོདད་ཡི ་ཡིགག་རི ་རིགས་གམ་  གས་གམ་  ་ཚ� ་ཚ�ག་་འགོ ག་་འགོད་གནང་ཡོ ད་གནང་ཡོང་བའི་རེ ་རེ་་འདོ འདོནན་་། ་་།  དད་ོམ་ེ མ་ེ་ཚན་  ་ཚན་ ། རང་གི་དད་ོ ་དད་ོམམ་ི ་ིང་དོ ང་དོན་དེ ན་དེ་“PDF”་ཐོགག་འལ་དགོ ་འལ་དགོས། ས།  གལ་ཏེ་་དད་ོ དད་ོམམ་ི ་ིང་དོ ང་དོན་དེ ན་དེ་ ཀ༽  བོད་ཡི ད་ཡིགག་ཐོ ་ཐོག་ི ག་ིས་པའང་། ས་པའང་། ཡང་ན་དེར་བོ ར་བོད་ཡི ད་ཡིགག་གམ་་ཡི ་གམ་་ཡིགག་དེ ་དེ་མི ་མིནན་ཡི ་ཡིགག་གགས་གཞན་གང་ང་ཡོ ་གགས་གཞན་གང་ང་ཡོད་ཚ ད་ཚ་་ངེངེས་པར་་ ས་པར་་“PDF”ཐོགག་འལ་ ་འལ་ དགོསས།།  ཁ  ༽ ེལ་མད་ེ ལ་མད་ེ་ཚན་  ་ཚན་ ། ེདད་རང་གི ་རང་གི་ོ ་ོབ་འི བ་འིམས་ལོ མས་ལོ་ས་མདོ ་ས་མདོརར་བས་ཤི ་བས་ཤིགག་ར་དགོ ་ར་དགོསས་༼ཡི ་༼ཡིག་ོ ག་ོད་ཚན་པ་གཅི ད་ཚན་པ་གཅིག་རང་ ག་རང་     ་་ིག་།༽ ག་།༽ དེ་ནི ་ནི་གོ ་གོ་ི ་ིགག་ཚ ་ཚགས་ང་ནས་ེ གས་ང་ནས་ེད་ཉི ད་ཉིད་༼གཞོ ད་༼གཞོན་འི ན་འི་བོ ་བོདད་རི ་རིག་པ་བའི ག་པ་བའི་་༽འོ ༽འོས་ཆོ ས་ཆོས་ཚང་མི ས་ཚང་མི་་ཚང་ཤེ ཚང་ཤེས་ོ ས་ོགས་བ་ད་ཡི གས་བ་ད་ཡིནན།།  ལ་མད་ེ་ཚན་  ་ཚན་ ། གལ་ཏེ་་རང་ཉི རང་ཉིད་ ད་“MA” ག༽  ེལ་མད་ེ ༼ཞིབབ་འག་ོ ་འག་ོབ་མའི བ་མའི་༽ོ ་༽ོབ་ཐོ བ་ཐོན་ལ་ཉེ ན་ལ་ཉེ་་བ་ཡི བ་ཡིན་ན། ན་ན། ེདད་ཉི ་ཉིདད་ི ་ི་ོ ་ོབབ་ོ ་ོན་པ་ ན་པ་ དགེ་ན་ཆེ ་ན་ཆེན་མོ ན་མོའིའ་ི་བ་གཉེ བ་གཉེར་ག་ཡི ར་ག་ཡིགག་ཅི ་ཅིག་ན་ར་གནང་དགོ ག་ན་ར་གནང་དགོསས།།  ༼དེ་་ཡང་ཡི ཡང་ཡིག་ོ ག་ོད་ཚན་པ་གཅི ད་ཚན་པ་གཅིག་རང་་་ི ག་རང་་་ིགག་་།༽ ་་།༽  8) 

Fiann, we ask ou o upnoad 

a 

in te paper fiend fiend:: Your absra i pd -orma (Espeiann i wrie i Tibea or

oaiig Tibea, Ctiese or oter srip or taraers)  b 

CV, rom wtit we a see ta As aatme (pnease ompine io oe fine): A stor CV,

ou are quaniig as a “oug Tibeonogis”   

As aatme (pnease ompine io oe fine): A neer o reommedao b our

supervisor,, i ou winn on obai our MA degree afer submissio tas nosed  supervisor

ད་པ།  བར་ོང་མས་བངས་ཟི ང་མས་བངས་ཟིན་པ་ ན་པ་ ་པར་ དང་། “submit”༼འལ་བ་༽ཞེསས་པར་ མབ་གནོན་མནན་་མ་བེ ན་མནན་་མ་བེད་པ་གནང་ ད་པ་གནང་  རོགས། གས།  9)  Oe ou are doe, do o orge o ti te “submit”-buo buo 

འདིར་གས་འཇག་གནང་དགོས་པ་ཞི ར་གས་འཇག་གནང་དགོ ས་པ་ཞིགག་ལ། ་ལ།  ན་་འལ་བའི་ས་ན་མ་ོ ་ས་ན་མ་ོགས་བར་་  གས་བར་་  ་་ཚ�ཚ�ག་གི ག་གི་་ཁ་ང་ཐོ ཁ་ང་ཐོག་རང་ཉི ག་རང་ཉིདད་ི ་ི་ངོ ་ངོ་ོ ་ོདད་ལ་ཁ་གསབ་དང་ ་ལ་ཁ་གསབ་དང་ ོམ་ཡི མ་ཡིགག་ལ་ལེ ་ལ་ལེགས་བཅོ གས་བཅོས་གང་དགོ ས་གང་དགོས་ེ ས་ེད་ཆོ ད་ཆོག  གཞན་ཡང་གལ་ཏེ ་  ་  ་ཚ� ་ཚ�གག་གི ་གི་ད་ལམ་བས་དཀའ་ངལ་ང་བ་དང་ག་རོ ་ད་ལམ་བས་དཀའ་ངལ་ང་བ་དང་ག་རོགགས་གང་དགོ ས་གང་དགོསས་འལ་་ ་འལ་་ ོག་འི ག་འིནན་ཁ་ང་ ་ཁ་ང་ “is[email protected]om འདི་ཐོ ་ཐོགག་ག་འི ་ག་འི་ཡོ ་ཡོད་པ་།། ད་པ་།། །།  As nog as submissio is ope ou a anwas reur ad updae our iormao  ase ou eouer diffiunes or eed urter assisae pnease wrie o is[email protected]om 

  3

Sponsor Documents

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on INBA.INFO

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close